2014R0224 — EL — 01.09.2016 — 009.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 224/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

(ΕΕ L 070 της 11.3.2014, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 691/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 23ης Ιουνίου 2014

  L 183

6

24.6.2014

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1276/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2014

  L 346

19

2.12.2014

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) 2015/324 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 2ας Μαρτίου 2015

  L 58

39

3.3.2015

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/734 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 7ης Μαΐου 2015

  L 117

11

8.5.2015

►M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1485 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 2ας Σεπτεμβρίου 2015

  L 229

1

3.9.2015

►M6

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2454 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 23ης Δεκεμβρίου 2015

  L 339

36

24.12.2015

►M7

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/354 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Μαρτίου 2016

  L 67

18

12.3.2016

►M8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/555 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Απριλίου 2016

  L 96

1

12.4.2016

►M9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1442 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 31ης Αυγούστου 2016

  L 235

1

1.9.2016
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 224/2014 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Μαρτίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική ΔημοκρατίαΆρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(α) ως «υπηρεσίες διαμεσολάβησης» νοούνται:

(i) η διαπραγμάτευση ή ο διακανονισμός συναλλαγών για την αγορά, πώληση ή προμήθεια αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα, ή

(ii) η πώληση ή η αγορά αγαθών και τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών, που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες για τη μεταβίβασή τους σε άλλη τρίτη χώρα·

(β) ως «απαίτηση» νοείται κάθε απαίτηση που προβάλλεται δικαστικώς ή εξωδίκως, πριν ή μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, συνδέεται με την εκτέλεση σύμβασης ή συναλλαγής, και περιλαμβάνει ιδίως:

(i) απαίτηση για την εκτέλεση υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση ή συναλλαγή ή συνδέονται με σύμβαση ή συναλλαγή·

(ii) απαίτηση για την παράταση ισχύος ή την καταβολή χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αντεγγύησης, οιασδήποτε μορφής·

(iii) απαίτηση για αποζημίωση που αφορά σύμβαση ή συναλλαγή·

(iv) ανταπαίτηση·

(v) απαίτηση για την αναγνώριση ή εκτέλεση, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εκτελέσεως, δικαστικής, διαιτητικής ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο εκδόθηκαν·

(γ) ως «σύμβαση ή συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως του τύπου τον οποίο περιβάλλεται και του δικαίου από το οποίο διέπεται, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις ή παρόμοιες υποχρεώσεις που δεσμεύουν τα ίδια ή διαφορετικά μέρη· για τον σκοπό αυτό, ο όρος «σύμβαση» περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική, μεταξύ άλλων, εγγύηση ή αντεγγύηση, και κάθε πίστωση, είτε είναι νομικά ανεξάρτητη είτε όχι, καθώς και κάθε συναφή παροχή που απορρέει από τη συναλλαγή ή σχετίζεται με αυτήν·

(δ) ως «αρμόδιες αρχές» νοούνται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ·

(ε) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

(στ) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης οικονομικών πόρων για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως π.χ. η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους·

(ζ) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης, ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

(η) ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

(i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

(ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, τα χρέη και τα ομόλογα χρέους·

(iii) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

(iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία·

(v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμού απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

(vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια· και

(vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

(θ) ως «επιτροπή κυρώσεων» νοείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία συστάθηκε δυνάμει της παραγράφου 57 της απόφασης 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

(ι) ως «τεχνική βοήθεια» νοείται κάθε τεχνική υποστήριξη που συνδέεται με την επισκευή, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη συντήρηση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική υπηρεσία, και μπορεί να λαμβάνει τη μορφή εκπαίδευσης, κατάρτισης, μεταβίβασης γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσιών παροχής συμβουλών, περιλαμβανομένων των λεκτικών μορφών βοήθειας·

(ια) ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του εναερίου χώρου τους.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται:

α) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που συνδέονται με τα αγαθά και την τεχνολογία που απαριθμούνται στον κοινό κατάλογο στρατιωτικού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 1 ) («Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος») ή με την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

β) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας που συνδέεται με την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο, όπως είναι ειδικότερα οι επιχορηγήσεις, τα δάνεια και η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, καθώς και η ασφάλιση και αντασφάλιση, για οιαδήποτε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή αυτών των ειδών, ή για την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

γ) η παροχή, άμεσα ή έμμεσα, τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας, υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή υπηρεσιών μεταφορών που συνδέονται με την παροχή ένοπλου μισθοφορικού προσωπικού στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για χρήση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

▼M4

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζονται στην παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή οικονομικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης:

α) που προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή στήριξης στην Πολυδιάστατη Ολοκληρωμένη Αποστολή Σταθεροποίησης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία των Ηνωμένων Εθνών (MINUSCA), στην Περιφερειακή Task Force της Αφρικανικής Ένωσης (AU-RTF) και στις αποστολές της Ένωσης και τις γαλλικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή για τη χρησιμοποίηση από αυτές,

β) που σχετίζονται με τον προστατευτικό ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των αλεξίσφαιρων γιλέκων και των στρατιωτικών κρανών, που εξάγεται προσωρινά στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία από το προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μέλη ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών αποστολών και συναφές προσωπικό, αποκλειστικά για προσωπική τους χρήση,

▼M8

γ) στην προμήθεια μη φονικού εξοπλισμού και την παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρησιακής και μη επιχειρησιακής κατάρτισης στις δυνάμεις ασφαλείας της ΚΑΔ, με σκοπό αποκλειστικά την υποστήριξη ή τη χρήση κατά τη διαδικασία μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (ΜΤΑ) στην ΚΑΔ, σε συντονισμό με την MINUSCA, εφόσον κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην επιτροπή κυρώσεων.

▼B

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, υπό την προϋπόθεση ότι η παροχή της εν λόγω τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από την επιτροπή κυρώσεων, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζονται:

α) στην παροχή τεχνικής βοήθειας, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, που συνδέονται με μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρωπιστική ή προστατευτική χρήση,

β) στην παροχή τεχνικής βοήθειας, χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής βοήθειας για την πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή αγαθών και τεχνολογίας που απαριθμούνται στον κοινό στρατιωτικό κατάλογο ή για την παροχή σχετικής τεχνικής βοήθειας ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Άρθρο 5

1.  Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία, ή κατοχή, ή ελέγχονται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2.  Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

▼M8

3.  Το παράρτημα I περιλαμβάνει φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ορίζονται από την επιτροπή κυρώσεων τα οποία:

α) εμπλέκονται ή παρέχουν στήριξη για την τέλεση πράξεων που υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης ή τη διαδικασία σταθεροποίησης και συμφιλίωσης ή που υποδαυλίζουν τη βία·

β) ενεργούν κατά παράβαση του εμπάργκο όπλων που θεσπίζεται στην παράγραφο 54 της ΑΣΑΗΕ 2127 (2013) ή έχουν άμεσα ή έμμεσα προβεί σε πώληση, προμήθεια ή μεταφορά προς ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ή έχουν λάβει όπλα ή τυχόν συναφές υλικό ή οποιεσδήποτε τεχνικές συμβουλές, κατάρτιση ή συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής και οικονομικής βοήθειας, σχετικά με πράξεις βίας ένοπλων ομάδων ή εγκληματικών δικτύων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

γ) εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που περιλαμβάνουν σεξουαλική βία, της στοχοποίησης αμάχων, των επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, των επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία και των απαγωγών και της αναγκαστικής εκτόπισης·

δ) στρατολογούν ή χρησιμοποιούν παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου·

ε) παρέχουν στήριξη προς ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού, άγριων ζώων και προϊόντων από άγρια ζώα, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή από αυτήν·

στ) παρακωλύουν την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ή τη διανομή της·

ζ) εμπλέκονται στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χρηματοδότηση ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των Ηνωμένων Εθνών ή διεθνών αποστολών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της Minusca, των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών επιχειρήσεων που τις υποστηρίζουν·

η) είναι ιθύνοντες οντότητας που έχει κατονομαστεί από την επιτροπή κυρώσεων ή έχουν παράσχει στήριξη ή έχουν δράσει για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που έχει κατονομάσει η επιτροπή κυρώσεων, ή οντότητας που ανήκει ή ελέγχεται από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει κατονομάσει η εν λόγω επιτροπή.

▼B

Άρθρο 6

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που οι ίδιες θεωρούν κατάλληλους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

(i) είναι αναγκαία για την κάλυψη των βασικών αναγκών των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που έχουν εγγραφεί στο παράρτημα I και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογενείας τους, περιλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών προς επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

(ii) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών· ή

(iii) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων· και

β) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο α), καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει άδεια, η δε επιτροπή κυρώσεων δεν διατύπωσε αντίρρηση σχετικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που οι ίδιες θεωρούν κατάλληλους, εφόσον κρίνουν ότι η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή έχει αποφασίσει ότι τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι η διαπίστωση αυτή έχει κοινοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων και έχει εγκριθεί από την εν λόγω επιτροπή.

