2014R0224 — HR — 01.09.2016 — 009.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 224/2014

оd 10. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj Republici

( L 070 11.3.2014, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 691/2014 od 23. lipnja 2014.

  L 183

6

24.6.2014

►M2

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1276/2014 od 1. prosinca 2014.

  L 346

19

2.12.2014

►M3

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/324 od 2. ožujka 2015.

  L 58

39

3.3.2015

►M4

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/734 od 7. svibnja 2015.

  L 117

11

8.5.2015

►M5

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1485 od 2. rujna 2015.

  L 229

1

3.9.2015

►M6

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/2454 od 23. prosinca 2015.

  L 339

36

24.12.2015

►M7

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/354 od 11. ožujka 2016.

  L 67

18

12.3.2016

►M8

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/555 od 11. travnja 2016.

  L 96

1

12.4.2016

►M9

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1442 od 31. kolovoza 2016.

  L 235

1

1.9.2016
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 224/2014

оd 10. ožujka 2014.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Srednjoafričkoj RepubliciČlanak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „brokerske usluge” znači:

i. pregovaranje ili dogovor o transakcijama u vezi s kupnjom, prodajom ili isporukom robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju, ili

ii. prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, a koje se nalaze u trećoj zemlji radi njihova prijenosa u drugu treću zemlju;

(b) „zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome ostvaruje li se u pravnom postupku ili ne te je li podnesen prije ili poslije dana stupanja na snagu ove Uredbe, koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te uključujući posebno:

i. zahtjev za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii. zahtjev za naknadu u vezi s ugovorom ili transakcijom;

iv. protuzahtjev;

v. zahtjev za priznanje ili izvršenje, uključujući postupkom egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena;

(c) „ugovor ili transakcija” znači bilo koja transakcija neovisno o obliku i primjenjivom pravu, neovisno o tome sastoji li se od jednog ili više ugovora ili sličnih obveza preuzetih među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredit, neovisno o tome je li pravno neovisan ili ne, kao i sve povezane odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(d) „nadležna tijela” znači nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;

(e) „gospodarski resursi” znači imovina bilo koje vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja sredstva, ali se može koristiti za pribavljanje sredstava, robe ili usluga;

(f) „zamrzavanje gospodarskih resursa” znači sprečavanje uporabe gospodarskih resursa s ciljem pribavljanja sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(g) „zamrzavanje sredstava” znači sprečavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili uporabe sredstava, pristupa sredstvima ili poslovanja sa sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(h) „sredstva” znači financijska imovina i povlastice bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

i. gotovinu, čekove, novčane tražbine, mjenice, platne naloge i druge platne instrumente;

ii. uložena sredstva u financijskim institucijama ili drugim subjektima, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii. vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno ili privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, jamstva, zadužnice i ugovore o izvedenicama;

iv. kamate, dividende ili drugi prihod od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

v. kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi. kreditna pisma, teretnice, kupoprodajne listove; i

vii. dokumente koji svjedoče o bilo kakvom udjelu u sredstvima ili financijskim resursima;

(i) „Odbor za sankcije” znači Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koji je osnovan u skladu sa stavkom 57. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda RVSUN 2127 (2013);

(j) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja, uključujući i pomoć u usmenom obliku;

(k) „područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima u Ugovoru, uključujući i njihov zračni prostor.

Članak 2.

Zabranjeno je neposredno ili posredno:

(a) pružati tehničku pomoć ili brokerske usluge u vezi s robom i tehnologijom navedenom u Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije ( 1 ) (Zajednički popis robe vojne namjene), ili u vezi s pribavljanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom robe s tog popisa, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Srednjoafričkoj Republici ili za uporabu u Srednjoafričkoj Republici;

(b) financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s prodajom, dostavom, prijenosom ili izvozom robe i tehnologije navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, kredite i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za svaku prodaju, dostavu, prijenos ili izvoz takve robe i tehnologije, ili za bilo kakvo pružanje s tim povezane tehničke pomoći ili brokerskih usluga bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u Srednjoafričkoj Republici ili za uporabu u Srednjoafričkoj Republici;

(c) pružati tehničku pomoć, financirati ili pružati financijsku pomoć te brokerske usluge ili usluge prijevoza u vezi s osiguravanjem naoružanog plaćeničkog osoblja u Srednjoafričkoj Republici ili za uporabu u Srednjoafričkoj Republici.

▼M4

Članak 3.

Odstupajući od članka 2., zabrane utvrđene u tom članku ne primjenjuju se na pružanje tehničke pomoći, financiranje ili pružanje financijske pomoći ili brokerskih usluga:

(a) koji su namijenjeni isključivo za potporu Višedimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Srednjoafričkoj Republici (MINUSCA), regionalnoj jedinici za posebne namjene Afričke unije (AU-RTF) te misijama Unije i francuskim snagama raspoređenima u Srednjoafričkoj Republici, ili za korištenje od strane njih;

(b) koji su povezani sa zaštitnom odjećom, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koje u Srednjoafričku Republiku isključivo za svoju osobnu upotrebu privremeno izvozi osoblje Ujedinjenih naroda, predstavnici medija i djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima te povezano osoblje;

▼M8

(c) koji su povezani s isporukom nesmrtonosne opreme te pružanjem pomoći, uključujući operativno i neoperativno osposobljavanje snaga sigurnosti SAR-a, namijenjeno isključivo potpori ili uporabi postupka reforme sigurnosnog sektora (SSR) SAR-a, u koordinaciji s MINUSCA-om, pod uvjetom da je o tome unaprijed obaviješten Odbor za sankcije.

▼B

Članak 4.

Odstupajući od članka 2. te pod uvjetom da je pružanje takve tehničke pomoći ili brokerskih usluga, financiranje ili pružanje financijske pomoći unaprijed odobrio Odbor za sankcije, zabrane utvrđene u tom članku ne primjenjuje se na:

(a) pružanje tehničke pomoći ili brokerskih usluga u vezi s neubojitom vojnom opremom koja je namijenjena isključivo za humanitarne potrebe ili za zaštitu;

(b) pružanje tehničke pomoći, financiranje ili pružanje financijske pomoći za prodaju, dostavu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene ili za bilo kakvo pružanje s tim povezane tehničke pomoći ili brokerskih usluga.

Članak 5.

1.  Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski resursi koji pripadaju bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenom u Prilogu I., koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovom kontrolom.

2.  Nikakva sredstva ili gospodarski resursi ne smiju se staviti na raspolaganje, izravno ili neizravno, nijednoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu navedenom u Prilogu I. niti u njihovu korist.

▼M8

3.  Prilog I. obuhvaća fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela za koje je Odbor za sankcije utvrdio sljedeće:

(a) sudjeluju u radnjama kojima se potkopavaju mir, stabilnost i sigurnost u Srednjoafričkoj Republici ili pružaju potporu takvim radnjama, uključujući radnje kojima se ugrožava ili ometa proces političke tranzicije ili proces stabilizacije i mirenja, ili kojima se potiče nasilje;

(b) krše embargo na oružje uspostavljen u stavku 54. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2127 (2013), ili su izravno ili neizravno prodavali, opskrbljivali ili prenosili naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama u Srednjoafričkoj Republici ili primali oružje ili bilo kakve slične materijale, ili tehničke savjete, obuku ili pomoć, uključujući financiranje ili financijsku pomoć, u vezi s nasilnim aktivnostima naoružanih skupina ili kriminalnih mreža u Srednjoafričkoj Republici;

(c) sudjeluju u planiranju, usmjeravanju ili poduzimanju radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili radnji koje predstavljaju zlouporabu ili povredu ljudskih prava u Srednjoafričkoj Republici, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno iseljavanje;

