2014R0224 — BG — 01.09.2016 — 009.001


Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 224/2014 НА СЪВЕТА

от 10 март 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

(ОВ L 070, 11.3.2014 г., стp. 1)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  №

страница

дата

 M1

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 691/2014 НА СЪВЕТА от 23 юни 2014 година

  L 183

6

24.6.2014

►M2

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1276/2014 НА СЪВЕТА от 1 декември 2014 година

  L 346

19

2.12.2014

►M3

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/324 НА СЪВЕТА от 2 март 2015 година

  L 58

39

3.3.2015

►M4

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/734 НА СЪВЕТА от 7 май 2015 година

  L 117

11

8.5.2015

►M5

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1485 НА СЪВЕТА от 2 септември 2015 година

  L 229

1

3.9.2015

►M6

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2454 НА СЪВЕТА от 23 декември 2015 година

  L 339

36

24.12.2015

►M7

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/354 НА СЪВЕТА от 11 март 2016 година

  L 67

18

12.3.2016

►M8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/555 НА СЪВЕТА от 11 април 2016 година

  L 96

1

12.4.2016

►M9

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1442 НА СЪВЕТА от 31 август 2016 година

  L 235

1

1.9.2016


поправен от

 C1

Поправка, ОВ L 294, 10.10.2014, стp.  57 (224/2014)
▼B

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 224/2014 НА СЪВЕТА

от 10 март 2014 година

относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската републикаЧлен 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „посреднически услуги“ означава:

i) договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на стоки и технологии, или на финансови и технически услуги, от трета държава за друга трета държава, или

ii) продаването или купуването на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, които са в трети държави, с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

б) „претенция“ означава всяка претенция, независимо дали нейното удовлетворяване е потърсено по съдебен ред или не, предявена преди или след датата на влизане в сила на настоящия регламент и свързана с изпълнението на договор или сделка, като включва по-специално:

i) претенция за изпълнение на всяко задължение, произтичащо или свързано с даден договор или сделка;

ii) претенция за удължаване на сроковете или плащане на обезпечение, финансова гаранция или обезщетение под всякаква форма;

iii) претенция за компенсация по отношение на договор или сделка;

iv) насрещна претенция;

v) искане за признаване или за изпълнение, включително чрез екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

в) „договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата ѝ и от приложимото към нея законодателство, включваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение и кредит, юридически самостоятелни или не, както и всяка разпоредба, която се отнася до тях, произтичаща от подобна сделка или свързана с нея;

г) „компетентни органи“ означава компетентните органи на държавите членки, посочени в уебсайтовете, изброени в приложение II;

д) „икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

е) „замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

ж) „замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на движението, прехвърлянето, изменението, използването, достъпа или боравенето с финансови средства по всякакъв начин, който би довел до промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

з) „финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i) парични средства, чекове, парични претенции, менителници, записи и други разплащателни инструменти;

ii) депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

iii) публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, дългосрочни облигации с фиксирана лихва и договори за деривативи;

iv) лихви, дивиденти или други приходи или стойност, начислени или генерирани от активи;

v) кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi) акредитиви, коносаменти, документи за продажба; както и

vii) документи, удостоверяващи участие във фондове или финансови ресурси.

и) „Комитет по санкциите“ означава комитетът на Съвета за сигурност на ООН, създаден съгласно параграф 57 от Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН;

й) „техническа помощ“ означава всяка техническа подкрепа, свързана с ремонт, разработване, производство, монтаж, тестване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде предоставена под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения или консултации; включително помощ в устна форма;

к) „територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, спрямо които се прилага Договорът съгласно предвидените в него условия т, включително тяхното въздушно пространство.

Член 2

Забранява се предоставянето, пряко или непряко, на:

а) техническа помощ или посреднически услуги по отношение на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз ( 1 ) (Общ списък на оръжията), или по отношение на снабдяването, производството, поддръжката и използването на стоките, включени в този списък, на лица, образувания или органи в Централноафриканската република или за използване в Централноафриканската република;

б) финансиране или финансова помощ, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, включително и по-специално на безвъзмездни средства, заеми и застраховки на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане за продажба, доставка, трансфер или износ на такива изделия, или за предоставяне на съответна техническа помощ или посреднически услуги на лица, образувания или органи в Централноафриканската република или за използване в Централноафриканската република;

в) техническа помощ, финансиране или финансова помощ, посреднически или транспортни услуги във връзка с предоставянето на наемен военен персонал в Централноафриканската република или за използване в Централноафриканската република.