Άρθρο 8

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική δέσμευση που επιβλήθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5 ετέθη στο παράρτημα Ι, ή υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή·

β) τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει μιας τέτοιας δέσμευσης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που έχουν τις εν λόγω απαιτήσεις·

γ) η δέσμευση ή η απόφαση δεν γίνεται προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι·

δ) η αναγνώριση της δέσμευσης ή της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους· και

ε) η δέσμευση ή η απόφαση έχουν κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος στην επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 9

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους περιληφθέντος στο παράρτημα Ι φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από, ή υποχρέωσης που εγεννήθη για, το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός κατονομάσθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ή από την επιτροπή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να εγκρίνουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για πληρωμή από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει εγγραφεί στο παράρτημα Ι·

β) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 2· και

γ) η επιτροπή κυρώσεων έχει ενημερωθεί από το οικείο κράτος μέλος σχετικά με την πρόθεση χορήγησης άδειας 10 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 10

1.  Το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοδοτικών ή πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στον λογαριασμό των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους του παραρτήματος Ι, υπό τον όρο ότι οι πιστώσεις αυτές δεσμεύονται επίσης. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

2.  Το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς·

β) πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 5 ετέθη στο παράρτημα Ι· ή

γ) πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής δέσμευσης ή απόφασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8· και

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα άλλα κέρδη και οι πληρωμές έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

Άρθρο 11

1.  Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως δεσμευμένους λογαριασμούς και ποσά σύμφωνα με το άρθρο 5, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατοικούν ή ευρίσκονται, και τη διαβιβάζουν, απευθείας ή μέσω του κράτους μέλους, στην Επιτροπή· και

β) συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή σε κάθε έλεγχο των εν λόγω πληροφοριών.

2.  Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών.

3.  Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνον για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 12

Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες με αντικείμενο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 5.

Άρθρο 13

1.  Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή οργανισμό που προέβη σε αυτήν ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων τους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή παρακρατήθηκαν λόγω αμέλειας.

2.  Οι ενέργειες φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή οργανισμών δεν θεμελιώνουν κανενός είδους ευθύνη αυτών, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

1.  Δεν ικανοποιούνται απαιτήσεις σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, της οποίας η εκτέλεση έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τα μέτρα που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποζημίωση ή άλλων παρόμοιων απαιτήσεων, όπως απαίτηση συμψηφισμού ή απαίτηση βάσει εγγυήσεως, ιδίως απαίτηση για παράταση ισχύος ή πληρωμή ομολόγου, εγγύησης ή αποζημίωσης, και ειδικότερα χρηματοπιστωτικής εγγύησης ή αποζημίωσης οιασδήποτε μορφής, εφόσον προβάλλονται από:

α) κατονομαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που αναγράφονται στο παράρτημα I.

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που ενεργεί μέσω ή εξ ονόματος ενός από τα πρόσωπα, τις οντότητες ή τους οργανισμούς που αναφέρονται στο στοιχείο α).

2.  Σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση απαίτησης, το βάρος της απόδειξης ότι η ικανοποίηση της απαίτησης δεν απαγορεύεται από την παράγραφο 1 φέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμός που επιδιώκει την ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης.

3.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για άλλες συναφείς πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως πληροφορίες:

α) που αφορούν κεφάλαια δεσμευμένα βάσει του άρθρου 5 και εξουσιοδοτήσεις που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8·

β) που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία έχουν στη διάθεσή τους, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

1.  Όταν το Συμβούλιο ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ή η Επιτροπή κυρώσεων θέτει στον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα και παρέχει το σκεπτικό του χαρακτηρισμού αυτού, το Συμβούλιο θέτει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο παράρτημα I. Το Συμβούλιο ανακοινώνει την απόφασή του και το σκεπτικό στο οικείο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα, είτε αμέσως, αν η διεύθυνση του είναι γνωστή, είτε δημοσιεύοντας ανακοίνωση που δίνει στους ανωτέρω ενδιαφερομένους τη δυνατότητα να υποβάλλουν παρατηρήσεις.

2.  Αν υποβληθούν παρατηρήσεις, ή νέα ουσιώδη στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα.

3.  Όταν ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει να αφαιρέσει από τον κατάλογο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο οντότητα ή φορέα, ή να αλλάξει τα στοιχεία ταυτότητός του, τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα I.

Άρθρο 18

Το παράρτημα I περιλαμβάνει τυχόν πληροφορίες που δίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η Επιτροπή κυρώσεων, αναγκαίες για να ταυτοποιηθεί ένα ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας .Για τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ονόματα, ψευδώνυμα, ημερομηνία και τόπο γεννήσεως, εθνικότητα, αριθμό διαβατηρίου και ταυτότητος, φύλο, διεύθυνση αν είναι γνωστή, και λειτουργία ή επάγγελμα. Για τα νομικά πρόσωπα, οντότητες ή φορείς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την επωνυμία, τον τόπο, την ημερομηνία και τον αριθμό εγγραφής, και τον τόπο λειτουργίας. Το παράρτημα I περιλαμβάνει και τον αριθμό χαρακτηρισμού από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την Επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 19

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες της παραγράφου 1 στην Επιτροπή αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 20

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τις προσδιορίζουν στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τυχόν αλλαγές στις διευθύνσεις των δικτυακών τους τόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές τους, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού και της κοινοποιούν κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

3.  Εφόσον ο παρών κανονισμός επιβάλλει την κοινοποίηση, ενημέρωση ή με άλλο τρόπο επικοινωνία με την Επιτροπή, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω επικοινωνία είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 21

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β) επί αεροσκαφών ή πλοίων που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους·

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης, που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει του δικαίου κράτους μέλους·

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης.

Άρθρο 22

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5

Α.   Πρόσωπα

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ [γνωστός ως (ψευδώνυμο): α) Bozize Yangouvonda]

Ημερομηνία γέννησης: 14 Οκτωβρίου 1946.

Τόπος γέννησης: Mouila, Γκαμπόν.

Ιθαγένεια: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Διεύθυνση: Ουγκάντα.

Λοιπές πληροφορίες: Το όνομα της μητέρας του είναι Martine Kofio.

Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 9 Μαΐου 2014.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Bozizé καταχωρίστηκε στις 9 Μαΐου 2014 σύμφωνα με την παράγραφο 36 της απόφασης 2134 (2014) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ».

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Κατόπιν συνεννόησης με τους υποστηρικτές του, υποκίνησε την επίθεση της 5ης Δεκεμβρίου 2013 στο Μπανγκουί. Έκτοτε, συνέχισε να απεργάζεται αποσταθεροποιητικές επιχειρήσεις με στόχο τη διατήρηση των εντάσεων στην πρωτεύουσα της ΚΑΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Bozizé δημιούργησε την ομάδα πολιτοφυλάκων αντι-Μπαλάκα πριν διαφύγει από την ΚΑΔ στις 24 Μαρτίου 2013. Με ανακοινωθέν, ο Bozizé ζήτησε από τις ομάδες των πολιτοφυλάκων του να συνεχίσουν τις βιαιοπραγίες κατά του σημερινού καθεστώτος και κατά των ισλαμιστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Bozizé παρέσχε χρηματοδοτική και υλική στήριξη σε πολιτοφύλακες που δρουν με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν την εν εξελίξει μεταβατική διαδικασία και να τον επαναφέρουν στην εξουσία. Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτοφυλάκων αντι-Μπαλάκα προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας που είχαν αυτομολήσει στην επαρχία μετά το πραξικόπημα και στη συνέχεια αναδιοργανώθηκαν από τον Bozizé. Ο Bozizé και οι υποστηρικτές του ελέγχουν το ήμισυ και πλέον των μονάδων πολιτοφυλάκων αντι-Μπαλάκα.

Οι δυνάμεις που παρέμειναν πιστές στον Bozizé ήταν οπλισμένες με όπλα εφόδου, όλμους και εκτοξευτήρες πυραύλων και εμπλέκονται διαρκώς περισσότερο σε επιθέσεις αντιποίνων κατά του μουσουλμανικού πληθυσμού της ΚΑΔ. Η κατάσταση στην ΚΑΔ επιδεινώθηκε ταχύτατα μετά την επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013 στο Μπανγκουί από δυνάμεις αντι-Μπαλάκα, αφήνοντας πάνω από 700 νεκρούς.