(d) regrutiraju djecu ili se njima koriste u oružanim sukobima u Srednjoafričkoj Republici, pritom kršeći mjerodavno međunarodno pravo;

(e) pružaju potporu naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama nezakonitim iskorištavanjem prirodnih resursa ili trgovinom tim resursima, uključujući dijamante, zlato te divlje biljne i životinjske vrste i njihove proizvode, u Srednjoafričkoj Republici ili iz nje;

(f) sprječavaju isporuku humanitarne pomoći Srednjoafričkoj Republici, ili pristup toj pomoći ili njezinu distribuciju u Srednjoafričkoj Republici;

(g) sudjeluju u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na misije UN-a ili prisutne međunarodne sigurnosne organizacije, uključujući MINUSCA-u, misije Unije i francuske operacije koje im pružaju potporu;

(h) čelnici su subjekta koji je označio Odbor za sankcije ili su pružali potporu osobi, subjektu ili tijelu koje je označio Odbor za sankcije ili djelovali u ime, za račun ili prema uputama te osobe, subjekta ili tijela, ili su pružali potporu subjektu u vlasništvu ili pod kontrolom označene osobe, subjekta ili tijela ili djelovali u ime, za račun ili prema uputama tog subjekta.

▼B

Članak 6.

Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) dotično nadležno tijelo utvrdilo je da su sredstva ili gospodarski resursi:

i. potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I. te uzdržavanih članova obitelji takvih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteke, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

ii. namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara ili povrata sredstava za troškove povezane s pružanjem pravnih usluga; ili

iii. namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili uslužnih troškova za redovno čuvanje ili vođenje zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa; i

(b) dotična država članica obavijestila je Odbor za sankcije o utvrđenju iz točke (a) i o svojoj namjeri da izda odobrenje, a Odbor za sankcije nije se takvom postupanju usprotivio u roku od pet radnih dana od obavijesti.

Članak 7.

Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa odnosno stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo da su sredstva ili gospodarski resursi potrebni za izvanredne troškove i pod uvjetom da je dotična država članica obavijestila Odbor za sankcije o tom utvrđenju, a Odbor za sankcije to je utvrđenje odobrio.

Članak 8.

Odstupajući od članka 5., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa kada su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) dotična sredstva ili gospodarski resursi predmet su sudskog, administrativnog ili arbitražnog založnog prava uspostavljenog prije datuma kada su osoba, subjekt ili tijelo iz članka 5. uvršteni na popis iz Priloga I. ili su predmet sudske, administrativne ili arbitražne odluke donesene prije navedenog datuma;

(b) dotična sredstva ili gospodarski resursi upotrijebit će se isključivo za zadovoljenje tražbina koje su osigurane takvim založnim pravom ili priznate kao valjane u takvoj odluci, u granicama određenima primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima su uređena prava osoba koje imaju takve tražbine;

(c) založno pravo ili odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I.;

(d) priznavanje založnog prava ili odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom u dotičnoj državi članici; i

(e) država članica obavijestila je Odbor za sankcije o založnom pravu ili odluci.

Članak 9.

1. Odstupajući od članka 5. i pod uvjetom da plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu I. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji su sklopili, odnosno na temelju obveze koju su preuzeli dotična fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo prije datuma kada je Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije označio tu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, nadležna tijela država članica mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih resursa, pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a) sredstva ili gospodarski resursi upotrebljavaju se za plaćanje od strane fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.;

(b) plaćanjem se ne krši članak 5. stavak 2.; i

(c) relevantna država članica obavijestila je Odbor za sankcije 10 radnih dana unaprijed o namjeri da izda odobrenje.

Članak 10.

1.  Člankom 5. stavkom 2. ne sprječava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju sredstva koja doznače treće strane u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I., pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune također zamrzava. Financijska ili kreditna institucija bez odgađanja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo o svim takvim transakcijama.

2.  Članak 5. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune na ime:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) dospjelih plaćanja na temelju ugovora, sporazuma ili obveza sklopljenih ili nastalih prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz članka 5. uvršteni na popis iz Priloga I.; ili

(c) dospjelih plaćanja na temelju sudskog, administrativnog ili arbitražnog založnog prava ili odluke, kako je navedeno u članku 8.; i

pod uvjetom da su sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 5. stavkom 1.

Članak 11.

1.  Ne dovodeći u pitanje primjenjiva pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a) nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili imaju sjedište odmah dostavljaju sve informacije koje bi olakšale pridržavanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 5., i sve takve informacije izravno ili putem države članice prosljeđuju Komisiji; i

(b) surađuju s nadležnim tijelom u svakoj provjeri takvih informacija.

2.  Sve dodatne informacije koje Komisija izravno zaprimi stavljaju se na raspolaganje državama članicama.

3.  Sve informacije dostavljene ili primljene u skladu s ovim člankom upotrebljavaju se samo u svrhe za koje su dostavljene ili primljene.

Članak 12.

Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz članaka 2. i 5.

Članak 13.

1.  Zamrzavanje sredstava i gospodarskih resursa ili odbijanje da se sredstva ili gospodarski resursi stave na raspolaganje, a koje je provedeno u dobroj vjeri da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, nema za posljedicu nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe odnosno subjekta ili tijela koje ga provodi niti njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da su sredstva i gospodarski resursi bili zamrznuti ili zadržani kao posljedica nemara.

2.  Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne mogu za posljedicu imati nikakvu njihovu odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog smatrati da bi svojim djelovanjima kršili zabrane utvrđene u ovoj Uredbi.

Članak 14.

1.  U vezi sa svim ugovorima ili transakcijama na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koji drugi zahtjev te vrste, kao što je zahtjev za naknadu ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebno financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga zahtijevaju:

(a) označene fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu I.;

(b) bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2.  U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.

3.  Ovim člankom ne dovodi se u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 15.

1.  Komisija i države članice međusobno se obavješćuju o mjerama poduzetima u okviru ove Uredbe te razmjenjuju sve druge relevantne informacije koje su im na raspolaganju u vezi s ovom Uredbom, a posebno informacije:

(a) o sredstvima zamrznutima u skladu s člankom 5. i odobrenjima izdanima u skladu s člancima 6., 7. i 8.;

(b) o problemima u vezi s kršenjem i izvršenjem te o presudama koje su donijeli nacionalni sudovi.

2.  Države članice odmah obavješćuju jedna drugu te Komisiju o svim drugim relevantnim informacijama koje su im na raspolaganju, a koje bi mogle utjecati na učinkovitu provedbu ove Uredbe.

Članak 16.

Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

Članak 17.

1.  Kada Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbor za sankcije uvrsti na popis fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo te dostavi obrazloženje za označivanje, Vijeće uvrštava tu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo u Prilog I. Vijeće svoju odluku i obrazloženje priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu, bilo izravno, ako je adresa poznata, ili objavom obavijesti, time dajući toj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu mogućnost podnošenja primjedbi.

2.  Kada su primjedbe podnesene ili je dostavljen bitan novi dokaz, Vijeće preispituje svoju odluku i na odgovarajući način obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo.

3.  Kada Ujedinjeni narodi odluče ukloniti s popisa osobu, subjekt ili tijelo ili izmijeniti identifikacijske podatke osobe, subjekta ili tijela uvrštenog na popis, Vijeće na odgovarajući način mijenja Prilog I.

Članak 18.

Kada su dostupni, Prilog I. sadrži podatke koje dostavlja Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije, a koji su potrebni za utvrđivanje identiteta fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela. Kad je riječ o fizičkim osobama, takvi podaci mogu uključivati imena, uključujući lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili profesiju. Kad je riječ o pravnim osobama, takvi podaci mogu uključivati nazive, mjesto i datum registracije, broj registracije i mjesto poslovanja. Prilog I. također sadrži datum označivanja od strane Vijeća sigurnosti ili Odbora za sankcije.

