2014R0224 — ET — 01.09.2016 — 009.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 224/2014,

10. märts 2014,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis

(ELT L 070 11.3.2014, lk 1)

Muudetud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

  nr

lehekülg

kuupäev

 M1

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 691/2014, 23. juuni 2014,

  L 183

6

24.6.2014

►M2

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1276/2014, 1. detsember 2014,

  L 346

19

2.12.2014

►M3

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/324, 2. märts 2015,

  L 58

39

3.3.2015

►M4

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/734, 7. mai 2015,

  L 117

11

8.5.2015

►M5

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1485, 2. september 2015,

  L 229

1

3.9.2015

►M6

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2454, 23. detsember 2015,

  L 339

36

24.12.2015

►M7

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/354, 11. märts 2016,

  L 67

18

12.3.2016

►M8

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/555, 11. aprill 2016,

  L 96

1

12.4.2016

►M9

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1442, 31. august 2016,

  L 235

1

1.9.2016
▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 224/2014,

10. märts 2014,

piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika VabariigisArtikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„vahendusteenused” –

i) selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine kolmandast riigist mõnda teise kolmandasse riiki, või

ii) kolmandas riigis asuvate kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine eesmärgiga toimetada need edasi mõnda teise kolmandasse riiki;

b)

„nõue” –

enne või pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva kas kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, eelkõige:

i) nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii) nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii) lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv) vastunõue;

v) nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

c)

„leping või tehing” – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping” hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi või -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)

„pädevad asutused” – liikmesriikide pädevad asutused, mis on kindlaks määratud II lisas loetletud veebisaitidel;

e)

„majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasvara, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

f)

„majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

g)

„rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, laadis, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

h)

„rahalised vahendid” –

igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud makseviisid;

ii) hoiused finantsasutustes või muudes üksustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, ostutähed, võlaväärtpaberid ja tuletislepingud;

iv) intressid, dividendid või muu varadelt saadud või neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid või muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad ning

vii) fondides või finantsvahendites osalemist tõendavad dokumendid;

i)

„sanktsioonide komitee” – ÜRO Julgeolekunõukogu komitee, mis moodustati vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) punktile 57;

j)

„tehniline abi” – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse või muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, sealhulgas suuline abi;

k)

„liidu territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

Artikkel 2

Keelatud on otse või kaudselt:

a) osutada isikutele, üksustele või asutustele Kesk-Aafrika Vabariigis või Kesk-Aafrika Vabariigis kasutamiseks tehnilist abi või vahendusteenuseid seoses sõjaliste kaupade ühises Euroopa Liidu nimekirjas ( 1 ) („sõjaliste kaupade ühine nimekiri”) loetletud kaupade ja tehnoloogiaga või seoses kõnealuses nimekirjas loetletud kaupade tarnimise, tootmise, hoolduse või kasutamisega;

b) rahastada isikuid, üksusi või asutusi Kesk-Aafrika Vabariigis või anda neile või Kesk-Aafrika Vabariigis kasutamiseks finantsabi seoses sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogia müümise, tarnimise, üleandmise või eksportimisega, pidades sealhulgas silmas eelkõige toetusi, laenusid ja ekspordikrediidikindlustust, samuti kindlustust ja edasikindlustust nende toodete müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste osutamiseks;

c) osutada tehnilist abi, rahastada või osutada finantsabi või vahendus- või transporditeenuseid seoses relvastatud palgasõjaväelaste pakkumisega Kesk-Aafrika Vabariigis või Kesk-Aafrika Vabariigis kasutamiseks.

▼M4

Artikkel 3

Erandina artiklist 2 ei kohaldata kõnealuses artiklis sätestatud keelde tehnilise abi osutamise, rahastamise või finantsabi või vahendusteenuste osutamise suhtes:

a) mis on mõeldud üksnes ÜRO mitmemõõtmelise integreeritud stabiliseerimismissiooni Kesk-Aafrika Vabariigis (MINUSCA), Aafrika Liidu piirkondliku rakkerühma (AU-RTF) ning Kesk-Aafrika Vabariiki lähetatud liidu missioonide ja Prantsuse vägede toetamiseks või nende poolt kasutamiseks;

b) mis on seotud kaitseriietusega, sealhulgas kuulivestide ja kiivritega, mida eksporditakse ajutiselt Kesk-Aafrika Vabariiki üksnes ÜRO töötajate, meediaesindajate ning humanitaar- ja arendustöötajate ning nendega seotud personali isiklikuks kasutamiseks;

▼M8

c) mis on seotud sellise mittesurmava varustuse tarnimisega ning sellise abi, sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekujõududele operatiivse ja mitteoperatiivse väljaõppe osutamisega, mis on ette nähtud üksnes Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekusektori reformi protsessi toetamiseks või selles protsessis kasutamiseks, tihedas koostöös MINUSCAga, tingimusel et sellest on sanktsioonide komiteed eelnevalt teavitatud.

▼B

Artikkel 4

Erandina artiklist 2 ning tingimusel, et sanktsioonide komitee on sellise tehnilise abi või vahendusteenuste osutamise, rahastamise või finantsabi osutamise eelnevalt heaks kiitnud, ei kohaldata artiklis 2 sätestatud keelde:

a) tehnilise abi või vahendusteenuste osutamise suhtes seoses mittesurmava sõjavarustusega, mis on ette nähtud üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks;

b) tehnilise abi osutamise, rahastamise või finantsabi osutamise suhtes sõjaliste kaupade ühises nimekirjas loetletud kaupade ja tehnoloogia müümiseks, tarnimiseks, üleandmiseks või eksportimiseks või sellega seotud tehnilise abi või vahendusteenuste osutamiseks.

Artikkel 5

1.  Külmutatakse kõik I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende omandis, valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid.

2.  Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidilistele isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetamiseks.

▼M8

3.  I lisas on loetletud füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ja asutused, kelle puhul sanktsioonide komitee on teinud kindlaks, et nad:

a) osalevad tegevuses, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevuses, millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi või stabiliseerimis- või lepitusprotsessi või millega õhutatakse vägivalda, või toetavad sellist tegevust;

b) rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) punktis 54 kehtestatud relvaembargot või on kas otse või kaudselt müünud, tarninud või üleandnud relvi või nendega seotud materjali Kesk-Aafrika Vabariigis asuvatele relvastatud rühmitustele või kuritegelikele võrgustikele, või on saanud Kesk-Aafrika Vabariigis asuvate relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike vägivallategudega seotud relvi või nendega seotud materjali või tehnilist nõustamist, koolitust või abi, sealhulgas rahastamist ja finantsabi;

c) tegelevad sellise tegevuse kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutab endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine;

d) värbavad või kasutavad lapsi Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust;

e) toetavad relvastatud rühmitusi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel;

f) takistavad humanitaarabi toimetamist Kesk-Aafrika Vabariiki või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Kesk-Aafrika Vabariigis;

g) tegelevad ÜRO missioonide või rahvusvaheliste rahuvalveüksuste, sealhulgas MINUSCA, liidu missioonide ja neid toetavate Prantsuse operatsioonide vastu suunatud rünnakute kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega;

h) juhivad sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud üksust või on toetanud sanktsioonide komitee poolt loetellu kantud isikut, üksust või asutust või loetellu kantud isiku, üksuse või asutuse omanduses või kontrolli all olevat üksust või on tegutsenud tema huvides või nimel või tema juhiste kohaselt.