2.   Nourredine ADAM [γνωστός ως (ψευδώνυμα): α) Nureldine Adam, β) Nourreldine Adam, γ) Nourreddine Adam, δ) Mahamat Nouradine Adam]

Χαρακτηρισμός: α) Στρατηγός, β) Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, γ) Γενικός Διευθυντής της «Άτυπης Επιτροπής για την Υπεράσπιση των Δημοκρατικών Επιτευγμάτων».

Ημερομηνία γέννησης: α) 1970 β) 1969 γ) 1971 δ) 1η Ιανουαρίου 1970.

Τόπος γέννησης: Ndele, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ιθαγένεια: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Αριθ. διαβατηρίου: D 00001184

Διεύθυνση: Birao, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 9 Μαΐου 2014

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η Επιτροπή Κυρώσεων:

Ο Nourredine καταχωρίστηκε στις 9 Μαΐου 2014 σύμφωνα με την παράγραφο 36 της απόφασης 2134 (2014) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ».

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Noureddine είναι ένας από τους πρώτους ηγέτες της οργάνωσης ανταρτών Σελέκα. Ταυτοποιήθηκε ως στρατηγός και πρόεδρος μιας ένοπλης ομάδας ανταρτών της Σελέκα, της Κεντρικής PJCC, μιας ομάδας που είναι επίσημα γνωστή ως Συνέλευση Πατριωτών για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, όπως και με το ακρωνύμιο CPJP. Ως πρώην επικεφαλής της ομάδας «Fundamental», η οποία αποσχίσθηκε από τη Συνέλευση Πατριωτών για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη (CPJP/F), διατέλεσε στρατιωτικός συντονιστής της πρώην Σελέκα στις επιθέσεις της προηγούμενης εξέγερσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που διήρκεσε από τις αρχές του Δεκεμβρίου του 2012 έως τον Μάρτιο του 2013. Χωρίς τη βοήθεια του Noureddine και τη στενή του σχέση με τις Ειδικές Δυνάμεις του Τσαντ, η Σελέκα μάλλον δεν θα είχε αποσπάσει την εξουσία από τον πρώην πρόεδρο της ΚΑΔ, Francois Bozizé.

Μετά τον διορισμό της προσωρινής προέδρου Catherine Samba-Panza στις 20 Ιανουαρίου 2014, υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της τακτικής υποχώρησης της πρώην Σελέκα στη Σιμπούτ με στόχο να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για τη δημιουργία μουσουλμανικού αρχηγείου στο βόρειο τμήμα της χώρας. Έδωσε επίσης ρητή εντολή στις πιστές σε αυτόν δυνάμεις να αγνοήσουν τις διαταγές της μεταβατικής κυβέρνησης και της στρατιωτικής ηγεσίας της Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας υπό Αφρικανική Ηγεσία (MISCA). Ο Noureddine έχει αναλάβει ενεργά την ηγεσία της πρώην Σελέκα, δηλαδή των πρώην δυνάμεων της οργάνωσης Σελέκα που διέλυσε ο Djotodia τον Σεπτέμβριο του 2013, και διευθύνει τις επιχειρήσεις κατά χριστιανικών συνοικιών, ενώ εξακολουθεί να παρέχει σημαντική στήριξη και ηγεσία στις πρώην δυνάμεις Σελέκα που δρουν στην ΚΑΔ.

Ο Nourredine καταχωρίστηκε επίσης στις 9 Μαΐου 2014 σύμφωνα με την παράγραφο 37 στοιχείο β) της απόφασης 2134 (2014) ως «συμμετέχων στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση».

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μετά την επανάκτηση του ελέγχου του Μπανγκουί στις 24 Μαρτίου 2013 από τους αντάρτες Σελέκα, ο Nourredine Adam διορίστηκε υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και κατόπιν γενικός διευθυντής της «Άτυπης Επιτροπής για την Υπεράσπιση των Δημοκρατικών Επιτευγμάτων» (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiquesCEDAD, δηλαδή της καταργηθείσας υπηρεσίας πληροφοριών της ΚΑΔ). Ο Nourredine Adam χρησιμοποίησε τη CEDAD ως προσωπική πολιτική αστυνομία, πραγματοποιώντας πολλές αυθαίρετες συλλήψεις, βασανισμούς και εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Επιπλέον, ο Noureddine υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της σφαγής στην Boy Rabe. Τον Αύγουστο του 2013 οι δυνάμεις Σελέκα επιτέθηκαν στην Boy Rabe, μια συνοικία της ΚΑΔ που θεωρείτο προπύργιο των υποστηρικτών του François Bozizé και της εθνοτικής του ομάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στρατεύματα της Σελέκα, με το πρόσχημα της αναζήτησης κρυπτών όπλων, σκότωσαν μεγάλο αριθμό αμάχων και διέπραξαν βίαιες λεηλασίες. Όταν οι επιδρομές αυτές εξαπλώθηκαν και σε άλλες συνοικίες, χιλιάδες κάτοικοι κατέφυγαν στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εθεωρείτο ασφαλές μέρος λόγω της παρουσίας γαλλικών στρατευμάτων, και κατέλαβαν τον διάδρομο προσγείωσης.

Ο Nourredine καταχωρίστηκε επίσης στις 9 Μαΐου 2014 σύμφωνα με την παράγραφο 37 στοιχείο δ) της απόφασης 2134 (2014) ως «παρέχων στήριξη προς ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων».

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Στις αρχές του 2013 ο Nourredine Adam διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των δικτύων χρηματοδότησης της πρώην Σελέκα. Ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων υπέρ της προηγούμενης εξέγερσης. Υπήρξε επίσης διακινητής στο πλαίσιο του δικτύου παράνομης διακίνησης διαμαντιών του Τσαντ που δρα μεταξύ Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και Τσαντ.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (γνωστός και ως: α) Alfred Yekatom Saragba β) Alfred Ekatom γ) Alfred Saragba δ) Colonel Rombhot ε) Colonel Rambo στ) Colonel Rambot ζ) Colonel Rombot η) Colonel Romboh)

Χαρακτηρισμός: Επιδεκανέας των κεντροαφρικανικών ενόπλων δυνάμεων (FACA)

Ημερομηνία γεννήσεως: 23 Ιουνίου 1976

Τόπος γεννήσεως: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ιθαγένεια: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Διεύθυνση: α) Mbaiki, Επαρχία Lobaye, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (τηλ. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, Επαρχία Ombella-Mpoko, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (προηγούμενη διαμονή)

Άλλες πληροφορίες: Έχει ελέγξει και διοικήσει μεγάλη ομάδα ενόπλων ανδρών πολιτοφυλακής. Το όνομα του πατέρα του (θετός πατέρας) είναι Ekatom Saragba (άλλη γραφή: Yekatom Saragba). Αδελφός του Yves Saragba, διοικητή αντι-Μπαλακά στο Batalimo, της επαρχίας Lobaye και πρώην στρατιώτη των FACA. Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: μαύρο, χρώμα μαλλιών: φαλακρός, χρώμα επιδερμίδας: μαύρο, ύψος: 170 cm, βάρος 100 kg. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Alfred Yekatom καταχωρίσθηκε στις 20 Αυγούστου 2015 δυνάμει της παραγράφου 11της απόφασης 2196 (2015) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων οι οποίες απειλούν ή παραβιάζουν μεταβατικές συμφωνίες, ή που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, μη εξαιρουμένης της μετάβασης προς ελεύθερες και αδιάβλητες δημοκρατικές εκλογές, ή που υποδαυλίζουν τη βία.»

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Alfred Yekatom, γνωστός και ως Colonel Rombhot, είναι αρχηγός πολιτοφυλακής μιας φράξιας του κινήματος αντι-Μπαλακά, γνωστής ως «αντι-Μπαλακά από τον Νότο». Έφερε τον βαθμό του επιδεκανέα των Forces Armées Centrafricaines (FACA — κεντροαφρικανικές ένοπλες δυνάμεις).

Ο Yekatom συμμετείχε και παρείχε στήριξη στην τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πράξεων που απειλούν τις μεταβατικές συμφωνίες ή που απειλούν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης. Ο Yekatom ήλεγχε και διοικούσε μεγάλη ομάδα ενόπλων πολιτοφυλάκων με παρουσία στην γειτονιά PK9 στο Bangui και στις πόλεις Bimbo (επαρχία Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa, και Mbaïki (πρωτεύουσα της επαρχίας Lobaye) και είχε την έδρα του σε παραχωρούμενη δασική έκταση στο Batalimo.