Članak 19.

1.  Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama tih pravila.

Članak 20.

1.  Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i navode ih na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni adrese svojih internetskih stranica navedenih u Prilogu II.

2.  Države članice bez odgađanja nakon stupanja na snagu ove Uredbe obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima, uključujući kontaktne podatke tih nadležnih tijela, te je obavješćuju o svim naknadnim izmjenama.

3.  Kada se ovom Uredbom određuje obveza dostavljanja Komisiji, njezina obavješćivanja ili drugog načina komuniciranja s njom, za tu se komunikaciju upotrebljava adresa i drugi kontaktni podaci navedeni u Prilogu II.

Članak 21.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) u svim zrakoplovima i na svim plovilima koji su pod jurisdikcijom države članice;

(c) na sve osobe na području ili izvan područja Unije koje su državljani neke od država članica;

(d) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela na području ili izvan područja Unije koji su osnovani ili uspostavljeni u skladu s pravom neke države članice;

(e) na sve pravne osobe, subjekte ili tijela u vezi s bilo kojim poslom koji se u cijelosti ili djelomično odvija u Uniji.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M2
PRILOG I.

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 5.

A   Osobe

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (pseudonim: a) Bozize Yangouvonda )

Datum rođenja: 14. listopada 1946.

Mjesto rođenja: Mouila, Gabon.

Državljanstvo: Srednjoafrička Republika.

Adresa: Uganda.

Ostale informacije: ime majke je Martine Kofio.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 9. svibnja 2014.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Bozize je uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 36. Rezolucije 2134 (2014) zbog „sudjelovanja u ili pružanja potpore radnjama koje podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a”.

Dodatne informacije

Bozize je zajedno sa svojim pristašama potaknuo napad na Bangui 5. prosinca 2013. Od tada je nastavio pokušavati provoditi operacije destabiliziranja kako bi se održale napetosti u glavnom gradu SAR-a. Bozize je navodno osnovao paravojnu skupinu anti-Balaka prije nego što je pobjegao iz SAR-a 24. ožujka 2013. Bozize je u priopćenju pozvao svoje paravojne snage da nastave sa zločinima protiv sadašnjeg režima i islamista. Bozize je navodno pružao financijsku i materijalnu potporu pripadnicima paravojnih snaga koji rade na destabiliziranju tranzicije koja je u tijeku i na vraćanju Bozizea na vlast. Većina pripadnika anti-Balake su pripadnici srednjoafričkih oružanih snaga koji su se nakon državnog udara raspršili po ruralnim područjima te ih je Bozize potom reorganizirao. Bozize i njegovi pristaše nadziru više od polovice anti-Balaka jedinica.

Snage odane Bozizeu naoružane su jurišnim puškama, minobacačima i raketnim bacačima te sve više sudjeluju u napadima odmazde na muslimansko stanovništvo SAR-a. Stanje u SAR-u ubrzano se pogoršalo nakon napada snaga paravojne skupine anti-Balaka u Banguiju 5. prosinca 2013. u kojem je smrtno stradalo više od 700 osoba.

2.   Nourredine ADAM (pseudonim: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Oznaka: (a) general; (b) ministar sigurnosti; (c) glavni direktor „Izvanrednog odbora za obranu demokratskih postignuća”.

Datum rođenja: (a) 1970.; (b) 1969.; (c) 1971.; (d) 1. siječnja 1970.

Mjesto rođenja: Ndele, Srednjoafrička Republika.

Državljanstvo: Srednjoafrička Republika. Br. putovnice: D00001184.

Adresa: Birao, Srednjoafrička Republika.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 9. svibnja 2014.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Nourredine je uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 36. Rezolucije 2134 (2014) zbog „sudjelovanja u ili pružanja potpore radnjama koje podrivaju mir, stabilnost ili sigurnost SAR-a”.

Dodatne informacije

Noureddine je jedan od izvornih vođa Seleke. Utvrđeno je da je bio general i predsjednik jedne od oružanih pobunjeničkih skupina Seleke, Središnjeg PJCC-a, skupine službeno poznate pod nazivom „Konvencija domoljuba za pravdu i mir” čiji je akronim priznat i kao CPJP. Kao bivši vođa „fundamentalističke” odcijepljene skupine Konvencije domoljuba za pravdu i mir (CPJP/F) bio je vojni koordinator ex-Séléke za vrijeme ofenziva u sklopu prethodne pobune u Srednjoafričkoj Republici između početka prosinca 2012. i ožujka 2013. Bez Noureddinove pomoći i bliskih odnosa sa specijalnim snagama Čada, Seleka vjerojatno ne bi mogla preoteti vlast od bivšeg predsjednika SAR-a Francoisa Bozizea.

Od imenovanja Catherine Sambe-Panze privremenom predsjednicom 20. siječnja 2014. bio je jedan od glavnih organizatora taktičkog povlačenja ex-Séléke u Sibutu s ciljem provedbe njegova plana za stvaranje muslimanskog uporišta na sjeveru zemlje. On je jasno poticao svoje snage da se opiru naredbama prijelazne vlade i vojnih vođa Misije međunarodne potpore u Srednjoafričkoj Republici pod vodstvom Afrike (MISCA). Noureddine aktivno vodi ex-Seleku, bivše postrojbe Seleke koje je Djotodia navodno raspustio u rujnu 2013., te vodi operacije protiv kršćanskih područja i nastavlja pružati znatnu potporu i vodstvo ex-Seleki koja djeluje u SAR-u.

Nourredine je također uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 37. točke (b) Rezolucije 2134 (2014) zbog „uključenosti u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, ovisno o slučaju.”

Dodatne informacije

Nakon što je Séléka preuzela kontrolu nad Banguijem 24. ožujka 2013., Nourredine Adam imenovan je ministrom za sigurnost, zatim glavnim direktorom „Izvanrednog odbora za obranu demokratskih postignuća” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD, obavještajna služba SAR-a koja više ne postoji). Nourredine Adam koristio je CEDAD kao svoju osobnu političku policiju koja je izvršila brojna proizvoljna uhićenja, mučenja i masovna pogubljenja. Osim toga, Nourredine je bio jedna od ključnih osoba iza krvave operacije u području Boy Rabe. U kolovozu 2013. postrojbe Seleke zauzele su Boy Rabe, područje SAR-a koje se smatralo uporištem pristaša Francoisa Bozizea i njegove etničke skupine. Pod izgovorom da traže skrovišta oružja, postrojbe Seleke navodno su ubile brojne civile te su krenule u pljačkaški pohod. Kada su se ti napadi proširili na druga područja, tisuće stanovnika pohrlile su u međunarodnu zračnu luku koja se zbog prisutnosti francuskih postrojbi smatrala sigurnim mjestom, te su zauzele uzletno-sletnu stazu.

Nourredine je također uvršten na popis 9. svibnja 2014. na temelju stavka 37. točke (d) Rezolucije 2134 (2014) zbog „pružanja potpore oružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa”.

Dodatne informacije

Početkom 2013. Nourredine Adam imao je važnu ulogu u mrežama financiranja ex-Séléke. Putovao je u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate kako bi prikupio sredstva za prethodnu pobunu. Bio je i posrednik za čadski lanac trgovine dijamantima koji je djelovao između Srednjoafričke Republike i Čada.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (poznat i kao: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) pukovnik Rombhot e) pukovnik Rambo f) pukovnik Rambot g) pukovnik Rombot h) pukovnik Romboh)

Funkcija: glavni vodnik u Forces Armées Centrafricaines (FACA)

Datum rođenja: 23. lipnja 1976.