▼B

Artikkel 6

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et täidetud on järgmised tingimused:

a) asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et asjaomased rahalised vahendid või majandusressursid on:

i) vajalikud I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste või selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks tehtavateks kulutusteks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

ii) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud töötasude maksmiseks mõistlikus ulatuses ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks või

iii) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest ning

b) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed punktis a osutatud kindlakstegemisest ja oma kavatsusest anda luba ning sanktsioonide komitee ei ole esitanud selle kohta vastuväiteid viie tööpäeva jooksul alates teavitamisest.

Artikkel 7

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et kõnealused rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, ning on sellest teavitanud sanktsioonide komiteed ja sanktsioonide komitee on selle heaks kiitnud.

Artikkel 8

Erandina artiklist 5 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) kohus, haldusorgan või vahekohus on kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või on teinud nende kohta otsuse enne nimetatud kuupäeva;

b) kõnealuseid rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise kinnipidamisõigusega tagatud või sellise otsusega kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks selliseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) kõnealusest kinnipidamisõigusest või otsusest ei saa kasu I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus;

d) kinnipidamisõiguse või otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga ning

e) liikmesriik on teavitanud kinnipidamisõigusest või otsusest sanktsioonide komiteed.

Artikkel 9

Erandina artiklist 5 ning tingimusel, et I lisas loetletud füüsilisel või juriidilisel isikul, üksusel või asutusel tuleb teha makse vastavalt lepingule või kokkuleppele, mille ta on sõlminud, või kohustusele, mis tekkis asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil ÜRO Julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kandis kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu, võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, eeldusel et asjaomane pädev asutus on teinud kindlaks, et:

a) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutab I lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus makseteks;

b) makse ei ole vastuolus artikli 5 lõikega 2 ning

c) asjaomane liikmesriik on teavitanud sanktsioonide komiteed loa andmise kavatsusest kümme tööpäeva ette.

Artikkel 10

1.  Artikli 5 lõige 2 ei takista finants- või krediidiasutustel, kes saavad kolmandate isikute poolt I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole üle kantud rahalisi vahendeid, külmutatud kontode krediteerimist, tingimusel et ka kõik neile kontodele lisatavad summad külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

2.  Artikli 5 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nende kontode intressid või muud tulud;

b) maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 5 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisasse, või

c) maksed, mis tuleb teha kohtu, haldusorgani või vahekohtu seatud kinnipidamisõiguse või otsuse alusel, millele on osutatud artiklis 8, ning

tingimusel et kõik sellised intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse kooskõlas artikli 5 lõikega 1.

Artikkel 11

1.  Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks teabe artikli 5 kohaselt külmutatud kontode ja rahasummade kohta, pädevale asutusele, mis asub nende elu- või asukoha liikmesriigis, ja otse või liikmesriigi kaudu komisjonile, ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädeva asutusega sellise teabe kontrollimisel.

2.  Komisjonile otse esitatud lisateave tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks.

3.  Käesoleva artikli kohaselt esitatud või saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see edastati või saadi.

Artikkel 12

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on kõrvalehoidmine artiklites 2 ja 5 osutatud meetmetest.

Artikkel 13

1.  Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2.  Füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud keelde.

Artikkel 14

1.  Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on vahetult või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a) I lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b) füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.  Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.  Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 15

1.  Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet:

a) artikli 5 alusel külmutatud rahaliste vahendite ning artiklite 6, 7 ja 8 alusel antud lubade kohta;

b) rikkumise ja rakendamisega seotud probleemide ning liikmesriikide kohtute tehtud otsuste kohta.

2.  Liikmesriigid teavitavad viivitamata üksteist ja komisjoni muust nende käsutuses olevast asjakohasest teabest, mis võib mõjutada käesoleva määruse tõhusat rakendamist.

Artikkel 16

Komisjonil on õigus muuta II lisa liikmesriikide esitatud teabe alusel.

Artikkel 17

1.  Kui ÜRO julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee kannab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse loetellu ning esitab põhjendused loetellu kandmiseks, kannab nõukogu kõnealuse füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse I lisasse. Nõukogu edastab oma otsuse ja esitatud põhjendused asjaomasele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab kõnealusele füüsilise või juriidilise isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

2.  Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut, üksust või asutust.

3.  Kui ÜRO otsustab mõne isiku, üksuse või asutuse loetelust välja arvata või muuta loetellu kantud isikut, üksust või asutust identifitseerivaid andmeid, muudab nõukogu vastavalt I lisa.

Artikkel 18

Võimaluse korral kantakse I lisasse teave, mille on esitanud julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee ning mis on vajalik asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste identifitseerimiseks. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta. Samuti kantakse I lisasse julgeolekunõukogu või sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise kuupäev.

Artikkel 19

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.  Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud eeskirjad komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teavitavad komisjoni eeskirjade igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 20

1.  Liikmesriigid määravad kindlaks käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja esitavad need II lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast II lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.  Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 21

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d) liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset liidu territooriumil.

Artikkel 22

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M2
I LISA

ARTIKLIS 5 OSUTATUD ISIKUTE JA ÜKSUSTE LOETELU

A.   Isikud

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (varjunimi: a) Bozize Yangouvonda)

Sünniaeg: 14. oktoober 1946.

Sünnikoht: Mouila, Gabon.

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik.

Aadress: Uganda.

Muu teave: Ema nimi on Martine Kofio.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Bozize kanti 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”.

Lisateave

Bozizé koos oma toetajatega õhutas 5. detsembril 2013 toimunud rünnakut Bangui vastu. Sellest ajast alates on ta jätkuvalt püüdnud korraldada destabiliseerivaid operatsioone, et säilitada pingeid Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas. Teadaolevalt moodustas Bozizé anti-balaka mässuliste rühmitused, enne kui ta 24. märtsil 2013 põgenes Kesk-Aafrika Vabariigist. Bozizé kutsus kommünikees oma võitlejaid üles jätkama hirmutegusid praeguse režiimi ja islamistide vastu. Teadaolevalt on Bozizé andnud rahalist ja materiaalset toetust võitlejatele, kes püüavad destabiliseerida käimasolevat üleminekut ja aidata teda tagasi võimule. Valdav osa anti-balaka mässuliste rühmituste liikmetest pärinevad Kesk-Aafrika relvajõudude üksustest, kes pärast riigipööret maal killustusid ning kelle Bozizé seejärel reorganiseeris. Bozizé ja tema toetajad kontrollivad enam kui pooli anti-balaka mässuliste rühmitusi.

Bozizéle lojaalsete jõudude relvastusse kuuluvad lahingvintpüssid, miinipildujad ja raketiheitjad ning nad osalevad üha enam Kesk-Aafrika Vabariigi moslemitest elanikkonna vastu suunatud kättemaksurünnakutes. Olukord Kesk-Aafrika Vabariigis halvenes kiiresti pärast 5. detsembril 2013. aastal toimunud anti-balaka jõudude rünnakut Banguis, milles hukkus enam kui 700 inimest.