Ο Yekatom ελέγχει άμεσα δώδεκα σημεία ελέγχου επανδρωμένα κατά μέσον όρο με δέκα ενόπλους πολιτοφύλακες με στρατιωτικές στολές και φέροντες όπλα, μεταξύ άλλων και στρατιωτικά όπλα εφόδου, από την κύρια γέφυρα μεταξύ Bimbo και Bangui στο Mbaïki (επαρχία Lobaye) και από την Pissa στο Batalimo (παρακειμένως της μεθορίου με τη Δημοκρατία του Κογκό), εισπράττοντας παρανόμως φόρους από ιδιωτικά οχήματα και μοτοσικλέτες, επιβατικά φορτηγάκια, φορτηγά εξαγωγής δασικών πόρων στο Καμερούν και το Τσαντ, αλλά και από πλοία που πλέουν στον ποταμό Oubangui. Ο Yekatom έχει παρατηρηθεί από αυτόπτες μάρτυρες να εισπράττει αυτοπροσώπως μέρος των προαναφερθέντων παράνομων φόρων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Yekatom και οι πολιτοφύλακές του έχουν προβεί σε φόνους αμάχων.

5.   Habib SOUSSOU (γνωστός και ως: Soussou Abib)

Χαρακτηρισμός: α) Συντονιστής των αντι-Μπαλακά για την επαρχία Lobaye β) Δεκανέας των Κεντροαφρικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (FACA)

Ημερομηνία γεννήσεως: 13 Μαρτίου 1980

Τόπος γεννήσεως: Boda, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ιθαγένεια: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Διεύθυνση: Boda, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (τηλ. + 236 72198628)

Άλλες πληροφορίες: Διορίσθηκε διοικητής ζώνης (COMZONE) της Boda στις 11 Απριλίου 2014 και στις 28 Ιουνίου 2014 για ολόκληρη την επαρχία Lobaye. Υπό την διοίκησή του εξακολούθησαν να διαπράττονται στοχευμένοι φόνοι, συγκρούσεις και επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων και εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό, χρώμα μαλλιών: μαύρο, ύψος: 160 cm· βάρος: 60 kg. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην Ειδική Αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Habib Soussou καταχωρίσθηκε στις 20 Αυγούστου 2015 δυνάμει των παραγράφων 11 και 12 στοιχεία β) και ε) της απόφασης 2196 (2015) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων οι οποίες απειλούν ή παραβιάζουν μεταβατικές συμφωνίες, ή που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, μη εξαιρουμένης της μετάβασης προς ελεύθερες και αδιάβλητες δημοκρατικές εκλογές, ή που υποδαυλίζουν τη βία.» που «εμπλέκεται στο σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης» και «παρακωλύει την παράδοση ή την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια στην ΚΑΔ, ή τη διανομή της.»

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Habib Soussou ορίσθηκε διοικητής ζώνης των αντι-Μπαλακά (COMZONE) στην Boda στις 11 Απριλίου 2014 και ισχυρίζεται ότι ήταν, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για την κατάσταση ασφαλείας στην sous-préfecture. Στις 28 Ιουνίου 2014, ο γενικός συντονιστής των αντι-Μπαλακά Patrice Edouard Ngaïssona όρισε τον Habib Soussou επαρχιακό συντονιστή για την πόλη Boda από τις 11 Απριλίου 2014 και από τις 28 Ιουνίου 2014 για ολόκληρη την επαρχία Lobaye. Στοχευμένοι φόνοι, συγκρούσεις και επιθέσεις από αντι-Μπαλακά στην Boda κατά ανθρωπιστικών οργανώσεων και εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας διαπράττονται ανά εβδομάδα σε περιοχές για τις οποίες ο Soussou είναι διοικητής ή συντονιστής των αντι-Μπαλακά. Οι δυνάμεις του Soussou και των αντι-Μπαλακά σε αυτές τις περιοχές έχουν επίσης θέσει ή απείλησαν να θέσουν στον στόχο τους αμάχους πολίτες.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY [άλλως: α) Oumar Younous, β) Omar Younous, γ) Oumar Sodiam, δ) Oumar Younous M'Betibangui]

Χαρακτηρισμός: πρώην στρατηγός των Σελεκά

Ημερομηνία γεννήσεως: 2 Απριλίου 1970

Ιθαγένεια: Σουδάν, διπλωματικό διαβατήριο ΚΑΔ αριθ. D00000898, εκδοθέν στις 11 Απριλίου 2013, ισχύει έως τις 10 Απριλίου 2018.

Διεύθυνση: α) Bria, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (τηλ. +236 75507560), β) Birao, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, γ) Tullus, νότιο Νταρφούρ, Σουδάν (προηγούμενη διαμονή).

Άλλες πληροφορίες: Είναι λαθρέμπορος διαμαντιών, κατέχει βαθμό αντιστρατήγου των Σελεκά και είναι πρόσωπο στενής εμπιστοσύνης του πρώην μεταβατικού προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Michel Djotodia. Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα μαλλιών: μαύρο, ύψος: 180 cm· ανήκει στην εθνοτική ομάδα των Φουλάνι. Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. ►M9  Αναφέρεται ότι απεβίωσε στις 11 Οκτωβρίου 2015. ◄

Ημερομηνία χαρακτηρισμού από τον ΟΗΕ: 20 Αυγούστου 2015 (τροποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2015).

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Oumar Younous καταχωρίστηκε στις 20 Αυγούστου 2015 δυνάμει των παραγράφων 11 και 12 (d) της απόφασης 2196 (2015) ως «παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων οι οποίες απειλούν ή παραβιάζουν μεταβατικές συμφωνίες, ή που απειλούν ή εμποδίζουν τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης, μη εξαιρουμένης της μετάβασης προς ελεύθερες και αδιάβλητες δημοκρατικές εκλογές, ή που υποδαυλίζουν τη βία» και ως «παρέχων στήριξη προς ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού, αγρίων ζώων και προϊόντων αγρίων ζώων στην ΚΑΔ».

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Oumar Younous, ως στρατηγός των πρώην Σελεκά και λαθρέμπορος διαμαντιών, παρέσχε στήριξη σε ένοπλη ομάδα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης και εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Τον Οκτώβριο του 2008 ο Oumar Younous, πρώην οδηγός του οίκου αγοράς διαμαντιών SODIAM, προσχώρησε στην ομάδα ανταρτών Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Τον Δεκέμβριο του 2013 ο Oumar Younous ταυτοποιήθηκε ως αντιστράτηγος των Σελεκά και πρόσωπο στενής εμπιστοσύνης του μεταβατικού προέδρου Michel Djotodia.

Ο Younous ασχολείται με το εμπόριο διαμαντιών από την Bria και την Sam Ouandja προς το Σουδάν. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο Oumar Younous ασχολείται με το να συγκεντρώνει δέματα διαμαντιών κρυμμένα στην Bria και να τα μεταφέρει στο Σουδάν προς πώληση.

▼M6

7.   Haroun GAYE [άλλως: α) Haroun Geye, β) Aroun Gaye, γ) Aroun Geye]

Χαρακτηρισμός: Εισηγητής του πολιτικού συντονισμού του Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FRPC)

Ημερομηνία γέννησης: α) 30 Ιαν. 1968, β) 30 Ιαν. 1969

Αριθ. διαβατηρίου: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αριθ. O00065772 (στοιχείο Ο ακολουθούμενο από 3 μηδενικά), λήγει στις 30 Δεκεμβρίου 2019.

Διεύθυνση: Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ημερομηνία καταχώρισης: 17 Δεκεμβρίου 2015

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Haroun Gaye καταχωρίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 δυνάμει των παραγράφων 11 και 12 (b) και (f) της απόφασης 2196 (2015) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ»· «εμπλεκόμενος στο σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης·» και «εμπλεκόμενος στο σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χορηγία ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των ΗΕ ή διεθνών αποστολών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της MINUSCA, των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών επιχειρήσεων που τις υποστηρίζουν».

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Haroun Gaye συγκαταλέγεται από τις αρχές του 2014 στους αρχηγούς ένοπλης ομάδας που δρα στη συνοικία ΡΚ5 του Μπανγκουί. Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της συνοικίας PK 5 δηλώνουν ότι ο Gaye και η ένοπλη ομάδα του τροφοδοτούν τη σύγκρουση στο Μπανγκουί, εναντιωνόμενοι στη συμφιλίωση και εμποδίζοντας κινήσεις του πληθυσμού προς και από το τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Μπανγκουί. Στις 11 Μαΐου 2015 ο Gaye και 300 διαδηλωτές έκλεισαν την πρόσβαση προς το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο για να παρακωλύσουν την τελευταία ημέρα του Φόρουμ του Μπανγκουί. Σύμφωνα με αναφορές ο Gaye συνεργάστηκε με δημόσια στελέχη «Αντι-Μπαλακά» για τον συντονισμό της παρακώλυσης.

Στις 26 Ιουνίου 2015 ο Gaye και μερικοί δικοί του παρακώλυσαν το άνοιγμα μιας εκστρατείας εγγραφής ψηφοφόρων στη συνοικία ΡΚ5 του Μπανγκουί, αναγκάζοντας την εκστρατεία εγγραφής να κλείσει.