Mjesto rođenja: Srednjoafrička Republika

Državljanstvo: Srednjoafrička Republika

Adresa: a) Mbaiki, pokrajina Lobaye, Srednjoafrička Republika (tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, pokrajina Ombella-Mpoko, Srednjoafrička Republika (prijašnja lokacija)

Ostale informacije: Nadzornik i zapovjednik velike oružane skupine pripadnika paravojnih postrojbi. Ime oca (očuha) je Ekatom Saragba (piše se i kao Yekatom Saragba). Brat Yvesa Saragbe, zapovjednik postrojbe anti-Balaka u Batalimu u pokrajini Lobaye i bivši vojnik FACA-e. Fizički opis: boja očiju: crna; boja kose: ćelav; put: crna; visina: 170 cm; težina: 100 kg. Fotografija dostupna za uvrštenje na posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Alfred Yekatom uvršten je na popis 20. kolovoza 2015. u skladu sa stavkom 11. Rezolucije 2196 (2015) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama koje potkopavaju mir, stabilnost ili sigurnost u Srednjoafričkoj Republici ili im pruža potporu, što uključuje radnje koje ugrožavaju ili krše prijelazne sporazume, ili koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije, između ostalog tranziciju ka slobodnim i poštenim demokratskim izborima, ili koje potiču nasilje”.

Dodatne informacije:

Alfred Yekatom, također poznat kao pukovnik Rombhot, vođa je frakcije postrojbi anti-Balaka poznate kao „anti-Balaka s juga”. Imao je čin glavnog vodnika u Forces Armées Centrafricaines (FACA – Srednjoafričke oružane snage).

Yekatom je sudjelovao u radnjama koje potkopavaju mir, stabilnost i sigurnost u Srednjoafričkoj Republici i pružao im potporu, što uključuje radnje kojima se ugrožavaju prijelazni sporazumi te koje ugrožavaju proces političke tranzicije. Yekatom je bio nadzornik i zapovjednik velike oružane skupine pripadnika paravojnih postrojbi prisutnih u četvrti PK9 u Banguiju te u gradovima Bimbo (u pokrajini Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa i Mbaïki (glavni grad pokrajine Lobaye) i uspostavio je svoje sjedište na području obuhvaćenom šumarskom koncesijom u Batalimu.

Yekatom je izravno nadzirao desetak kontrolnih točaka s prosječno deset naoružanih pripadnika paravojnih snaga u vojnim odorama koji su nosili oružje, među ostalim vojne jurišne puške, od glavnoga mosta između Bimba i Banguia do Mbaïkija (u pokrajini Lobaye) te od Pisse do Batalima (pokraj granice s Republikom Kongom), neovlašteno naplaćujući porez vlasnicima privatnih vozila, motocikala, putničkih kombija i kamiona koji su izvozili šumska dobra u Kamerun i Čad te od vlasnika plovila na rijeci Oubangui. Yekatom je viđen kako osobno naplaćuje te nezakonite poreze. Yekatom i njegove paravojne postrojbe navodno su i ubijale civile.

5.   Habib SOUSSOU (poznat i kao: Soussou Abib)

Funkcija: a) koordinator anti-Balaka za pokrajinu Lobaye b) vodnik u Srednjoafričkim oružanim snagama (FACA)

Datum rođenja: 13. ožujka 1980.

Mjesto rođenja: Boda, Srednjoafrička Republika

Državljanstvo: Srednjoafrička Republika Adresa: Boda, Srednjoafrička Republika (tel. + 236 72198628)

Ostale informacije: Imenovan zapovjednikom za područje Bode (COMZONE) 11. travnja 2014., a 28. lipnja 2014. zapovjednikom cijele pokrajina Lobaye. Imenovani zona zapovjednik (comzone boda) od 11. travnja 2014. i 28. lipnja 2014., za cijelo lobaye pokrajina. Pod njegovim zapovjedništvom nastavila su se ciljana ubojstva, sukobi i napadi na humanitarne organizacije i radnike. Fizički opis: boja očiju: smeđa; boja kose: crna; visina: 160 cm; težina: 60 kg. Fotografija dostupna za uvrštenje na posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Habib Soussou uvršten je na popis 20. kolovoza 2015. u skladu sa stavkom 11. i stavkom 12. točkama (b) i (e) Rezolucije 2196 (2015) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potporu tim radnjama, uključujući radnje koje ugrožavaju ili krše prijelazne sporazume, ili koje ugrožavaju ili ometaju proces političke tranzicije, uključujući tranziciju prema slobodnim i poštenim demokratskim izborima, ili koje potiču nasilje” te je „uključena u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u Srednjoafričkoj Republici, između ostalog radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno iseljavanje” i „sprječava isporuku humanitarne pomoći Srednjoafričkoj Republici, ili pristup humanitarnoj pomoći, ili distribuciju humanitarne pomoći u Srednjoafričkoj Republici.”

Dodatne informacije:

Habib Soussou imenovan je zapovjednikom postrojbe anti-Balaka za područje Bode (COMZONE) 11. travnja 2014. te je tvrdio da je stoga bio odgovoran za sigurnosnu situaciju u sous- préfecture. Glavni koordinator postrojbe anti-Balaka Patrice Edouard Ngaïssona imenovao je 28. lipnja 2014. Habiba Soussouu za pokrajinskog koordinatora za grad Bodu od 11. travnja 2014., a za koordinatora cijele pokrajine Lobaye 28. lipnja 2014. Ciljana ubojstva, sukobi i napadi na humanitarne organizacije i radnike događali su se svakoga tjedna na područjima na kojima je Soussou bio zapovjednik ili koordinator postrojbe anti-Balaka. Soussous i snage anti-Balaka u tim su područjima napadali civile i prijetili im napadima.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (poznat i kao: (a) Oumar Younous; (b) Omar Younous; (c) Oumar Sodiam; (d) Oumar Younous M'Betibangui)

Položaj: Bivši general Séléke

Datum rođenja: 2. travnja 1970.

Državljanstvo: Sudan, srednjoafrička diplomatska putovnica br. D00000898, izdana 11. travnja 2013., (vrijedi do 10. travnja 2018.)

Adresa: (a) Bria, Srednjoafrička Republika (tel. + 236 75507560); (b) Birao, Srednjoafrička Republika; (c) Tullus, južni Darfur, Sudan (prijašnja lokacija)

Ostale informacije: Krijumčar dijamanata i general Séléke s tri zvjezdice te blizak pouzdanik bivšeg privremenog predsjednika Srednjoafričke Republike Michela Djotodije. Fizički opis: boja kose: crna; visina: 180 cm; pripada etničkoj skupini Fulbe. Fotografija dostupna za uvrštenje na posebnu objavu Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a. ►M9  Navodno je preminuo 11. listopada 2015. ◄

Datum uvrštenja na popis UN-a: 20. kolovoza 2015. (izmijenjeno 20. listopada 2015.)

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Oumar Younous uvršten je na popis 20. kolovoza 2015. u skladu sa stavkom 11. i stavkom12. točkom (d) Rezolucije 2196 (2015) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potporu tim radnjama, uključujući radnje kojima se ugrožavaju ili krše prijelazni sporazumi, ili kojima se ugrožava ili ometa proces političke tranzicije, uključujući tranziciju prema slobodnim i pravednim demokratskim izborima, ili kojima se potiče nasilje” te „pruža potporu naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa, uključujući dijamante, zlato te divlje biljne i životinjske vrste i njihove proizvode, u Srednjoafričkoj Republici.”

Dodatne informacije:

Oumar Younous, general bivše Séléke i krijumčar dijamanata, podupirao je naoružanu skupinu nezakonitim iskorištavanjem prirodnih resursa i trgovanjem njima, među ostalim i dijamantima, u Srednjoafričkoj Republici.