2.   Nourredine ADAM (varjunimed: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Ametikoht: a) kindral; b) julgeolekuminister; c) „demokraatlike saavutuste kaitse erakorralise komitee” peadirektor.

Sünniaeg: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1. jaanuar 1970.

Sünnikoht: Ndele, Kesk-Aafrika Vabariik.

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik. Passi nr: D00001184

Aadress: Birao, Kesk-Aafrika Vabariik.

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 9. mai 2014

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Nourredine kanti 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”.

Lisateave

Noureddine on üks Seleka algsetest liidritest. On kindlaks tehtud, et ta oli Seleka relvastatud mässuliste ühe rühmituse Central PJCC kindral ja president; seda rühmitust tuntakse ametlikult Convention des patriotes pour la justice et la paix (õiguse ja rahu patriootide konvent) nime all, lühendatult CPJP. Õiguse ja rahu patriootide konvendist eraldunud fundamentaalse rühmituse (CPJP/F) endise juhina oli ta Ex-Seleka rühmituse sõjaline koordinaator Kesk-Aafrika Vabariigis 2012. aasta detsembri algusest kuni 2013. aasta märtsini toimunud eelmise mässu rünnakute ajal. Noureddine'i osutatud abita ja Tšaadi eriüksustega loodud lähedaste suheteta ei oleks Seleka arvatavasti olnud suuteline võtma võimu Kesk-Aafrika Vabariigi endiselt presidendilt François Bozizélt.

Pärast üleminekupresidendi Catherine Samba-Panza ametisse nimetamist 20. jaanuaril 2014 oli ta Ex-Seleka taktikalise väljaviimise üks korraldajaid Sibutis, eesmärgiga rakendada ellu oma plaan moslemi kantsi loomisest riigi põhjaosas. Ta oli andnud oma jõududele selge soovituse mitte täita üleminekuvalitsuse ja Aafrika juhtimisel toimuva rahvusvahelise Kesk-Aafrika Vabariigi toetusmissiooni (MISCA) sõjaliste juhtide ettekirjutusi. Noureddine juhib aktiivselt Ex-Selekat, endisi Seleka jõude, mille Djotodia 2013. aasta septembris teadaolevalt laiali saatis, ja juhib operatsioone kristlike naaberalade vastu ning toetab jätkuvalt märkimisväärselt Kesk-Aafrika Vabariigis tegutsevat Ex-Selekat ja aitab seda juhtida.

Lisaks kanti Nourredine 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 37b tulenevalt, milles toodi esile „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust”.

Lisateave

Pärast seda kui Seleka 24. märtsil 2013 Bangui oma kontrolli alla võttis, nimetati Nourredine Adam kaitseministriks, seejärel nüüdseks tegevuse lõpetanud Kesk-Aafrika Vabariigi julgeolekuteenistuse „demokraatlike saavutuste kaitse erakorralise komitee” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD) peadirektoriks. Nourredine Adam kasutas CEDADi oma isikliku poliitilise politseina, mis pani toime palju meelevaldseid vahistamisi, piinamisi ja kohtuväliseid hukkamisi. Lisaks oli Nourredine Adam Boy Rabe'i verise operatsiooni korraldamise üks võtmeisikuid. 2013. aasta augustis vallutasid Seleka jõud tormijooksuga Boy Rabe'i, Kesk-Aafrika Vabariigi piirkonna, mida peeti François Bozizé toetajate ja tema etnilise rühma kantsiks. Relvaladude otsimise ettekäändel tapsid Seleka väed teadaolevalt arvukalt tsiviilisikuid ja sooritasid märatsevaid rüüsteretki. Kui need rüüsteretked ulatusid muudele aladele, vallutasid tuhanded elanikud rahvusvahelise lennujaama, mida Prantsuse vägede kohaloleku tõttu peeti ohutuks kohaks, ning hõivasid lennuraja.

Lisaks kanti Nourredine 9. mail 2014. aastal loetellu resolutsiooni 2134 (2014) punktist 37d tulenevalt, milles toodi esile „relvastatud rühmitiste või kuritegelike võrgustike toetamine loodusvarade ebaseadusliku kasutamise teel”.

Lisateave

2013. aasta alguses mängis Nourredine Adam tähtsat rolli Ex-Séléka rahastamise võrgustikes. Ta reisis Saudi Araabiasse, Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse, et koguda endiste mässajate jaoks raha. Ta aitas kaasa ka Kesk-Aafrika Vabariigi ja Tšaadi vahelise ebaseadusliku teemandikaubanduse võrgustiku tegevusele.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (teise nimega: a) Alfred Yekatom Saragba b) Alfred Ekatom c) Alfred Saragba d) Colonel Rombhot e) Colonel Rambo f) Colonel Rambot g) Colonel Rombot h) Colonel Romboh)

Ametikoht: Kesk-Aafrika relvajõudude (Forces Armées Centrafricaines – FACA) ülemkapral

Sünniaeg: 23. juuni 1976

Sünnikoht: Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik

Aadress: a) Mbaiki, Lobaye provints, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Ombella-Mpoko provints, Kesk-Aafrika Vabariik (eelmine asukoht)

Muu teave: On juhtinud ja kontrollinud suurearvulist relvarühmitust. Isa (lapsendanud isa) nimi on Ekatom Saragba (kirjutatakse ka Yekatom Saragba). Yves Saragba vend, omakaitseüksuse „anti-balaka” komandör Batalimos (Lobaye provints) ja endine FACA sõdur. Füüsiline kirjeldus: silmade värv: must; juuste värv: kiilas; nahavärv: must; pikkus: 170 cm; kaal: 100 kg. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Alfred Yekatom kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 kohaselt kui „isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda.”

Lisateave:

Alfred Yekatom, keda tuntakse ka kolonel Rombhotina, juhib omakaitseliikumise „anti-balaka” üht rühmitust, mis on tuntud ka nime all „anti-balaka lõunast”. Ta on Kesk-Aafrika relvajõududes (Forces Armées Centrafricaines – FACA) olnud ülemkaprali auastmes.

Yekatom on osalenud tegevuses ja toetanud tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust ja julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse üleminekukokkuleppeid ja poliitilist üleminekuprotsessi. Yekatom on juhtinud ja kontrollinud suurearvulist relvarühmitust, mis paiknes Banguis PK9 naabruses ning Bimbo (Ombella-Mpoko provints), Cekia, Pissa, ja Mbaïki (Lobaye provintsi pealinn) linnades, ning rajas oma peakorteri Batalimos asuvasse metsakontsessiooni.