Η MINUSCΑ αποπειράθηκε να συλλάβει τον Gaye στις 2 Αυγούστου 2015, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 32 (f) (i) της απόφασης 2217 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο Gaye, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη, ήταν σε ετοιμότητα μαζί με οπαδούς οπλισμένους με βαρύ οπλισμό. Οι δυνάμεις του Gaye άνοιξαν πυρ εναντίον της κοινής δύναμης της MINUSCΑ. Κατά τη διάρκεια επτάωρης ανταλλαγής πυρών οι άνδρες του Gaye χρησιμοποίησαν πυροβόλα, πυραυλωθούμενες βομβίδες και χειροβομβίδες κατά των δυνάμεων της MINUSCΑ, σκοτώνοντας έναν κυανόκρανο και τραυματίζοντας οκτώ. Ο Gaye ενεπλάκη στην παρακίνηση βίαιων διαμαρτυριών και συγκρούσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015 σε μια κατά τα φαινόμενα πραξικοπηματική απόπειρα ανατροπής της μεταβατικής κυβέρνησης. Την πραξικοπηματική αυτή απόπειρα καθοδηγούσαν πιθανότατα οπαδοί του τέως προέδρου Bozize στα πλαίσια ευκαιριακής συμμαχίας με τον Gaye και με άλλους ηγέτες του FPRC. Φαίνεται ότι ο Gaye επεδίωκε να δημιουργήσει κύκλο τιμωρητικών επιθέσεων που θα έβαζαν σε κίνδυνο τις επικείμενες εκλογές. Ο Gaye ήταν υπεύθυνος συντονισμού με περιθωριοποιημένα στοιχεία «Αντι-Μπαλακά».

Την 1η Οκτωβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε στη συνοικία ΡΚ5 σύσκεψη μεταξύ του Eugène Barret Ngaïkosset, μέλους μιας περιθωριοποιημένης ομάδας «Αντι-Μπαλακά» και του Gaye, με σκοπό τον σχεδιασμό κοινής επίθεσης κατά του Μπανγκουί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Η ομάδα του Gaye εμπόδισε ανθρώπους που βρίσκονταν στη συνοικία ΡΚ5 να την εγκαταλείψουν για να ενισχυθεί η κοινοτική ταυτότητα του μουσουλμανικού πληθυσμού ούτως ώστε να παροξυνθούν οι εντάσεις μεταξύ εθνοτήτων και να αποτραπεί η συμφιλίωση. Στις 26 Οκτωβρίου 2015 ο Gaye και η ομάδα του διέκοψαν σύσκεψη μεταξύ του αρχιεπισκόπου του Μπανγκουί και του ιμάμη του κεντρικού τεμένους του Μπανγκουί, απείλησαν δε τους εκπροσώπους οι οποίοι υποχρεώθηκαν να αποσυρθούν από το κεντρικό τέμενος και να τραπούν σε φυγή από την συνοικία ΡΚ5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET [άλλως: α) Eugene Ngaikosset, β) Eugene Ngaikoisset, γ) Eugene Ngakosset, δ) Eugene Barret Ngaikosse, ε) Eugene Ngaikouesset· ασθενές ψευδώνυμο: στ) «Ο Χασάπης της Πάουα», ζ) Ngakosset]

Χαρακτηρισμός: α) πρώην λοχαγός, προεδρική φρουρά της ΚΑΔ, β) πρώην κυβερνήτης, ναυτική δύναμη της ΚΑΔ.

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: ένοπλες δυνάμεις της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (FACA). Αριθμός στρατιωτικής ταυτότητας 911-10-77.

Διεύθυνση: α) Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ημερομηνία καταχώρισης: 17 Δεκεμβρίου 2015.

Άλλες πληροφορίες: Ο λοχαγός Eugène Barret Ngaïkosset είναι πρώην μέλος της προεδρικής φρουράς του πρώην προέδρου François Bozizé (CFi. 001) και συνδέεται με το κίνημα «Αντι-Μπαλακά». Δραπέτευσε από τη φυλακή στις 17 Μαΐου 2015 μετά την έκδοσή του από τη Μπραζαβίλ και δημιούργησε δική του παράταξη «Αντι-Μπαλακά» όπου συμμετέχουν πρώην μαχητές των FΑCΑ.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Eugène BARRET NGAÏKOSSET καταχωρίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 δυνάμει των παραγράφων 11 και 12 (b) και (f) της απόφασης 2196 (2015) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ»· «εμπλεκόμενος στο σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης» και «εμπλεκόμενος στο σχεδιασμό, την καθοδήγηση, τη χορηγία ή τη διενέργεια επιθέσεων εναντίον αποστολών των ΗΕ ή διεθνών αποστολών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων της MINUSCA, των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών επιχειρήσεων που τις υποστηρίζουν».

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Ngaïkosset είναι ένας από τους κύριους αυτουργούς των βιαιοπραγιών που ξέσπασαν στο Μπανγκουί στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015. Ο Ngaïkosset και άλλοι «Αντι-Μπαλακά» συνεργάστηκαν με περιθωριοποιημένα μέλη των πρώην Σελεκά, σε μια προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει τη μεταβατική κυβέρνηση της ΚΑΔ. Τη νύχτα της 27ης προς 28η Σεπτεμβρίου του 2015, ο Ngaïkosset και άλλοι έκαναν αποτυχημένη απόπειρα να καταλάβουν εξ εφόδου τον σταθμό της χωροφυλακής «Izamo» για να κλέψουν όπλα και πυρομαχικά. Στις 28 Σεπτεμβρίου η ομάδα περικύκλωσε τα γραφεία της εθνικής ραδιοφωνίας της ΚΑΔ.

Την 1η Οκτωβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε στη συνοικία ΡΚ5 σύσκεψη μεταξύ Ngaïkosset και Haroun Gaye, μέλους του Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), με σκοπό τον σχεδιασμό κοινής επίθεσης κατά του Μπανγκουί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2015 ο υπουργός Δικαιοσύνης της ΚΑΔ ανακοίνωσε σχέδια διερεύνησης των ρόλων του Ngaïkosset και άλλων ατόμων στις βιαιοπραγίες του Σεπτεμβρίου 2015 στη Μπανγκουί. Ο Ngaïkosset και άλλοι κατονομάστηκαν ως εμπλεκόμενοι σε «ειδεχθή συμπεριφορά συνιστώσα παραβίαση της εσωτερικής ασφαλείας του κράτους, συνωμοσία, υπόθαλψη εμφυλίου, απείθειας προς τις αρχές, μίσους και συνενοχής.» Οι δικαστικές αρχές της ΚΑΔ διατάχθηκαν να ανοίξουν έρευνες για την αναζήτηση και σύλληψη των δραστών και των συναυτουργών τους.

Στις 11 Οκτωβρίου 2015 ο Ngaïkosset πιστεύεται ότι ζήτησε από ενόπλους «Αντι-Μπαλακά» υπό τις διαταγές του να προβούν σε απαγωγές με ιδιαίτερο στόχο τους Γάλλους υπηκόους, αλλά και πολιτικές επίσης προσωπικότητες της ΚΑΔ και αξιωματούχους των ΗΕ, με σκοπό να εξωθηθεί σε παραίτηση η μεταβατική πρωθυπουργός Catherine Samba-Panza.

▼M7

9.   Joseph KONY [γνωστός και ως (ψευδώνυμα): α) Kony· β) Joseph Rao Kony· γ) Josef Kony· δ) Le Messie sanglant]

Χαρακτηρισμός: Διοικητής του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army)

Ημερομηνία γέννησης: α) 1959· β) 1960· γ) 1961· δ) 1963· ε) 18 Σεπτ. 1964· στ) 1965· ζ) (Αύγ. 1961)· η) (Ιούλ. 1961)· θ) 1 Ιαν. 1961· ι) (Απρ. 1963)

Τόπος γέννησης: α) χωριό Palaro, κοινότητα Palaro, κομητεία Omoro, περφέρεια Gulu, Ουγκάντα, β) Odek, Omoro, Gulu, Ουγκάντα, γ) Atyak, Ουγκάντα

Ιθαγένεια: Διαβατήριο Ουγκάντας

Διεύθυνση: α) Vakaga, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Haute-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· γ) Basse-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· δ) Haut-Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· ε) Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· στ) Haut-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· ζ) Bas-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· η) [αναφερθείσα διεύθυνση: Kafia Kingi (περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί)]. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.)

Ημερομηνία καταχώρισης: 7 Μαρτίου 2016.

Άλλες πληροφορίες:

Ο Kony είναι ο ιδρυτής και ο ηγέτης του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) (CFe.002). Υπό την ηγεσία του ο LRA προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Ο LRA είναι υπεύθυνος για την απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ)· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Το όνομα του πατέρα του είναι Luizi Obol. Το όνομα της μητέρας του είναι Nora Obol.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Joseph Kony καταχωρίσθηκε στις 7 Μαρτίου 2016 δυνάμει των παραγράφων 12 και 13 (b), (c) και (d) της απόφασης 2262 (2016) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ»· «εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης»· «υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση στην ΚΑΔ, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου» και «παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά κυκλώματα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού καθώς και αγρίων ζώων και σχετικών προϊόντων στην ΚΑΔ ή από την ΚΑΔ».