Oumar Younous, bivši vozač u poduzeću SODIAM za otkup dijamanata, u listopadu 2008. pridružio se pobunjeničkoj skupini Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). U prosincu 2013. Oumar Younous prepoznat je kao general Séléke s tri zvjezdice i blizak pouzdanik privremenog predsjednika Michela Djotodije.

Younous sudjeluje u prodaji dijamanata iz Brije i Sam Ouandje u Sudan. Izvori su dojavili da je Oumar Younous sudjelovao u prikupljanju paketa s dijamantima skrivenih u Briji te ih nosio u Sudan na prodaju.

▼M6

7.   Haroun GAYE (poznat i kao: (a) Haroun Geye; (b) Aroun Gaye; (c) Aroun Geye

Položaj: Izvjestitelj političke središnjice skupine Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Datum rođenja: (a) 30. siječnja 1968.; (b) 30. siječnja 1969.

Br. putovnice: Srednjoafrička Republika, broj O00065772 (slovo O nakon kojeg slijede tri nule), istječe 30. prosinca 2019.)

Adresa: Bangui, Srednjoafrička Republika

Uvršten na popis: 17. prosinca 2015.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Haroun Gaye uvršten je na popis 17. prosinca 2015. u skladu sa stavkom 11. i stavkom 12. točkama (b) i (f) Rezolucije 2196 (2015) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potporu tim radnjama”; „koja je uključena u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u SAR-u, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno iseljavanje;” i „koja sudjeluje u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na misije UN-a ili prisutne međunarodne sigurnosne organizacije, uključujući MINUSCA-u, misije Europske unije i francuske operacije koje im pružaju potporu.”

Dodatne informacije:

HAROUN GAYE od početka 2014. jedan je od vođa oružane skupine koja djeluje u četvrti PK5 u Banguiju. Predstavnici civilnog društva četvrti PK5 navode da Gaye i njegova oružana skupina potiču sukob u Banguiju, suprotstavljaju se pomirenju i sprečavaju kretanje stanovništva u treći okrug Banguija i iz njega. Gaye i 300 prosvjednika 11. svibnja 2015. blokirali su pristup Nacionalnom prijelaznom vijeću kako bi omeli posljednji dan foruma iz Banguija. GAYE je navodno surađivao s predstavnicima postrojbe anti-Balaka radi koordinacije tog ometanja.

Gaye i manja skupina sljedbenika 26. lipnja 2015. omeli su početak akcije registracije birača u četvrti PK5 u Banguiju, zbog čega je akcija prekinuta.

MINUSCA je pokušala uhititi Gayea 2. kolovoza 2015. u skladu s odredbama stavka 32. točke (f) podtočke i. Rezolucije Vijeća sigurnosti 2217 (2015). Gaye, koji je navodno unaprijed obaviješten o pokušaju uhićenja, dočekao ga je spreman s pristašama naoružanima teškim oružjem. Gayeve snage otvorile su vatru na zajedničku jedinicu za posebne namjene MINUSCA-e. U sedmosatnoj pucnjavi Gayeovi ljudi upotrebljavali su vatreno oružje, ručne raketne bacače i ručne granate protiv snaga MINUSCA-e te su usmrtili jednog pripadnika mirovnih snaga i ozlijedili osmero. Gaye je bio uključen u poticanje nasilnih prosvjeda i sukoba krajem rujna 2015. u akciji za koju se čini da je bila pokušaj državnog udara radi rušenja prijelazne vlade. Pokušaj državnog udara vjerojatno su predvodili pristaše bivšeg predsjednika Bozizea u savezništvu iz koristi s Gayeom i drugim vođama FPRC-a. Čini se da je Gaye namjeravao pokrenuti niz osvetničkih napada kojim bi se ugrozilo predstojeće izbore. Gaye je bio zadužen za koordinaciju s marginaliziranim članovima postrojbe anti-Balaka.

U četvrti PK5 1. listopada 2015. održan je sastanak između Eugènea Barreta Ngaïkosseta, člana marginalizirane skupine anti-Balake, i Gayea s ciljem planiranja zajedničkog napada na Bangui u subotu 3. listopada. Gayeova skupina sprečavala je ljude u četvrti PK5 da je napuste kako bi ojačala zajednički identitet muslimanskog stanovništva radi zaoštravanja međuetničkih napetosti i izbjegavanja pomirenja. Gaye i njegova skupina 26. listopada 2015. prekinuli su sastanak između nadbiskupa Banguija i imama središnje džamije Banguija te su prijetili izaslanstvu koje se moralo povući iz središnje džamije i pobjeći iz četvrti PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (poznat i kao: (a) Eugene Ngaikosset; (b) Eugene Ngaikoisset; (c) Eugene Ngakosset; (d) Eugene Barret Ngaikosse; (e) Eugene Ngaikouesset; nepotvrđena druga imena: (f) „The Butcher of Paoua” („Koljač iz Paoue”); (g) Ngakosset

Položaj: (a) bivši kapetan, predsjednička garda SAR-a (b) bivši kapetan, ratna mornarica SAR-a

Nacionalni identifikacijski broj: Srednjoafričke oružane snage (FACA), vojni identifikacijski broj 911-10-77

Adresa: (a) Bangui, Srednjoafrička Republika

Uvršten na popis: 17. prosinca 2015.

Ostale informacije: Kapetan Eugène Barret Ngaïkosset bivši je član predsjedničke garde bivšeg predsjednika Françoisa Bozizéa (CFi.001) i povezan je s pokretom anti-Balaka. Pobjegao je iz zatvora 17. svibnja 2015. nakon izručenja iz Brazzavillea i osnovao je vlastitu frakciju anti-Balake u kojoj su i bivši borci FACA-e.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET uvršten je na popis 17. prosinca 2015. u skladu sa stavkom 11. i stavkom 12. točkama (b) i (f) Rezolucije 2196 (2015) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potporu tim radnjama”; „koja je uključena u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u SAR-u, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno iseljavanje;” i „koja sudjeluje u planiranju, usmjeravanju, sponzoriranju ili izvođenju napada na misije UN-a ili prisutne međunarodne sigurnosne organizacije, uključujući MINUSCA-u, misije Europske unije i francuske operacije koje im pružaju potporu.”

Dodatne informacije:

Ngaïkosset je jedan od glavnih počinitelja nasilja koje je izbilo u Banguiju krajem rujna 2015. Ngaïkosset i drugi članovi anti-Balake surađivali su s marginaliziranim članovima ex-Séléke u pokušaju destabilizacije srednjoafričke prijelazne vlade. U noći između 27. i 28. rujna 2015. Ngaïkosset i drugi izveli su neuspješan pokušaj napada na tabor žandarmerije „Izamo” radi krađe oružja i streljiva. Skupina je 28. rujna opkolila urede srednjoafričkog nacionalnog radija.

U četvrti PK5 1. listopada 2015. održan je sastanak između Ngaïkosseta i Harouna Gayea, vođe skupine Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), s ciljem planiranja zajedničkog napada na Bangui u subotu 3. listopada.

Srednjoafrički ministar pravosuđa 8. listopada 2015. objavio je planove da se istraži Ngaïkosseta i druge pojedince zbog njihove uloge u nasilju u Banguiju u rujnu 2015. Navedeno je da su Ngaïkosset i drugi sudjelovali u „nečuvenom ponašanju koje čini povredu unutarnje sigurnosti države, urotu, poticanje na građanski rat, građanski neposluh, mržnju i sudioništvo.” Srednjoafrička pravna tijela dobila su nalog da pokrenu istragu radi nalaženja i uhićenja počinitelja i supočinitelja.

Postoji sumnja da je Ngaïkosset 11. listopada 2015. zatražio od paravojne skupine anti-Balake pod svojim zapovjedništvom da izvede otmice, posebno francuskih državljana, ali i srednjoafričkih političkih ličnosti i dužnosnika UN-a, s ciljem prisiljavanja prijelazne predsjednice Catherine Samba-Panze da odstupi.