Yekatomi otsese kontrolli all on Bimbo ja Bangui vahel asuvast peamisest sillast kuni Mbaikini (Lobaye provints) ning Pissast Batalimoni (Kongo Vabariigi piiri ääres) olnud kaksteist kontrollpunkti, mis on mehitatud keskmiselt kümne relvastatud relvarühmitusse kuuluva mehega, kes kannavad sõjaväe mundreid ja relvi (sealhulgas lahingvintpüssid), ning on kogunud õigusvastaseid makse erasõidukitelt ja -mootorratastelt, väikebussidelt ning Kameruni ja Tšaadi metsaressursse eksportivatelt veoautodelt, samuti Oubangui jõel navigeerivatelt paatidelt. Yekatomi on nähtud selliseid õigusvastaseid makse isiklikult kogumas. Samuti on Yekatom ja tema relvarühmitus teadaolevalt tapnud tsiviilisikuid.

5.   Habib SOUSSOU (teise nimega: Soussou Abib)

Ametikoht: a) Lobaye provintsi „anti-balaka” koordinator b) Kesk-Aafrika relvajõudude (FACA) kapral

Sünniaeg: 13. märts 1980

Sünnikoht: Boda, Kesk-Aafrika Vabariik

Kodakondsus: Kesk-Aafrika Vabariik Aadress: Boda, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 72198628)

Muu teave: Nimetatud 11. aprillil 2014 Boda piirkonnaülemaks (COMZONE) ja 28. juunil 2014 kogu Lobaye provintsi piirkonnaülemaks. Tema juhtimise all on jätkuvalt toimunud sihipärased tapmised, kokkupõrked ning rünnakud humanitaarorganisatsioonide ja abitöötajate vastu. Füüsiline kirjeldus: silmade värv: pruun; juuste värv: must; pikkus: 160 cm; kaal: 60 kg. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Habib Soussou kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja 12 alapunktide b ja e kohaselt kui „isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda;”„isik, kes tegeleb selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine” ning „isik, kes takistab humanitaarabi toimetamist Kesk-Aafrika Vabariiki või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Kesk-Aafrika Vabariigis.”

Lisateave:

Habib Soussou nimetati 11. aprillil 2014 omakaitseüksuse „anti-balaka” Boda piirkonnaülemaks (COMZONE) ning ta on väitnud, et ta oli seega vastutav julgeolekuolukorra eest kõnealuses alamprefektuuris. 28. juunil 2014 nimetas omakaitseüksuse „anti-balaka” üldkoordinaator Patrice Edouard Ngaïssona Habib Soussou Boda linna piirkondlikuks koordinaatoriks alates 11. aprillist 2014 ja kogu Lobaye provintsi koordinaatoriks alates 28. juunist 2014. Omakaitseüksuse „anti-balaka” poolt on Bodas iganädalaselt toime pandud sihipäraseid tapmisi, kokkupõrkeid ning rünnakuid humanitaarorganisatsioonide ja abitöötajate vastu piirkondades, kus Soussou on „anti-balaka” komandör või koordinaator. Soussou ja „anti-balaka” relvajõud on nendes piirkondades samuti rünnanud või ähvardanud rünnata tsiviilelanikke.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (teise nimega: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui)

Ametikoht: endine Séléka kindral

Sünniaeg: 2. aprill 1970

Kodakondsus: sudaani, KAVi diplomaatiline pass nr D00000898, välja antud 11. aprillil 2013 (kehtiv kuni 10. aprillini 2018)

Aadress: a) Bria, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +236 75507560); b) Birao, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Tullus, Lõuna-Darfur, Sudaan (eelmine asukoht)

Muu teave: teemantide salakaubavedaja, Séléka kolmetärnikindral ja endise Kesk-Aafrika Vabariigi ajutise presidendi Michel Djotodia lähedalseisev usaldusisik. Füüsiline kirjeldus: juuste värv: must; pikkus: 180 cm; kuulub fulani rahvusrühma. Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. ►M9  Väidetavalt surnud 11. oktoobril 2015. ◄

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20. august 2015 (muudetud 20. oktoobril 2015)

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Oumar Younous kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja punkti 12 alapunkti d kohaselt kui „isik, kes osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut, sealhulgas tegevust, millega ohustatakse või rikutakse üleminekukokkuleppeid või millega ohustatakse või takistatakse poliitilist üleminekuprotsessi, sealhulgas liikumist vabade ja õiglaste demokraatlike valimiste suunas, või millega õhutatakse vägivalda;” ning „isik, kes toetab relvastatud rühmitusi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega kauplemise teel”.

Lisateave

Oumar Younous on endise Séléka kindrali ja teemantide salakaubavedajana toetanud Kesk-Aafrika Vabariigis relvastatud rühmitust loodusvarade, sealhulgas teemantide ebaseadusliku kasutamise ja nendega kauplemise teel.

2008. aasta oktoobris ühines teemantide kokkuostu ettevõtte SODIAM endine autojuht Oumar Younous mässuliste rühmitusega Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013. aasta detsembris tuvastati, et Oumar Younous on Séléka kolmetärnikindral ja ajutise presidendi Michel Djotodia lähedalseisev usaldusisik.

Younous on seotud teemantikaubandusega Briast ja Sam Ouandjast Sudaani. Allikad on teada andnud, et Oumar Younous on tegelenud Brias ära peidetud teemantipakkide kogumisega ja viinud neid müügiks Sudaani.

▼M6

7.   Haroun GAYE (teise nimega: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Ametikoht: rühmituse Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) poliitilise koordinatsiooni raportöör

Sünniaeg: a) 30. jaanuar 1968; b) 30. jaanuar 1969

Passi nr: Kesk-Aafrika Vabariigi pass numbriga O00065772 (täht O, millele järgneb kolm nulli), kehtiv kuni 30. detsember 2019

Aadress: Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Loetellu kandmise kuupäev: 17. detsember 2015

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Haroun Gaye kanti loetellu 17. detsembril 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja punkti 12 alapunktide b ja f kohaselt kui isik, kes „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”, kes tegeleb „selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine” ja tegeleb „ÜRO missioonide või rahvusvaheliste rahuvalveüksuste, sealhulgas MINUSCA, Euroopa Liidu missioonide ja neid toetavate Prantsuse operatsioonide vastu suunatud rünnakute kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega”.

Lisateave

HAROUN GAYE on 2014. aasta algupoolest peale olnud üks Bangui piirkonnas PK5 tegutseva relvastatud rühmituse juhtidest. Piirkonna PK5 kodanikuühiskonna esindajad väidavad, et Gaye ja tema relvastatud rühmitus õhutab Banguis konflikti, olles vastu leppimisele, ja takistab inimeste sisenemist Bangui kolmandasse ringkonda ja sellest väljumist. 11. mail 2015 blokeerisid Gaye ja 300 meeleavaldajat juurdepääsu rahvuslikule üleminekunõukogule, et häirida Bangui foorumi viimase päeva läbiviimist. Väidetavalt tegi GAYE selle ürituse häirimiseks koostööd rühmituse „anti-balaka” ametnikega.

26. juunil 2015 häirisid Gaye ja väike rühm tema lähikondseid valijate registreerimise avaüritust Bangui piirkonnas PK5, põhjustades registreerimisürituse sulgemise.