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο Kony ίδρυσε τον Στρατό Αντίστασης του Κυρίου (LRA) και έχει περιγραφεί ως ιδρυτής, θρησκευτικός ηγέτης, πρόεδρος και ανώτατος διοικητής της ομάδας. Ο LRA, που εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980, προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Βρισκόμενος υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση, ο Kony διέταξε τον LRA να αποσυρθεί από την Ουγκάντα το 2005 και το 2006. Έκτοτε ο LRA επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την ΚΑΔ, το Νότιο Σουδάν και, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το Σουδάν.

Ο Kony, ως επικεφαλής του LRA, καταστρώνει και εφαρμόζει τη στρατηγική του LRA, που περιλαμβάνει βασικές διαταγές για επιθέσεις και βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού. Από τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA, υπό την ηγεσία του Joseph Kony, προχώρησε στην απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την ΚΑΔ· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Οι δυνάμεις του LRA είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην ανατολική ΚΑΔ και, σύμφωνα με αναφορές, στο Kafia Kingi (μια περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί, αλλά ελέγχεται στρατιωτικά από το Σουδάν) και πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά για την αρπαγή τροφίμων και προμηθειών. Οι μαχητές στήνουν ενέδρες για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας όταν απαντούν σε επιθέσεις του LRA και κλέβουν τον εξοπλισμό τους, αλλά επιτίθενται και λεηλατούν επίσης χωριά στα οποία δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Επίσης ο LRA έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις σε ορυχεία διαμαντιών και χρυσού.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Kony. Το ΔΠΔ του έχει απαγγείλει δώδεκα κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που περιλαμβάνουν φόνο, υποδούλωση, σεξουαλική δουλεία, βιασμό, απάνθρωπες πράξεις για την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών και οδύνης, καθώς και είκοσι μία κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων φόνων, απάνθρωπης μεταχείρισης αμάχων, εσκεμμένων επιθέσεων εναντίον του άμαχου πληθυσμού, λεηλασιών, μεταξύ άλλων βιασμών, και στρατολόγηση παιδιών, μέσω απαγωγής, κάτω της ηλικίας των 15 ετών.

Ο Kony έχει δώσει βασικές διαταγές στους μαχητές να διαρπάζουν διαμάντια και χρυσό από μικρής κλίμακας εργάτες ορυχείων στην ανατολική Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Έχει αναφερθεί ότι κάποια από τα ορυκτά μεταφέρονται στη συνέχεια από την ομάδα του Kony στο Σουδάν ή ανταλλάσσονται με τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής ή μέλη των πρώην Σελεκά.

Ο Kony έχει επίσης δώσει εντολή στους μαχητές του να κυνηγούν λαθραία ελέφαντες στο εθνικό πάρκο Garamba της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, από όπου οι χαυλιόδοντες, σύμφωνα με αναφορές, μεταφέρονται διαμέσου της ανατολικής Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο Σουδάν, όπου ανώτατοι αξιωματικοί του LRA τους πωλούν και τους εμπορεύονται με Σουδανούς εμπόρους και τοπικούς αξιωματούχους. Το εμπόριο ελεφαντόδοντου αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την ομάδα του Kony. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.

▼M9

10.   Ali KONY [άλλως: α) Ali Lalobo, β) Ali Mohammad Labolo, γ) Ali Mohammed, δ) Ali Mohammed Lalobo, ε) Ali Mohammed Kony, στ) Ali Mohammed Labola, ζ) Ali Mohammed Salongo, η) Ali Bashir Lalobo, θ) Ali Lalobo Bashir, ι) Otim Kapere, ια) «Bashir», ιβ) «Caesar», ιγ) «One-P», ιδ) «1-P»]

Χαρακτηρισμός: Υπαρχηγός του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army — LRA)

Ημερομηνία γέννησης: α) 1994, β) 1993, γ) 1995, δ) 1992

Διεύθυνση: Kafia Kingi (θύλακας στα σύνορα του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν, το καθεστώς του οποίου μένει ακόμη να καθοριστεί)

Ημερομηνία καταχώρησης:23 Αυγούστου 2016

Άλλες πληροφορίες:

Ο Ali Kony είναι υπαρχηγός του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) (CFe.002), μιας καταχωρισμένης οντότητας και γιος του ηγέτη του LRA Joseph Kony (CFi. 009), ο οποίος είναι επίσης καταχωρισμένος. Ο Ali εντάχθηκε στην ιεραρχία της ηγεσίας του LRA το 2010. Αποτελεί μέρος της ομάδας των ανώτερων αξιωματούχων του LRA που περιβάλλει τον Joseph Kony.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρησης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Ali Kony καταχωρίστηκε στις 23 Αυγούστου 2016 σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 στοιχεία δ) και ζ) της απόφασης 2262 (2016) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας·»«παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού, άγριων ζώων και προϊόντων από άγρια ζώα, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή από αυτή·»«ιθύνων οντότητας που έχει κατονομάσει η επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014) ή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ή έχων παράσχει στήριξη, ή ενήργησε για λογαριασμό ή εξ ονόματος, ή υπό τη διεύθυνση, ατόμου ή οντότητας που έχει κατονομάσει η εν λόγω επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014) ή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ή οντότητας που βρίσκεται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο ατόμου ή οντότητας που έχει κατονομάσει η επιτροπή.».

Ο Ali Kony θεωρείται πιθανός διάδοχος του Joseph Kony στην αρχηγία του LRA. Ο Ali συμμετέχει ολοένα και περισσότερο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του LRA και θεωρείται προθάλαμος για τις επαφές με τον Joseph Kony. Ο Ali υπηρετεί επίσης ως αξιωματικός πληροφοριών του LRA και έχει υπό τη διοίκησή του δέκα υφισταμένους.

Ο Ali και ο αδελφός του Salim Kony υπήρξαν αμφότεροι υπεύθυνοι για την επιβολή πειθαρχίας στους κόλπους του LRA. Και οι δύο αδελφοί αποτελούν μέρος του στενού κύκλου της ηγεσίας του Joseph Kony, και είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του Kony. Και οι δύο έχουν λάβει πειθαρχικές αποφάσεις με σκοπό την τιμωρία ή τη θανάτωση μελών του LRA που παραβίασαν τους κανόνες του LRA. Με βάση τις εντολές του Joseph Kony, οι Salim και Ali ενέχονται στο λαθρεμπόριο ελεφαντοστού από το εθνικό πάρκο Garamba στο βόρειο τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) μέσω της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ) με προορισμό τη διαφιλονικούμενη περιοχή Kafia Kingi προς πώληση ή εμπορία με τοπικούς εμπόρους.

Ο Ali Kony είναι υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση των τιμών και τον αντιπραγματισμό ελεφαντοστού με τους εμπόρους. Ο Ali συναντά μία ή δύο φορές το μήνα τους εμπόρους για να διαπραγματευτεί την τιμή του ελεφαντοστού του LRA σε δολάρια ΗΠΑ ή λίρες Σουδάν, ή για την ανταλλαγή ελεφαντοστού με όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Ο Joseph Kony διέταξε τον Ali να χρησιμοποιήσει τα μεγαλύτερα ελεφαντόδοντα για την αγορά ναρκών κατά προσωπικού προκειμένου να τοποθετηθούν περιμετρικά γύρω από το στρατόπεδο του Kony. Τον Ιούλιο του 2014, ο Ali Kony επέβλεψε την επιχείρηση μεταφοράς πενήντα δύο τεμαχίων ελεφαντοστού προς παράδοση στον Joseph Kony, καθώς και την τελική πώληση.

Τον Απρίλιο του 2015, ο Salim αναχώρησε από το Kafia Kingi προκειμένου να παραλάβει ένα φορτίο ελεφαντόδοντου. Το Μάιο, ο Salim συμμετείχε στη μεταφορά είκοσι τεμαχίων ελεφαντοστού από τη ΛΔΚ στο Kafia Kingi. Την ίδια περίπου περίοδο, ο Ali συναντήθηκε με τους εμπόρους για την αγορά προμηθειών και τον προγραμματισμό μιας μελλοντικής συνάντησης για τη διεξαγωγή πρόσθετων συναλλαγών και για να συμφωνήσουν ως προς τους όρους της αγοράς προς όφελος του LRA του εκτιμώμενου τιμήματος του ελεφαντοστού που μετέφερε ο Salim.