▼M7

9.   Joseph KONY (pseudonim: (a) Kony (b) Joseph Rao Kony (c) Josef Kony (d) Le Messie sanglant)

Funkcija: Zapovjednik Gospodnje vojske otpora

Datum rođenja: (a) 1959. (b) 1960. (c) 1961. (d) 1963. (e) 18. rujna 1964. (f) 1965. (g) (kolovoz 1961.) (h) (srpanj 1961.) (i) 1. siječnja 1961. (j) (travanj 1963.)

Mjesto rođenja: (a) selo Palaro, župa Palaro, podokrug Omoro, okrug Gulu, Uganda (b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda (c) Atyak, Uganda

Državljanstvo: ugandska putovnica

Adresa: (a) Vakaga, Srednjoafrička Republika (b) Haute-Kotto, Srednjoafrička Republika (c) Basse-Kotto, Srednjoafrička Republika (d) Haut-Mbomou, Srednjoafrička Republika (e) Mbomou, Srednjoafrička Republika (f) Haut-Uolo, Demokratska Republika Kongo (g) Bas-Uolo, Demokratska Republika Kongo (h) (prijavljena adresa: Kafia Kingi (području na granici Sudana i Južnog Sudana čiji se konačni status još treba utvrditi). Od siječnja 2015. 500 članova Gospodnje vojske otpora navodno je protjerano iz Sudana.)

Uvrštena na popis: 7. ožujka 2016.

Ostale informacije:

Kony je osnivač i vođa Gospodnje vojske otpora (LRA) (CFe.002). Pod njegovim je vodstvom LRA bila uključena u otmice, ubojstva i sakaćenja tisuća civila diljem Srednje Afrike. LRA je odgovorna za otmice, raseljavanje, seksualno zlostavljanje i ubojstva stotina pojedinaca diljem SAR-a te za pljačkanje i uništavanje civilne imovine. Ime oca je Luizi Obol. Ime majke je Nora Obol.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Joseph Kony uvršten je na popis 7. ožujka 2016. u skladu sa stavkom 12. i stavkom 13. točkama (b), (c) i (d) Rezolucije 2262 (2016) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potpora tim radnjama;”„koja je uključena u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u SAR-u, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno raseljavanje;”„koja regrutira ili iskorištava djecu u oružanom sukobu u SAR-u, pritom kršeći mjerodavno međunarodno pravo;” te „pruža potporu naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa ili trgovine njima, uključujući dijamante, zlato te proizvode od divljih biljnih i životinjskih vrsta, u SAR-u ili iz SAR-a.”

Dodatne informacije:

Kony je osnovao Gospodnju vojsku otpora (LRA) te se opisuje kao osnivač skupine, vjerski vođa, predsjednik i glavni zapovjednik. Pojavivši se u sjevernoj Ugandi 1980-ih, LRA je bila uključena u otmice, ubojstva i sakaćenja tisuća civila diljem središnje Afrike. Pod sve većim vojnim pritiskom, Kony je naredio povlačenje LRA-e iz Ugande 2005. i 2006. Otada LRA djeluje u Demokratskoj Republici Kong, SAR-u, Južnom Sudanu i, navodno, u Sudanu.

Kony kao vođa LRA-e osmišljava i provodi strategiju LRA-e, uključujući trajne naredbe za napadanje i zlostavljanje civilnog stanovništva. Od 2013. LRA je pod vodstvom Josepha Konyja otela, raselila, seksualno zlostavljala i ubila stotine pojedinaca diljem SAR-a te pljačkala i uništavala civilnu imovinu. Koncentrirana u istočnom SAR-u i navodno u Kafia Kingiju, području na granici Sudana i Južnog Sudana čiji se konačni status još treba utvrditi, ali vojno ga nadzire prvospomenuti, LRA napada sela radi pljačke hrane i potrepština. Borci postavljaju zasjede kako bi napali sigurnosne snage i ukrali njihovu opremu kada odgovaraju na napade LRA-e. Borci LRA-e također napadaju i pljačkaju sela u kojima nema vojne prisutnosti. LRA je također pojačala napade na rudnike dijamanata i zlata.

Kony je predmet uhidbenog naloga koji je izdao Međunarodni kazneni sud. Međunarodni kazneni sud optužio ga je po dvanaest točaka optužnice za zločine protiv čovječnosti, uključujući ubojstvo, porobljavanje, odvođenje u seksualno ropstvo, silovanje, nečovječno postupanje nanošenjem teških tjelesnih ozljeda i patnje, te po dvadeset i jednoj točki optužnice za ratne zločine, uključujući ubojstvo, okrutno postupanje prema civilima, namjerne napade na civilno stanovništvo, pljačku, poticanje silovanja te otimanje i novačenje djece mlađe od 15 godina.

Kony je izdao trajnu naredbu pobunjeničkim borcima da pljačkaju dijamante i zlato od rudara obrtnika u istočnoj Srednjoafričkoj Republici. Konyjeva skupina potom navodno prevozi neke minerale u Sudan ili trguje njima s lokalnim civilima i članovima bivše Séléke.

Kony je također izdao nalog svojim borcima za krivolov na slonove u Nacionalnom parku Garamba u Demokratskoj Republici Kongo, odakle se slonovske kljove navodno prevoze preko istočne Srednjoafričke Republike do Sudana, gdje ih viši dužnosnici LRA-e navodno prodaju i trguju sa sudanskim trgovcima i lokalnim dužnosnicima. Trgovina bjelokosti predstavlja značajan izvor prihoda za Konyjevu skupinu. Od siječnja 2015. 500 članova Gospodnje vojske otpora navodno je protjerano iz Sudana.

▼M9

10.   Ali KONY (ujedno poznat kao: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) „Bashir” l) „Caesar” m)„One-P” n) „1-P”

Položaj: Zamjenik vođe Gospodnje vojske otpora

Datum rođenja: a) 1994. b) 1993. c) 1995. d) 1992.

Adresa: Kafia Kingi (područje na granici Sudana i Južnog Sudana čiji konačni status tek treba utvrditi).

Uvršten na popis:23. kolovoza 2016.

Ostale informacije:

Ali Kony zamjenik je vođe Gospodnje vojske otpora (LRA), subjekta uvrštenog na popis (CFe.002), i sin vođe LRA-e Josepha Konyja, osobe uvrštene na popis (CFi.009). Ali je 2010. uključen u zapovjedničku strukturu LRA-e. Član je skupine viših časnika LRA-e koji borave s Josephom Konyjem.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

U skladu sa stavkom 12. i stavkom 13. točkama (d) i (g) Rezolucije 2262 (2016) Ali Kony uvršten je na popis 23. kolovoza 2016. kao osoba„koja sudjeluje u radnjama kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potporu takvim radnjama”, „koja podupire naoružane skupine ili kriminalne mreže s pomoću nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa ili trgovine njima, uključujući dijamante, zlato i divlje vrste te proizvode od njih, u SAR-u ili iz SAR-a”, „koja upravlja subjektom koji je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavcima 36. ili 37. Rezolucije 2134 (2014) ili ovom rezolucijom, ili koja pruža potporu osobi ili subjektu koji je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavcima 36. ili 37. Rezolucije 2134 (2014) ili ovom rezolucijom, ili koja pruža potporu subjektu u vlasništvu ili pod kontrolom osobe ili subjekta uvrštenog na popis, ili koja djeluje za račun ili u ime ili prema uputama takve osobe ili subjekta.”

Ali Kony smatra se mogućim nasljednikom Josepha Konyja na položaju vođe LRA-e. Sve je jače uključen u operativno planiranje LRA-e te se smatra osobom putem koje se može stupiti u kontakt s Josephom Konyjem. Ali je ujedno časnik za obavještajno djelovanje LRA-e koji zapovijeda skupinom od najviše deset podređenih osoba.