2. augustil 2015 üritas MINUSCA võtta Gaye kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2217 (2015) punkti 32 alapunkti f alapunktiga i vahi alla. Gaye, keda väidetavalt oli vahistamiskatsest eelnevalt teavitatud, oli selleks kogunud kokku raskerelvadega relvastatud toetajaid. Gaye relvajõud avasid tule MINUSCA ühendjõudude pihta. Seitse tundi väldanud tulevahetuses kasutasid Gaye mehed MINUSCA üksuste vastu tulirelvi, reaktiivgranaate ja käsigranaate, tappes ühe rahuvalvaja ja haavates kaheksat. 2015. aasta septembri lõpus osales Gaye vägivaldsete protestide ja kokkupõrgete õhutamises, mis näis olevat olnud riigipöördekatse üleminekuvalitsuse kukutamiseks. Riigipöördekatset juhtisid tõenäoliselt endise presidendi Bozizé toetajad, moodustades sobiliku liidu Gaye ja teiste FPRC juhtidega. Tundub, et Gaye eesmärk oli korraldada vasturünnakute tsükkel, mis ohustaks eelseisvaid valimisi. Gaye ülesanne oli koordineerida tegevus rühmituse „anti-balaka” marginaliseerunud elementidega.

1. oktoobril 2015 toimus piirkonnas PK5 kohtumine rühmituse „anti-balaka” marginaliseerunud osa liikme Eugène Barret Ngaïkosseti ja Gaye vahel eesmärgiga kavandada ühise rünnaku toimepanek Banguis laupäeval, 3. oktoobril. Gaye rühm takistas piirkonnas PK5 asuvatel inimestel sealt lahkuda, et tugevdada moslemitest elanikkonna kogukonna identiteeti, suurendamaks pingeid etniliste rühmade vahel, ja vältida leppimist. 26. oktoobril 2015 katkestasid Gaye ja tema rühmitus Bangui peapiiskopi ja Bangui peamošee imaami vahelise kohtumise ning ähvardasid delegatsiooni, mis pidi kesksest mošeest taanduma ja põgenema piirkonda PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (teise nimega: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; kontrollimata varjunimi: f) The Butcher of Paoua (Paoua lihunik); g) Ngakosset)

Loetellu kandmise alus: a) KAVi presidendi turvaüksuse endine kapten; b) KAVi mereväe endine kapten

Riiklik isikukood: sõjaväeline isikukood Kesk-Aafrika Vabariigi relvajõududes (FACA): 911-10-77

Aadress: a) Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik

Loetellu kandmise kuupäev: 17. detsember 2015

Muu teave: kapten Eugène Barret Ngaïkosset on endise presidendi François Bozizé (CFi.001) presidendi turvaüksuse endine liige ning on seotud liikumisega „anti-balaka”. Ta põgenes 17. mail 2015 pärast Brazzaville'ist väljaandmist vanglast ja lõi oma „anti-balaka” rühmituse, kuhu kuuluvad endised FACA võitlejad.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest

Eugène BARRET NGAÏKOSSET kanti loetellu 17. detsembril 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 11 ja punkti 12 alapunktide b ja f kohaselt kui isik, kes „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”, kes tegeleb „selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine” ja tegeleb „ÜRO missioonide või rahvusvaheliste rahuvalveüksuste, sealhulgas MINUSCA, Euroopa Liidu missioonide ja neid toetavate Prantsuse operatsioonide vastu suunatud rünnakute kavandamise, juhtimise, spondeerimise või toimepanemisega”.

Lisateave

Ngaïkosset on Banguis alates 2015. aasta septembri lõpust aset leidnud vägivallategude üks peamistest toimepanijatest. Ngaïkosset ja teised „anti-balaka” liikmed tegid rühmituse Ex-Séléka marginaliseerunud liikmetega koostööd KAVi üleminekuvalitsuse destabiliseerimiseks. 27. septembri ööl vastu 28. septembrit 2015. aastal püüdsid Ngaïkosset ja teised ebaõnnestunult tungida tormijooksuga eripolitsei „Izamo” laagrisse, et varastada relvi ja laskemoona. 28. septembril piiras rühmitus ümber KAVi riikliku raadiojaama kontori.

1. oktoobril 2015 toimus piirkonnas PK5 kohtumine Ngaïkosseti ja FPRC juhi Haroun Gaye vahel eesmärgiga kavandada ühise rünnaku toimepanek Banguis laupäeval, 3. oktoobril.

8. oktoobril 2015 teatas KAVi justiitsminister, et on kavas uurida, milline oli Ngaïkosseti ja teiste isikute roll 2015. aasta septembris Banguis toimunud vägivallategudes. Ngaïkosset ja teised leiti olevat osalenud tegevuses, mis on „koletu käitumine, mis seisneb riigi sisejulgeoleku rikkumises, konspiratsioonis, kodusõjale õhutamises, kodanikuallumatuses, vihakuriteos ja süüteost osavõtus”. KAVi kohtuasutustele anti korraldus alustada uurimist, et otsida üles ja vahistada kõnealuste tegude toimepanijad ja nende kaasosalised.

Usutavasti palus Ngaïkosset 11. oktoobril 2015 tema juhitavatel „anti-balaka” võitlejatel panna toime inimrööve, keskendudes eelkõige Prantsusmaa kodanikele, kuid ka KAVi poliitikutele ja ÜRO ametnikele, et sundida lahkuma üleminekuperioodi presidenti Catherine Samba-Panzat.

▼M7

9.   Joseph KONY (teise nimega: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant)

Ametikoht: Issanda Vastupanuarmee juht

Sünniaeg: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18. september 1964; f) 1965; g) august 1961; h) juuli 1961; i) 1. jaanuar 1961; j) aprill 1963

Sünnikoht: a) Palaro küla, Palaro vald, Omoro maakond, Gulu piirkond, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda

Kodakondsus: Uganda pass

Aadress: a) Vakaga, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haute-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Basse-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; d) Haut-Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; e) Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; f) Haut-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; g) Bas-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; h) teatavaks tehtud aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud). 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

Loetellu kandmise kuupäev: 7. märts 2016

Muu teave:

Kony on Issanda Vastupanuarmee (LRA) asutaja ja juht (CFe.002). Tema juhtimisel on LRA röövinud, tapnud ja sandistanud tuhandeid tsiviilisikuid kogu Kesk-Aafrikas. LRA vastutab sadade isikute röövimise, põgenema sundimise, nende kallal seksuaalvägivalla toimepanemise ja tapmise eest kogu Kesk-Aafrikas Vabariigis ning on rüüstanud ja hävitanud eraomandit. Isa nimi Luizi Obol. Ema nimi Nora Obol.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Joseph Kony kanti 7. märtsil 2016 loetellu resolutsiooni 2262 (2016) punktist 12 ja punkti 13 alapunktidest b, c ja d tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine”; „laste värbamine või kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust”; ning „relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel.”

Lisateave:

Kony asutas Issanda Vastupanuarmee ning teda on kirjeldatud rühmituse asutaja, usujuhi, esimehe ja ülemjuhatajana. Ilmudes Põhja-Ugandasse 1980. aastatel, on LRA röövinud, tapnud ja sandistanud tuhandeid tsiviilisikuid kogu Kesk-Aafrikas. Suureneva sõjalise surve all andis Kony LRAle 2005. ja 2006. aastal käsu Ugandast tagasi tõmbuda. Sellest alates on LRA tegutsenud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja väidetavalt Sudaanis.