Σχετικά καταχωρισμένα άτομα και οντότητες:

Joseph Kony, καταχωρίστηκε στις 7 Μαρτίου 2016

Salim Kony, καταχωρίστηκε στις 23 Αυγούστου 2016

Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army — LRA), καταχωρίστηκε στις 7 Μαρτίου 2016

11.   Salim KONY [άλλως: α) Salim Saleh Kony, β) Salim Saleh, γ) Salim Ogaro, δ) Okolu Salim, ε) Salim Saleh Obol Ogaro, στ) Simon Salim Obol]

Χαρακτηρισμός: Υπαρχηγός του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army — LRA)

Ημερομηνία γέννησης: α) 1992, β) 1991, γ) 1993

Διεύθυνση: α) Kafia Kingi (θύλακας στα σύνορα του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν, το καθεστώς του οποίου μένει ακόμη να καθοριστεί), β) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ημερομηνία καταχώρισης:23 Αυγούστου 2016

Άλλες πληροφορίες:

Ο Salim Kony είναι υπαρχηγός του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου (LRA) (CFe.002), μιας καταχωρισμένης οντότητας και γιος του ηγέτη του LRA Joseph Kony (CFi. 009), ο οποίος είναι επίσης καταχωρισμένος. Ο Salim εντάχθηκε στην ιεραρχία της ηγεσίας του LRA το 2010. Αποτελεί μέρος της ομάδας των ανώτερων αξιωματούχων του LRA που περιβάλλει τον Joseph Kony.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρησης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Salim Kony καταχωρίστηκε στις 23 Αυγούστου 2016 σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13 στοιχεία δ) και ζ) της απόφασης 2262 (2016) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας·»«παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού, άγριων ζώων και προϊόντων από άγρια ζώα, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ή από αυτή·»«ιθύνοντες οντότητας που έχει κατονομάσει η επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014) ή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ή έχουν παράσχει στήριξη, ή ενήργησαν για λογαριασμό ή εξ ονόματος, ή υπό τη διεύθυνση, ατόμου ή οντότητας που έχει κατονομάσει η εν λόγω επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 36 ή 37 της απόφασης 2134 (2014) ή σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, ή οντότητας που ανήκει ή ελέγχεται από άτομο ή οντότητα που έχει κατονομάσει η επιτροπή.».

Ο Salim Kony είναι ο επικεφαλής διοίκησης του «επιχειρησιακού επιτελείου» του LRA και σχεδίασε από κοινού με τον Joseph Kony τις επιθετικές και αμυντικές δράσεις ήδη από νεαρή ηλικία. Προηγουμένως, ο Salim ηγείτο της ομάδας για την ασφάλεια του Joseph Kony. Πιο πρόσφατα, ο Joseph Kony ανέθεσε στον Salim τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και εφοδιαστικών δικτύων του LRA.

Ο Salim και ο αδελφός του Ali Kony υπήρξαν αμφότεροι υπεύθυνοι για την επιβολή πειθαρχίας στους κόλπους του LRA. Και οι δύο αδελφοί αποτελούν μέρος του στενού κύκλου της ηγεσίας του Joseph Kony, και είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των εντολών του Kony. Και οι δύο έχουν λάβει πειθαρχικές αποφάσεις με σκοπό την τιμωρία ή τη θανάτωση μελών του LRA που παραβίασαν τους κανόνες του LRA. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Salim θανάτωσε μέλη του LRA επειδή προσπάθησαν να αποσκιρτήσουν, ενώ προβαίνει σε αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας και των μελών του LRA στον Joseph Kony.

Με βάση τις εντολές του Joseph Kony, οι Salim και Ali ενέχονται στο λαθρεμπόριο ελεφαντοστού από το εθνικό πάρκο Garamba στο βόρειο τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) μέσω της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ) με προορισμό τη διαφιλονικούμενη περιοχή Kafia Kingi προς πώληση ή εμπορία με τους τοπικούς εμπόρους.

Ο Salim επιχειρεί συχνά στα σύνορα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας με δώδεκα περίπου μαχητές για να συναντήσει και να συνοδεύσει άλλες ομάδες του LRA που μεταφέρουν ελεφαντοστό στα βόρεια του εθνικού πάρκου Garamba. Τον Απρίλιο του 2015, ο Salim αναχώρησε από το Kafia Kingi προκειμένου να παραλάβει ένα φορτίο ελεφαντόδοντου. Το Μάιο, ο Salim συμμετείχε στη μεταφορά είκοσι τεμαχίων ελεφαντοστού από τη ΛΔΚ στο Kafia Kingi.

Προηγουμένως, τον Ιούνιο του 2014, ο Salim διήλθε τη ΛΔΚ με ομάδα μαχητών του LRA με σκοπό τη λαθροθηρία ελεφάντων στο εθνικό πάρκο Garamba. Ο Joseph Kony ανέθεσε επίσης στον Salim να συνοδεύσει δύο μαχητές του LRA στο εθνικό πάρκο Garamba με σκοπό να αναζητήσουν κρύπτες ελεφαντοστού που είχε θαφτεί εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Τον Ιούλιο του 2014, ο Salim συνάντησε μια δεύτερη ομάδα του LRA για τη μεταφορά του ελεφαντοστού και συνολικά πενήντα δύο τεμάχια, στο Kafia Kingi. Ο Salim ήταν υπεύθυνος για την απόδοση λογαριασμών στον Joseph Kony σχετικά με το ελεφαντοστό και για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές ελεφαντοστού προς ομάδες του LRA.

Σχετικά καταχωρισμένα άτομα και οντότητες:

Joseph Kony, καταχωρίστηκε στις 7 Μαρτίου 2016

Ali Kony, καταχωρίστηκε στις 23 Αυγούστου 2016

Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (Lord's Resistance Army — LRA), καταχωρίστηκε στις 7 Μαρτίου 2016

▼M2

Β.   Οντότητες

▼M5

1.   BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

(Γνωστή και ως: α) BADICA/KRDIAM β) KARDIAM)

Διεύθυνση: α) BP 333, Bangui, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (τηλ. +32 3 2310521, Φαξ. +32 3 2331839, ηλεκτρονική διεύθυνση: kardiam.bvba@skvnet·be: δικτυακός τόπος: www.groupeabdoulkarim.com) β) Αμβέρσα, Βέλγιο

Άλλες πληροφορίες: Διοικείται από τον Abdoul-Karim Dan-Azoumi από της 12 Δεκεμβρίου 1986 και από τον Aboubaliasr Mahamat από την 1η Ιανουαρίου 2005. Στα υποκαταστήματά της περιλαμβάνονται η MINAiR και η SOFIA TP (Ντουάλα του Καμερούν).

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Το Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM καταχωρίσθηκε στις 20 Αυγούστου 2015 σύμφωνα με την παράγραφο 12 στοιχείο δ) της απόφασης 2196 (2015) ως «παρέχον στήριξη προς ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά δίκτυα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή εμπορίας φυσικών πόρων, όπως διαμαντιών, χρυσού, καθώς και αγρίων ζώων και προϊόντων αγρίων ζώων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία»

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η BADICA/KARDIAM έχει παράσχει στήριξη προς ένοπλες ομάδες στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ήτοι τους πρώην Σελεκά και τους αντι-Μπαλακά μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης και εμπορίας φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών και χρυσού.

Το Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) εξακολούθησε το 2014 την αγορά διαμαντιών από την Bria και την Sam-Ouandja (Επαρχία Άνω Kotto) στο ανατολικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, όπου δυνάμεις πρώην Σελέκα επιβάλλουν φόρους στα αεροσκάφη που μεταφέρουν διαμάντια και εισπράττουν πληρωμές ασφαλείας από τους συλλέκτες διαμαντιών. Πολλοί από τους προμηθευτές συλλέκτες της BADICA στην Bria και την Sam-Ouandja συνδέονται στενά με πρώην διοικητές των Σελέκα.

Τον Μάιο του 2014, οι βελγικές αρχές κατέσχον δύο πακέτα διαμαντιών που εστάλησαν στην αντιπροσωπία της BADICA στην Αμβέρσα, η οποία είναι επισήμως καταχωρισμένη στο Βέλγιο ως KARDIAM. Εμπειρογνώμονες διαμαντιών απεφάνθησαν ότι τα κατασχεθέντα διαμάντια είναι πολύ πιθανόν να είναι κεντροαφρικανικής προέλευσης και ότι παρουσιάζουν τυπικά χαρακτηριστικά της Sam-Ouandja και της Bria, καθώς και της Nola (επαρχία Sangha Mbaéré), στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Έμποροι που αγόραζαν διαμάντια διακινούμενα παρανόμως από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σε ξένες αγορές, μεταξύ άλλων από το δυτικό τμήμα της χώρας, δραστηριοποιούνταν στο Καμερούν εξ ονόματος της BADICA.