Ali i njegov brat Salim Kony odgovorni su za stegu u LRA-u. Potvrđeno je da su obojica članovi najužeg vodstva Josepha Konyja i zaduženi za izvršavanje Konyjevih naredbi. Oba su donijeli disciplinske odluke čiji je ishod bilo kažnjavanje ili ubijanje članova LRA-e koji su prekršili pravila LRA-e. Naredbom Josepha Konyja Salim i Ali uključeni su u trgovinu bjelokosti koja se iz Nacionalnog parka Garamba u sjevernom dijelu Demokratske Republike Konga krijumčari kroz Srednjoafričku Republiku prema spornoj regiji Kafia Kingi kako bi tamo bila predmet prodaje ili trgovine s lokalnim trgovcima.

Ali Kony odgovoran je za dogovaranje cijena bjelokosti s trgovcima i njezinu razmjenu u naturi. Ali se jedanput ili dvaput mjesečno sastaje s trgovcima kako bi s njima dogovorio cijenu bjelokosti LRA-e u američkim dolarima ili sudanskim funtama ili kako bi trgovao oružjem, streljivom i hranom. Joseph Kony naredio je Aliju da najveće kljove upotrijebi za nabavu protupješačkih mina koje bi se postavile oko Konyjeva logora. Ali Kony nadgledao je u srpnju 2014. operaciju premještanja 52 komada bjelokosti u svrhu njihove isporuke Josephu Konyju i, naposljetku, prodaje.

Salim je u travnju 2015. napustio Kafiju Kingi kako bi preuzeo pošiljku kljova. U svibnju je Salim sudjelovao u prijevozu dvadeset komada bjelokosti iz DR Kongo u Kafiju Kingi. Ali se u otprilike isto vrijeme sastao s trgovcima u svrhu nabave zaliha i planiranja budućih sastanaka za potrebe obavljanja dodatnih transakcija te dogovaranja u ime LRA-e uvjeta nabave onoga za što se procjenjuje da je bjelokost koju je Salim pratio.

Povezane osobe i subjekti uvršteni na popis:

Joseph Kony, uvršten na popis 7. ožujka 2016.

Salim Kony, uvršten na popis 23. kolovoza 2016.

Gospodnja vojska otpora (LRA), uvrštena na popis 7. ožujka 2016.

11.   Salim KONY (ujedno poznat kao: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)

Položaj: Zamjenik vođe Gospodnje vojske otpora

Datum rođenja: a) 1992. b) 1991. c) 1993.

Adresa: a) Kafia Kingi (područje na granici Sudana i Južnog Sudana čiji konačni status tek treba utvrditi), b) Srednjoafrička Republika

Uvršten na popis:23. kolovoza 2016.

Ostale informacije:

Salim Kony zamjenik je vođe Gospodnje vojske otpora (LRA), subjekta uvrštenog na popis (CFe.002), i sin vođe LRA-e Josepha Konyja, osobe uvrštene na popis (CFi.009). Salim je 2010. uključen u zapovjedničku strukturu LRA-e. Član je skupine viših časnika LRA-e koji borave s Josephom Konyjem.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

U skladu sa stavkom 12. i stavkom 13. točkama (d) i (g) Rezolucije 2262 (2016) Salim Kony uvršten je na popis 23. kolovoza 2016. kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potporu tim radnjama”, „koja podupire naoružane skupine ili kriminalne mreže s pomoću nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa ili trgovine njima, uključujući dijamante, zlato i divlje vrste te proizvode od njih, u SAR-u ili iz SAR-a”, „koja upravlja subjektom koji je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavcima 36. ili 37. Rezolucije 2134 (2014) ili ovom rezolucijom, ili koja pruža potporu osobi ili subjektu koji je Odbor uvrstio na popis u skladu sa stavcima 36. ili 37. Rezolucije 2134 (2014) ili ovom rezolucijom, ili koja pruža potporu subjektu u vlasništvu ili pod kontrolom osobe ili subjekta uvrštenog na popis, ili koja djeluje za račun ili u ime ili prema uputama takve osobe ili subjekta.”

Salim Kony glavni je zapovjednik „terenskog stožera” LRA-e te od rane dobi planira napade i obrambene mjere s Josephom Konyjem. Prethodno je Salim vodio skupinu za zaštitu Josepha Konyja. U novije vrijeme Joseph Kony povjerio je Salimu upravljanje financijskim i logističkim mrežama LRA-e.

Salim i njegov brat Ali Kony odgovorni su za stegu u LRA-u. Potvrđeno je da su obojica članovi najužeg vodstva Josepha Konyja i zaduženi za izvršavanje njegovih naredbi. Oba su donijeli disciplinske odluke čiji je ishod bilo kažnjavanje ili ubijanje članova LRA-e koji su prekršili pravila LRA-e. Prema izvješćima Salim je ubio članove LRA-e koji su namjeravali prebjeći; također, izvješćuje Josepha Konyja o aktivnostima skupine i aktivnostima članova LRA-e.

Naredbom Josepha Konyja Salim i Ali uključeni su u trgovinu bjelokosti koja se iz Nacionalnog parka Garamba u sjevernom dijelu Demokratske Republike Konga krijumčari kroz Srednjoafričku Republiku prema spornoj regiji Kafia Kingi kako bi tamo bila predmet prodaje ili trgovine s lokalnim trgovcima.

Salim se u pratnji desetak boraca često upućuje na granicu SAR-a kako bi presreo i pratio druge skupine LRA-e koje prevoze bjelokost iz Garambe prema sjeveru. Salim je u travnju 2015. napustio Kafiju Kingi kako bi preuzeo pošiljku kljova. U svibnju je Salim sudjelovao u prijevozu dvadeset komada bjelokosti iz DR Kongo u Kafiju Kingi.

Prethodno je, u lipnju 2014., Salim ušao u DR Kongo kako bi se sa skupinom boraca LRA-e bavio krivolovom na slonove u Garambi. Joseph Kony isto je tako zadao Salimu da prati dva zapovjednika LRA-e u Garambu kako bi otkrili gdje je tri godine ranije skrivena bjelokost. U srpnju 2014. Salim se susreo s drugom skupinom LRA-e kako bi ukupno 52 komada bjelokosti prevezao u Kafiju Kingi. Salim je bio odgovoran Josephu Konyju za izvješćivanje o poslovima s bjelokosti i za prosljeđivanje informacija skupinama LRA-e o transakcijama bjelokosti.

Povezane osobe i subjekti uvršteni na popis:

Joseph Kony, uvršten na popis 7. ožujka 2016.

Ali Kony, uvršten na popis 23. kolovoza 2016.

Gospodnja vojska otpora (LRA), uvrštena na popis 7. ožujka 2016.

▼M2

B   Subjekti

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(Poznat i kao: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

A) OP 333, Bangui, Srednjoafrička Republika (tel. + 32 3 2310521, Faks. Adresa: a) OP 333, Bangui, Srednjoafrička Republika (tel. + 32 3 2310521, Faks + 32 3 2331839, adresa e-pošte: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerpen, Belgija

Ostali podaci: Poduzeće je od 12. prosinca 1986. vodio Abdoul-Karim Dan-Azoumi, a od 1. siječnja 2005. vodi ga Aboubaliasr Mahamat. Među podružnicama su MINAiR i SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Poduzeće Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM uvršteno je na popis 20. kolovoza 2015. u skladu sa stavkom 12. točkom (d) Rezolucije 2196 (2015) zbog „pružanja potpore naoružanim skupinama i kriminalnim mrežama u Srednjoafričkoj Republici putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa, uključujući dijamante, zlato te divlje biljne i životinjske vrste i njihove proizvode te trgovanjem njima.”