LRA juhina määrab Kony kindlaks selle strateegia ja rakendab seda, sealhulgas annab pidevalt korraldusid tsiviilelanikkonda rünnata ja selle kallal vägivalda tarvitada. Alates 2013. aasta detsembrist on LRA Joseph Kony juhtimisel kogu Kesk-Aafrika Vabariigis sadu inimesi röövinud, põgenema sundinud, nende kallal seksuaalvägivalda kasutanud ja tapnud ning rüüstanud ja hävitanud eraomandit. Olles oma tegevuses keskendunud Kesk-Aafrika Vabariigi idapoolsesse osasse ja teadaolevalt Kafia Kingi, Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiriäärsele territooriumile, mille lõplikku staatust ei ole veel kindlaks määratud, kuid mida viimane sõjaliselt kontrollib, ründab LRAe külasid toidu ja varustuse röövimise eesmärgil. Võitlejad korraldavad varitsusrünnakuid julgeolekuvägedele ja varastavad nende varustust, kui julgeolekuväed reageerivad ning LRA võitlejad korraldavad rüüsteretki ka küladesse, kus ei ole sõjaväe kohalolekut. Samuti on LRA tihendanud rünnakuid teemandi- ja kullakaevanduste vastu.

Kony suhtes on Rahvusvaheline Kriminaalkohus välja andnud vahistamismääruse. Rahvusvaheline Kriminaalkohus on esitanud talle 12 punktist koosneva süüdistuse inimsusevastastes kuritegudes, sealhulgas mõrv, orjastamine, seksuaalne orjastamine, vägistamine ning ebainimlikud teod, millega põhjustati tõsiseid kehavigastusi ja kannatusi, ning 21 punktist koosneva süüdistuse sõjakuritegudes, sealhulgas mõrv, tsiviilelanike julm kohtlemine, rünnaku tahtlik suunamine tsiviilelanikkonna vastu, röövimised, vägistamisele õhutamine ning alla 15aastaste laste sundvärbamine röövimise kaudu.

Kony on andnud mässulistele võitlejatele püsivaid korraldusi röövida Kesk-Aafrika Vabariigi idaosa käsitöönduslikelt kaevandajatelt teemante ja kulda. Väidetavalt transpordib Kony rühmitus osa mineraale seejärel Sudaani või kaupleb kohalike tsiviilelanike ja endise Séléka liikmetega.

Samuti on Kony andnud oma võitlejatele korralduse salaküttida elevante Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuvas Garamba Rahvuspargis, kust elevantide võhad väidetavalt viiakse läbi Kesk-Aafrika Vabariigi Sudaani, kus LRA kõrgemad ametnikud neid väidetavalt müüvad ning kauplevad Sudaani kaupmeeste ja kohalike ametnikega. Elevandiluuga kauplemine on Kony rühmituse jaoks oluline sissetulekuallikas. 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

▼M9

10.   Ali KONY (teise nimega: a) Ali Lalobo b) Ali Mohammad Labolo c) Ali Mohammed d) Ali Mohammed Lalobo e) Ali Mohammed Kony f) Ali Mohammed Labola g) Ali Mohammed Salongo h) Ali Bashir Lalobo i) Ali Lalobo Bashir j) Otim Kapere k) „Bashir” l) „Caesar” m) „One-P” n) „1-P”

Ametikoht: Issanda Vastupanuarmee asejuht

Sünniaeg: a) 1994 b) 1993 c) 1995 d) 1992

Aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud).

Loetellu kandmise kuupäev:23. august 2016

Muu teave:

Ali Kony on loetellu kantud üksuse Issanda Vastupanuarmee (LRA – Lord's Resistance Army) (CFe.002) asejuht ning loetellu kantud isiku, RA juhi Joseph Kony (CFi.009) poeg. Ali kuulub LRA tippjuhtide hulka alates 2010. aastast. Ta kuulub Joseph Kony juures asuvasse LRA vanemohvitseride rühma.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Ali Kony kanti 23. augustil 2016. aastal loetellu tulenevalt resolutsiooni 2262 (2016) punktist 12 ning punkti 13 alapunktidest d ja g, milles toodi esile, et ta „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „toetab relvastatud rühmitisi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel”; „juhib resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 või käesolevast resolutsioonist tulenevalt komitee poolt loetellu kantud üksust või on toetanud resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 või 37 või käesolevast resolutsioonist tulenevalt komitee poolt loetellu kantud isikut või üksust või loetellu kantud isiku või üksuse omanduses või kontrolli all olevat üksust või on tegutsenud tema huvides või nimel või tema juhiste kohaselt”.

Ali Konyt peetakse Joseph Kony võimalikuks järeltulijaks LRA juhi kohal. Ali osaleb üha enam LRA operatsioonide planeerimisel ja teda peetakse ühenduskanaliks Joseph Konyga. Samuti on Ali LRA luureohvitser, kelle käsutuses on kuni 10 alluvat.

Ali ja tema vend Salim Kony on mõlemad vastutanud distsipliini kehtestamise eest LRAs. Mõlemad vennad kuuluvad teadaolevalt Joseph Kony juhitavasse siseringi, mis vastutab Kony korralduste täideviimise eest. Vennad on distsipliini tagamiseks võtnud vastu otsuseid LRA reegleid rikkunud LRA liikmete karistamiseks või tapmiseks. Joseph Kony korralduste alusel on Salim ja Ali osalenud elevandiluu salakaubaveos Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) põhjaosas asuvast Garamba rahvuspargist läbi Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) vaidlusalusesse Kafia Kingi piirkonda müümiseks või kaubavahetuseks kohalike kaupmeestega.

Ali Kony vastutab läbirääkimiste pidamise eest elevandiluu hinna üle ja elevandiluud hõlmavate bartertehingute eest kaupmeestega. Ali kohtub kaupmeestega üks või kaks korda kuus, et pidada läbirääkimisi LRA elevandiluu hinna üle USA dollarites või Sudaani naelades või vahetuskaubana relvade, laskemoona ja toidu vastu. Joseph Kony on andnud Alile korralduse kasutada kõige suuremaid võhku jalaväevastaste miinide ostmiseks, et ümbritseda nendega Kony laager. Juulis 2014 juhtis Ali 52 vandlitüki transpordioperatsiooni, mille eesmärk oli toimetada need Joseph Konyle ja lõpuks müüa.

Aprillis 2015 lahkus Salim Kafia Kingist, et ära tuua võhasaadetis. Mais osales Salim 20 vandlitüki transportimisel Kongo DVst Kafia Kingisse. Umbes samal ajal kohtus Ali kaupmeestega, et osta varustust ja kavandada järgmist kokkusaamist järgmiste tehingute läbiviimiseks ning leppida LRA nimel kokku tingimused hinnangu kohaselt selle elevandiluu ostmiseks, mille saatemeeskonda Salim kuulus.