Τον Μάιο του 2014, η BADICA εξήγαγε επίσης χρυσό παραγόμενο στο Yaloké (Ombella-Mpoko), όπου αυτοσχέδια χρυσωρυχεία ελέγχονταν από τους Σελεκά μέχρι τις αρχές του Φεβρουαρίου 2014 που ανέλαβαν οι αντι-Μπαλακά.

▼M7

2.   ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (LORD'S RESISTANCE ARMY) [γνωστός και ως: α) LRA· β) Κίνημα Αντίστασης του Κυρίου (LRM)· γ) Κίνημα/Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRM/A)]

Διεύθυνση: α) Vakaga, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· β) Haute-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· γ) Basse-Kotto, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· δ) Haut-Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· e) Mbomou, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· στ) Haut-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· ζ) Bas-Uolo, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό· η) [αναφερθείσα διεύθυνση: Kafia Kingi (περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί)]. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.)

Ημερομηνία καταχώρισης: 7 Μαρτίου 2016.

Άλλες πληροφορίες: Εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980. Έχει προβεί στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ηγέτης της είναι ο Joseph Kony.

Πληροφορίες από τη συνοπτική έκθεση των λόγων καταχώρισης στον κατάλογο που παρέσχε η επιτροπή κυρώσεων:

Ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου καταχωρίσθηκε στις 7 Μαρτίου 2016 δυνάμει των παραγράφων 12 και 13 (b), (c) και (d) της απόφασης 2262 (2016) ως «εμπλεκόμενος ή παρέχων στήριξη για την τέλεση πράξεων οι οποίες υπονομεύουν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της ΚΑΔ»· «εμπλεκόμενος στον σχεδιασμό, την καθοδήγηση ή την τέλεση πράξεων που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, κατά περίπτωση, ή που συνιστούν καταστρατήγηση ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων πράξεων με χρήση σεξουαλικής βίας, στοχοποίησης αμάχων, επιθέσεων για εθνοτικούς ή θρησκευτικούς λόγους, επιθέσεων σε σχολεία και νοσοκομεία, και απαγωγών και αναγκαστικής εκτόπισης»· «υπεύθυνος για τη στρατολόγηση και χρήση παιδιών στην ένοπλη σύγκρουση στην ΚΑΔ, κατά παράβαση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου» και «παρέχων στήριξη σε ένοπλες ομάδες ή εγκληματικά κυκλώματα μέσω της παράνομης εκμετάλλευσης ή του παράνομου εμπορίου φυσικών πόρων, μεταξύ άλλων διαμαντιών, χρυσού καθώς και αγρίων ζώων και σχετικών προϊόντων στην ΚΑΔ ή από την ΚΑΔ».

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Ο LRA, που εμφανίστηκε στη βόρεια Ουγκάντα τη δεκαετία του 1980, προέβη στην απαγωγή, τη δολοφονία και τον ακρωτηριασμό χιλιάδων αμάχων σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική. Βρισκόμενος υπό αυξανόμενη στρατιωτική πίεση, ο Joseph Kony, ηγέτης του LRA, διέταξε τους μαχητές του να αποσυρθούν από την Ουγκάντα το 2005 και το 2006. Έκτοτε ο LRA επιχειρεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), την ΚΑΔ, το Νότιο Σουδάν και, σύμφωνα με κάποιες αναφορές, το Σουδάν.

Από τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA προχώρησε στην απαγωγή, τον εκτοπισμό, την άσκηση σεξουαλικής βίας και τη δολοφονία εκατοντάδων ατόμων σε ολόκληρη την ΚΑΔ· επίσης τα μέλη του έχουν λεηλατήσει και καταστρέψει ιδιοκτησίες αμάχων. Οι δυνάμεις του LRA είναι κυρίως συγκεντρωμένες στην ανατολική ΚΑΔ και, σύμφωνα με αναφορές, στο Kafia Kingi (μια περιοχή στα σύνορα Σουδάν και Νότιου Σουδάν, το τελικό καθεστώς της οποίας δεν έχει ακόμα καθοριστεί αλλά ελέγχεται στρατιωτικά από το Σουδάν), και πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά για την αρπαγή τροφίμων και προμηθειών. Οι μαχητές στήνουν ενέδρες για να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας όταν απαντούν σε επιθέσεις του LRA και κλέβουν τον εξοπλισμό τους, αλλά επιτίθενται και λεηλατούν επίσης χωριά στα οποία δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία. Επίσης ο LRA έχει εντατικοποιήσει τις επιθέσεις σε ορυχεία διαμαντιών και χρυσού.

Στους πυρήνες του LRA υπάρχουν συχνά αιχμάλωτοι που εξαναγκάζονται να δουλεύουν ως αχθοφόροι, μάγειροι και σεξουαλικοί σκλάβοι. Ο LRA προβαίνει σε πράξεις βίας με βάση το φύλο, μεταξύ άλλων βιασμούς γυναικών και κοριτσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2013 ο LRA απήγαγε δεκάδες άτομα στο Haute-Kotto. Αναφέρεται ότι ο LRA μπλέκεται στις απαγωγές εκατοντάδων αμάχων στην ΚΑΔ από τις αρχές του 2014.

Στις αρχές του 2014 μαχητές του LRA επιτέθηκαν πολλές φορές στο Obo, στη νομαρχία Haut-Mbomou της ανατολικής ΚΑΔ.

Ο LRA συνέχισε τις επιθέσεις στο Obo και σε άλλα σημεία της νοτιοανατολικής ΚΑΔ μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2014, συμπεριλαμβανομένων των πιθανόν συντονισμένων επιθέσεων και απαγωγών στη νομαρχία Mbomou στις αρχές Ιουνίου.

Τουλάχιστον από το 2014 ο LRA εμπλέκεται στο λαθραίο κυνήγι και τη λαθραία διακίνηση ελεφάντων για να αποκτήσει έσοδα. Σύμφωνα με αναφορές ο LRA διακινεί λαθραία ελεφαντόδοντο από το εθνικό πάρκο Garamba στη βόρεια ΛΔΚ στο Νταρφούρ, το οποίο ανταλλάσσει με όπλα και προμήθειες. Αναφέρεται ότι ο LRA μεταφέρει μέσω της ΚΑΔ χαυλιόδοντες ελεφάντων που έχουν σκοτωθεί παράνομα για να τους πουλήσει στο Νταρφούρ, Σουδάν. Πέραν τούτου, από τις αρχές του 2014, αναφέρεται ότι ο Kony έχει διατάξει τους μαχητές του LRA να διαρπάζουν διαμάντια και χρυσό από εργάτες ορυχείων στην ανατολική ΚΑΔ προς μεταφορά στο Σουδάν. Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρξαν αναφορές ότι 500 μέλη του Στρατού Αντίστασης του Κυρίου εκδιώχθηκαν από το Σουδάν.

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015, μαχητές του LRA οπλισμένοι με βαρέα όπλα απήγαγαν αμάχους από το Kpangbayanga, Haut-Mbomou, και έκλεψαν τρόφιμα.

Στις 20 Απριλίου 2015 μια επίθεση του LRA και η απαγωγή παιδιών από το Ndambissoua, νοτιοανατολική ΚΑΔ, έκανε τους περισσότερους κατοίκους του χωριού να τραπούν σε φυγή. Και στις αρχές Ιουλίου του 2015 ο LRA επιτέθηκε σε πολλά χωριά στα νότια της νομαρχίας Haute-Kotto· οι επιθέσεις περιλάμβαναν λεηλασίες, βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, πυρπολήσεις σπιτιών και απαγωγές.

Από τον Ιανουάριο του 2016 οι επιθέσεις που αποδίδονται στον LRA έχουν πολλαπλασιαστεί στο Mbomou, στο Haut-Mbomou και στο Haute-Kotto, επηρεάζουν δε ιδίως τις περιοχές με ορυχεία του Haute-Kotto. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν λεηλασίες, βιαιοπραγίες κατά του άμαχου πληθυσμού, καταστροφές περιουσιών και απαγωγές. Έχουν οδηγήσει στον εκτοπισμό του πληθυσμού, περιλαμβανομένων περίπου 700 ανθρώπων που αναζήτησαν καταφύγιο στο Bria.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δικτυακοί τόποι με πληροφορίες για τις αρμόδιες αρχές και διεύθυνση για τις κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΒΕΛΓΙΟ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ΔΑΝΙΑ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ΕΛΛΑΣ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ΓΑΛΛΙΑ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ΚΡΟΑΤΙΑ

http://www.mvep.hr/sankcije

ΙΤΑΛΙΑ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

ΚΥΠΡΟΣ

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ΛΕΤΟΝΙΑ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

http://www.urm.lt/sanctions

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

http://www.mae.lu/sanctions

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑΛΤΑ

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ΠΟΛΩΝΙΑ

http://www.msz.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

http://www.mae.ro/node/1548

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

http://www.ud.se/sanktioner

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) ΕΕ C 69 της 18.3.2010, σ. 19.