Dodatne informacije:

BADICA/KARDIAM pružao je potporu naoružanim skupinama u Srednjoafričkoj Republici, naime bivšoj Séléki i postrojbama anti-Balaka, nezakonitim iskorištavanjem prirodnih resursa i njihovom trgovinom, među ostalim dijamantima i zlatom.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) je u 2014. nastavio s kupovanjem dijamanata iz Brije i Sam-Ouandje (pokrajina Haute Kotto) na istoku Srednjoafričke Republike, gdje snage bivše Séléke nameću porez na zrakoplove kojima se dijamanti prevoze te primaju jamstvene uplate od prikupljača dijamanata. Nekoliko BADICA-inih dobavljača koji dijamante prikupljaju u Briji i Sam-Ouandji čvrsto su povezani s bivšim zapovjednicima Séléke.

U svibnju 2014. belgijska tijela zaplijenila su dvije pošiljke dijamanata namijenjenih BADICA-inom predstavništvo u Antwerpenu, koje je u Belgiji službeno registrirano kao KARDIAM. Stručnjaci za dijamante procijenili su da su zaplijenjeni dijamanti vrlo vjerojatno srednjoafričkog podrijetla, svojstava tipičnih za one iz Sam-Ouandje i Brije, te iz Nole (u pokrajini Sangha Mbaéré) na jugozapadu zemlje.

Trgovci koji su nezakonito kupovali dijamante prokrijumčarene iz Srednjoafričke Republike, među ostalim i iz zapadnog dijela zemlje, na inozemna tržišta, djelovali su u Kamerunu u ime BADICA-e.

U svibnju 2014. BADICA je izvozila i zlato proizvedeno u Yalokéu (Ombella-Mpoko), gdje su obrtnički rudnici potpali pod nadzor Séléke, sve do početka veljače 2014. kada su ih preuzele skupine anti-Balaka.

▼M7

2.   GOSPODNJA VOJSKA OTPORA (pseudonim: (a) LRA (b) Gospodnji pokret otpora (LRM) (c) Gospodnji pokret/vojska otpora (LRM/A)

Adresa: (a) Vakaga, Srednjoafrička Republika (b) Haute-Kotto, Srednjoafrička Republika (c) Basse-Kotto, Srednjoafrička Republika (d) Haut-Mbomou, Srednjoafrička Republika (e) Mbomou, Srednjoafrička Republika (f) Haut-Uolo, Demokratska Republika Kongo (g) Bas-Uolo, Demokratska Republika Kongo (h) (prijavljena adresa: Kafia Kingi (području na granici Sudana i Južnog Sudana čiji se konačni status još treba utvrditi). Od siječnja 2015. 500 članova Gospodnje vojske otpora navodno je protjerano iz Sudana.)

Uvrštena na popis: 7. ožujka 2016.

Ostale informacije: Nastala u sjevernoj Ugandi 1980-ih. Uključena u otmice, ubojstva i sakaćenja tisuća civila u Srednjoj Africi, uključujući stotine u Srednjoafričkoj Republici. Vođa je Joseph Kony.

Informacije iz sažetka razloga za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Gospodnja vojska otpora uvrštena je na popis 7. ožujka 2016. u skladu sa stavkom 12. i stavkom 13. točkama (b), (c) i (d) Rezolucije 2262 (2016) kao osoba koja „sudjeluje u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u SAR-u ili pruža potpora tim radnjama;”„koja je uključena u planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo, kad je primjenjivo, ili koje predstavljaju zlouporabe ili povrede ljudskih prava, u SAR-u, uključujući radnje koje uključuju seksualno nasilje, napade na civile, napade na etničkoj ili religijskoj osnovi, napade na škole i bolnice te otmice i prisilno raseljavanje;”„koja regrutira ili iskorištava djecu u oružanom sukobu u SAR-u, pritom kršeći mjerodavno međunarodno pravo;” te „pruža potporu naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja prirodnih resursa ili trgovine njima, uključujući dijamante, zlato te proizvode od divljih biljnih i životinjskih vrsta, u SAR-u ili iz SAR-a.”

Dodatne informacije:

Pojavivši se u sjevernoj Ugandi 1980-ih, LRA je bila uključena u otmice, ubojstva i sakaćenja tisuća civila diljem središnje Afrike. Pod sve većim vojnim pritiskom, Joseph Kony, vođa LRA-e, naredio je povlačenje LRA-e iz Ugande 2005. i 2006. Otada LRA djeluje u Demokratskoj Republici Kong, SAR-u, Južnom Sudanu i, navodno, u Sudanu.

Od 2013. LRA je otela, raselila, seksualno zlostavljala i ubila stotine pojedinaca diljem SAR-a te pljačkala i uništavala civilnu imovinu. Koncentrirana u istočnom SAR-u i navodno u Kafia Kingiju, području na granici Sudana i Južnog Sudana čiji se konačni status još treba utvrditi, ali vojno ga nadzire prvospomenuti, LRA napada sela radi pljačke hrane i potrepština. Borci postavljaju zasjede kako bi napali sigurnosne snage i ukrali njihovu opremu kada odgovaraju na napade LRA-e. Borci LRA-e također napadaju i pljačkaju sela u kojima nema vojne prisutnosti. LRA je također pojačala napade na rudnike dijamanata i zlata.

Ćelije LRA-e često prate zarobljenici koji su prisiljeni raditi kao nosači, kuhari i seksualni robovi. LRA je uključena u rodno uvjetovano nasilje, uključujući silovanja žena i djevojčica.

Od prosinca 2013. LRA je otela više desetaka ljudi u Haute-Kottou. LRA je navodno sudjelovala u otmicama stotina civila u SAR-u od početka 2014.

Borci LRA-e u nekoliko su navrata početkom 2014. napali Obo, u istočnom dijelu prefekture SAR-a Haut-Mbomou.

LRA nastavila je s napadima na Obo i druge lokacije u jugoistočnom SAR-u između svibnja i srpnja 2014., uključujući očito koordinirane napade i otmice u prefekturi Mbomou početkom lipnja.

LRA je najkasnije od 2014. uključena u krivolov slonova i trgovinu slonovima radi stvaranja prihoda. LRA navodno krijumčari bjelokost iz nacionalnog parka Garamba u sjevernom DR Kongu u Darfur kako bi je zamijenio za oružje i potrepštine. LRA navodno prevozi ukradene slonovske kljove kroz SAR u Darfur, Sudan, na prodaju. Osim toga, Kony je od početka 2014. navodno davao nalog borcima LRA-e da pljačkaju dijamante i zlato od rudara u istočnom SAR-u za prijevoz u Sudan. Od siječnja 2015. 500 članova Gospodnje vojske otpora navodno je protjerano iz Sudana.

Početkom veljače 2015. borci LRA-e naoružani teškim oružjem oteli su civile u Kpangbayangi, Haut-Mbomou, i ukrali prehrambene proizvode.

Napad LRA-e i otmica djece iz Ndambissoua, jugoistočni SAR, 20. travnja 2015., u bijeg je natjerao većinu stanovnika iz tog sela. Početkom srpnja 2015. LRA je napala nekoliko sela na jugu prefekture Haute-Kotto; napadi su uključivali pljačku, nasilje nad civilima, palež kuća i otmice.

Od siječnja 2016. broj napada koji se pripisuju LRA-i povećao se u Mbomouu, Haut-Mbomouu i Haute-Kottou, posebno u rudarskim područjima u Haute-Kottou. Ti su napadi uključivali pljačku, nasilja nad civilima, uništavanje imovine i otmice. Doveli su do raseljavanja stanovništva, uključujući oko 700 ljudi koji su potražili utočište u Briji.

▼B
PRILOG II.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) SL C 69, 18.3.2010., str. 19.