Loetellu kantud seotud isikud ja üksused:

Joseph Kony, loetellu kantud 7. märtsil 2016

Salim Kony, loetellu kantud 23. augustil 2016

Issanda Vastupanuarmee (LRA), loetellu kantud 7. märtsil 2016

11.   Salim KONY (teise nimega: a) Salim Saleh Kony b) Salim Saleh c) Salim Ogaro d) Okolu Salim e) Salim Saleh Obol Ogaro f) Simon Salim Obol)

Ametikoht: Issanda Vastupanuarmee asejuht

Sünniaeg: a) 1992 b) 1991 c) 1993

Aadress: a) Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud) b) Kesk-Aafrika Vabariik

Loetellu kandmise kuupäev:23. august 2016

Muu teave:

Salim Kony on loetellu kantud üksuse Issanda Vastupanuarmee (LRA – Lord's Resistance Army) (CFe.002) asejuht ning loetellu kantud isiku, LRA juhi Joseph Kony (CFi.009) poeg. Salim kuulub LRA tippjuhtide hulka alates 2010. aastast. Ta kuulub Joseph Kony juures asuvasse LRA vanemohvitseride rühma.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Salim Kony kanti 23. augustil 2016. aastal loetellu tulenevalt resolutsiooni 2262 (2016) punktist 12 ning punkti 13 alapunktidest d ja g, milles toodi esile, et ta „osaleb tegevuses või toetab tegevust, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „toetab relvastatud rühmitisi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel”; „juhib resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 või käesolevast resolutsioonist tulenevalt komitee poolt loetellu kantud üksust või on toetanud resolutsiooni 2134 (2014) punktist 36 või 37 või käesolevast resolutsioonist tulenevalt komitee poolt loetellu kantud isikut või üksust või loetellu kantud isiku või üksuse omanduses või kontrolli all olevat üksust või on tegutsenud tema huvides või nimel või tema juhiste kohaselt”.

Salim Kony on LRA nn välistaabi ülemjuhataja ja ta on koos Joseph Konyga varasest noorusest alates kavandanud LRA rünnakuid ja kaitsemeetmeid. Varem juhtis Salim rühma, mis turvab Joseph Konyt. Viimasel ajal on Joseph Kony usaldanud Salimi kätte LRA finants- ja logistikavõrgustike juhtimise.

Salim ja tema vend Ali Kony on mõlemad vastutanud distsipliini kehtestamise eest LRAs. Mõlemad vennad kuuluvad teadaolevalt Joseph Kony juhitavasse siseringi, mis vastutab Kony korralduste täideviimise eest. Vennad on distsipliini tagamiseks võtnud vastu otsuseid LRA reegleid rikkunud LRA liikmete karistamiseks või tapmiseks. Väidetavalt on Salim tapnud ülejooksmist kavandanud LRA liikmeid ning teavitanud Joseph Konyt LRA rühmade ja liikmete tegevusest.

Joseph Kony korralduste alusel on Salim ja Ali osalenud elevandiluu salakaubaveos Kongo Demokraatliku Vabariigi (Kongo DV) põhjaosas asuvast Garamba rahvuspargist läbi Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) vaidlusalusesse Kafia Kingi piirkonda müümiseks või kaubavahetuseks kohalike kaupmeestega.

Salim käib sageli koos umbes kümnekonna võitlejaga Kesk-Aafrika Vabariigi piiril, et võtta vastu ja saata teisi LRA rühmi, kes transpordivad põhja poolt, Garambast saabuvat elevandiluud. Aprillis 2015 lahkus Salim Kafia Kingist, et ära tuua võhasaadetis. Mais osales Salim 20 vandlitüki transportimisel Kongo DVst Kafia Kingisse.

Enne seda, juunis 2014, ületas Salim koos rühma LRA võitlejatega Kongo DV piiri, et Garambas elevante salaküttida. Samuti oli Joseph Kony teinud Salimile ülesandeks saata kahte LRA komandöri Garambasse, et avada peidikud, kuhu oli aastaid tagasi oli peidetud elevandiluu. Juulis 2014 kohtus Salim teise LRA rühmaga, et transportida kõnealune elevandiluu, kokku 52 tükki, Kafia Kingisse. Salim vastutas elevandiluud puudutava aruandluse esitamise eest Joseph Konyle ja elevandiluuga tehtavate tehingute kohta käiva teabe edastamise eest LRA rühmadele.

Loetellu kantud seotud isikud ja üksused:

Joseph Kony, loetellu kantud 7. märtsil 2016

Ali Kony, loetellu kantud 23. augustil 2016

Issanda Vastupanuarmee (LRA), loetellu kantud 7. märtsil 2016

▼M2

B.   Üksused

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(teise nimega: a) BADICA/KRDIAM b) KARDIAM)

Aadress: a) BP 333, Bangui, Kesk-Aafrika Vabariik (tel +32 3 2310521, faks +32 3 2331839, e-post: kardiam.bvba@skvnet·be: veebisait: www.groupeabdoulkarim.com) b) Antwerp, Belgia

Muu teave: Alates 12. detsembrist 1986 on selle juht olnud Abdoul-Karim Dan-Azoumi ja alates 1. jaanuarist 2005 Aboubaliasr Mahamat. Selle filiaalide hulgas on MINAiR ja SOFIA TP (Douala, Kamerun).

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM kanti loetellu 20. augustil 2015 resolutsiooni 2196 (2015) punkti 12 alapunkti d kohaselt kui üksus, mis „toetab relvastatud rühmitusi või kuritegelikke võrgustikke Kesk-Aafrika Vabariigis loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega kauplemise teel”.

Lisateave:

BADICA/KARDIAM on toetanud relvastatud rühmitisi Kesk-Aafrika Vabariigis, nimelt endist Sélékat ja „anti-balakat”, loodusvarade, sealhulgas teemantide ja kulla ebaseadusliku kasutamise ja nendega kauplemise teel.

Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) jätkas 2014. aastal teemantide ostmist Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas asuvatest Briast ja Sam-Ouandjast (Haute Kotto provints), kus endised Séléka relvajõud kehtestavad makse õhusõidukitele, millega veetakse teemante, ning saavad teemantide kogujatelt julgeolekualaseid makseid. Mitmed BADICAt varustavad kogujad Brias ja Sam-Ouandjas on tihedalt seotud endiste Séléka komandöridega.

Belgia ametivõimud konfiskeerisid 2014. aasta mais kaks teemantipakki, mis olid saadetud BADICA esindusse Antwerpenis, mis on Belgias ametlikult registreeritud nime KARDIAM all. Teemantiekspertide hinnangu kohaselt on konfiskeeritud teemantid suure tõenäosusega pärit Kesk-Aafrika Vabariigist ja neil on kõnealuse riigi edelaosas asuvate Sam-Ouandja ja Bria ning Nola (Sangha Mbaéré provints) teemantidele tüüpilised omadused.

Kauplejad, kes ostsid Kesk-Aafrika Vabariigist ebaseaduslikult välisturgudele veetud teemanteid (sealhulgas riigi lääneosast), tegutsesid Kamerunis BADICA nimel.

BADICA eksportis 2014. aasta mais ka Yalokés (Ombella-Mpoko) toodetud kulda, kus käsitöönduslikud kullakaevandused langesid Séléka kontrolli alla kuni 2014. aasta veebruarini, kui „anti-balaka” rühmitused kontrolli üle võtsid.

▼M7

2.   ISSANDA VASTUPANUARMEE (LORD'S RESISTANCE ARMY) (teise nimega a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Aadress: a) Vakaga, Kesk-Aafrika Vabariik; b) Haute-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; c) Basse-Kotto, Kesk-Aafrika Vabariik; d) Haut-Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; e) Mbomou, Kesk-Aafrika Vabariik; f) Haut-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; g) Bas-Uolo, Kongo Demokraatlik Vabariik; h) (teatavaks tehtud aadress: Kafia Kingi (Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud). 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

Loetellu kandmise kuupäev: 7. märts 2016

Muu teave: kerkis esile Uganda põhjaosas 1980ndatel aastatel. On pannud Kesk-Aafrikas toime tuhandete tsiviilisikute (sealhulgas Kesk-Aafrika Vabariigis sadade tsiviilisikute) inimrööve, tapmisi ja sandistamisi. Issanda Vastupanuarmee juht on Joseph Kony.

Teave sanktsioonide komitee poolt loetellu kandmise põhjuste kirjeldavast kokkuvõttest:

Issanda Vastupanuarmee kanti loetellu 7. märtsil 2016. aastal resolutsiooni 2262 (2014) punktist 12 ja punkti 13 alapunktidest b, c ja d tulenevalt, milles toodi esile „osalemine tegevuses või sellise tegevuse toetamine, millega ohustatakse Kesk-Aafrika Vabariigis rahu, stabiilsust või julgeolekut”; „tegelemine selliste tegevuste kavandamise, juhtimise või toimepanemisega Kesk-Aafrika Vabariigis, millega rikutakse kas rahvusvahelisi inimõigusi käsitlevaid õigusakte või rahvusvahelist humanitaarõigust või mis kujutavad endast inimõiguste rikkumist, sealhulgas seksuaalne vägivald, tsiviilisikute vastu suunatud rünnakud, etnilise või usulise taustaga rünnakud, rünnakud koolidele ja haiglatele, inimröövid ja sunniviisiline ümberasustamine”; „laste värbamine või kasutamine Kesk-Aafrika Vabariigis toimuvas relvastatud konfliktis, rikkudes kohaldatavat rahvusvahelist õigust”; ning „relvastatud rühmituste või kuritegelike võrgustike toetamine Kesk-Aafrika Vabariigis leiduvate loodusvarade, sealhulgas teemantide, kulla ning eluslooduse ja selle saaduste ebaseadusliku kasutamise või nendega ebaseadusliku kauplemise teel.”

Lisateave:

LRA kerkis esile Uganda põhjaosas 1980ndatel aastatel ning on pannud Kesk-Aafrikas toime tuhandete tsiviilisikute inimrööve, tapmisi ja sandistamisi. Suureneva sõjalise surve tulemusel andis LRA juht Joseph Kony 2005. ja 2006. aastal käsu Ugandast lahkuda. Sellest alates on LRA tegutsenud Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Lõuna-Sudaanis ja väidetavalt Sudaanis.

Alates 2013. aasta detsembrist on LRA kogu Kesk-Aafrika Vabariigis pannud toime sadade inimeste röövimist, põgenema sundimist, pannud nende kallal toime seksuaalvägivalda ja neid tapnud ning on rüüstanud ja hävitanud eraomandit. LRA korraldab rüüsteretki küladesse, et röövida toitu ja varustust; selline tegevus toimub peamiselt Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas ning teadete kohaselt Kafia Kingis, mis on Sudaani ja Lõuna-Sudaani piiril asuv territoorium, mille lõplik staatus ei ole veel kindlaks määratud, kuid mis on Sudaani sõjalise kontrolli all. Võitlejad korraldavad varitsusi, et rünnata julgeolekujõudusid ja varastada nende varustust, kui nad reageerivad LRA rünnakutele, ning LRA võitlejad korraldavad rüüsteretki ka küladesse, kus ei ole sõjaväe kohalolekut. Samuti on LRA tihendanud rünnakuid teemandi- ja kullakaevanduste vastu.

LRA üksustes on sageli vangid, kes on seal sunnitud töötama pakikandjate, kokkade ja seksiorjadena. LRA paneb toime soolist vägivalda, sealhulgas naiste ja tüdrukute vägistamist.

LRA röövis 2013. aasta detsembris Haute-Kottos kümneid inimesi. LRA on Kesk-Aafrika Vabariigis alates 2014. aasta algusest röövinud sadu tsiviilisikuid.

LRA võitlejad ründasid 2014. aasta alguses mitmel korral Kesk-Aafrika Vabariigi Haut-Mbomou prefektuuris asuvat Obot.

LRA jätkas 2014. aasta maist juulini rünnakuid Obos ja teistes Kesk-Aafrika Vabariigi kaguosa piirkondades, mis hõlmas juuni alguses ka ilmselt koordineeritud rünnakuid ja inimrööve Mbomou prefektuuris.

Alates vähemalt 2014. aastast on LRA tulude saamise eesmärgil osalenud elevantide salaküttimises ja salakaubanduses. Väidetavalt tegeleb LRA elevandiluu salakaubaveoga Kongo Demokraatliku Vabariigi põhjaosas asuvast Garamba rahvuspargist Darfuri, et vahetada see relvade ja varustuse vastu. Väidetavalt transpordib LRA salaküttimise teel saadud elevandikihvad Kesk-Aafrika Vabariigi kaudu Sudaanis asuvasse Darfuri, et need seal müüa. Lisaks on Kony väidetavasti 2014. aasta alguses andnud LRA võitlejatele käsu röövida teemante ja kulda kaevuritelt Kesk-Aafrika Vabariigi idaosas, et need Sudaani transportida. 2015. aasta jaanuari seisuga oli teatatud Issanda Vastupanuarmee 500 võitleja Sudaanist väljasaatmisest.

2015. aasta veebruari alguses panid raskerelvadega varustatud LRA võitlejad Haut-Mbomous asuvas Kpangbayangas toime tsiviilisikute inimröövi ja varastasid toitu.

LRA ründas 20. aprillil 2015 Kesk-Aafrika Vabariigi kaguosas Ndambissouat ja röövis lapsi, mille tulemusel enamus külaelanikke põgenes. LRA ründas 2015. aasta juuli alguses mitmeid külasid Haute-Kotto prefektuuri lõunaosas; rünnakud hõlmasid rüüstamist, vägivalda tsiviilelanike vastu, majade põletamist ja inimrööve.

Alates 2016. aasta jaanuarist on LRAle omistatud rünnakud mitmekordistunud Mbomous, Haut-Mbomous ja Haute-Kottos, mõjutades eelkõige Haute-Kottos asuvaid kaevanduspiirkondi. Need rünnakud hõlmasid rüüstamist, vägivalda tsiviilelanike vastu, vara hävitamist ja inimrööve. Rünnakud on põhjustanud elanikkonna sundrände, mis hõlmab ligikaudu 700 inimest, kes otsivad varjupaika Brias.

▼B
II LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGAARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEHHI VABARIIK

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TAANI

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSAMAA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

EESTI

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IIRIMAA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITAALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KÜPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

MADALMAAD

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ROOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

ÜHENDKUNINGRIIK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) ELT C 69, 18.3.2010, lk 19.