▼M4

Член 3

Чрез дерогация от член 2 забраните, предвидени в посочения член, не се прилагат за предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ или посреднически услуги:

а) предназначени единствено за подпомагане или използване от Интегрираната многостранна мисия на ООН за стабилизиране в Централноафриканската република (MINUSCA), Регионалната работна група към Африканския съюз (AU-RTF) и мисиите на Съюза и френските сили, разположени в Централноафриканската република;

б) свързани със защитно облекло, включително бронежилетки и военни каски, които са временно внесени в Централноафриканската република от персонала на ООН, представители на медиите или работещи в хуманитарната област и в областта на развитието и подпомагащия ги персонал, само за тяхна лична употреба;

▼M8

в) свързани с доставката на несмъртоносно оборудване и предоставянето на помощ, включително оперативно и неоперативно обучение на силите за сигурност на Централноафриканската република, предназначени единствено за подпомагане в процеса на реформа на сектора за сигурност (РСС) в Централноафриканската република или използване в този процес, при координиране с MINUSCA и при условие че Комитетът по санкциите е бил предварително уведомен.

▼B

Член 4

Чрез дерогация от член 2 и при условие че предоставянето на такава техническа помощ или посреднически услуги, финансиране или финансова помощ е предварително одобрено от Комитета по санкциите, забраните, предвидени в посочения член, не се прилагат за предоставянето на:

а) техническа помощ или посреднически услуги във връзка с несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели;

б) предоставянето на техническа помощ, финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на стоките и технологиите, изброени в Общия списък на оръжията, или за предоставяне на техническа помощ или посреднически услуги във връзка с тях.

Член 5

1.  Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост на някое от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, или се владеят, държат или контролират от тях.

2.  Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I, или в тяхна полза.

▼M8

3.  Приложение I включва физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени от Комитета по санкциите като такива, които:

а) участват в действия или подкрепят действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на Централноафриканската република, включително действия, които застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход или процеса на стабилизиране и помирение, или които подхранват насилието;

б) действат в нарушение на оръжейното ембарго, предвидено в точка 54 от Резолюция 2127 (2013) на Съвета за сигурност на ООН, или които пряко или непряко са участвали в продажбата, доставката или трансфера на въоръжени групи или престъпни мрежи в Централноафриканската република или самите те са получавали оръжия или каквито и да било свързани с тях материали или технически консултации, обучение или помощ, включително финансиране и финансова помощ, свързани с действията на насилие на въоръжени групи или престъпни мрежи в Централноафриканската република;

в) участват в планирането, ръководенето или извършването на действия в Централноафриканската република, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват нарушения на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване;

г) набират или използват деца във въоръжения конфликт в Централноафриканската република в нарушение на приложимото международно право;

д) оказват подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във Централноафриканската република или от нея, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна;

е) препятстват предоставянето на хуманитарна помощ за Централноафриканската република или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Централноафриканската република;

ж) участват в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на Организацията на обединените нации или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Съюза и френските операции, които им оказват подкрепа;

з) ръководят посочено от Комитета по санкциите образувание или които са оказвали подкрепа или са действали в полза, от името или под ръководството на посочено от Комитета по санкциите лице, образувание или орган, или образувание, притежавано или контролирано от посочено лице, образувание или орган.

▼B

Член 6

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за необходими, ако са спазени следните условия:

а) съответният компетентен орган е констатирал, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

i) необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложение I, и на членове на семейството на тези физическите лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

ii) предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и за възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

iii) предназначени изключително за заплащане на такси или услуги, свързани с текущото поддържане или управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; както и

б) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за констатацията по буква а) и за намерението си да даде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това в рамките на пет работни дни от уведомлението.

Член 7

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметнат за необходими, при условие че съответният компетентен орган е констатирал, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи и при условие че съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за тази констатация и Комитетът по санкциите е одобрил това.

Член 8

Чрез дерогация от параграф 5 компетентните органи в държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) съответните финансови средства или икономически ресурси са предмет на обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство преди датата, на която лицето, образуванието или органът, посочен в член 5, е бил включен в приложение I, или е предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди тази дата;

б) съответното финансови средства или икономически ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с обезпечителната мярка или признати за основателни в решението, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в) обезпечението или решението не са в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложение I;

г) признаването на обезпечението на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка; както и

д) Комитетът по санкциите е уведомен от държавата членка за обезпечението или решението.

Член 9

Чрез дерогация от член 5 и при условие че има дължимо плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочено в списъка в приложение I, съгласно договор или споразумение, сключено от съответното физическо или юридическо лице, образувание или съответния орган преди датата, на която това физическо или юридическо лице, образувание или този орган е посочен от Съвета за сигурност на ООН или Комитета по санкциите, или съгласно задължение, възникнало преди тази дата, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат при условията, които те смятат за уместни, освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, при условие че съответният компетентен орган е констатирал, че:

а) финансовите средства или икономическите ресурси се използват за плащане от физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложение I;

б) плащането не е в нарушение на член 5, параграф 2; както и

в) съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите относно намерението си да даде разрешение десет работни дни по-рано.

Член 10

1.  Член 5, параграф 2 не съставлява пречка за превеждането на средства по замразени сметки от финансови или кредитни институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети лица, по сметката на физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен в приложение I, при условие че постъпленията по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентния орган за всяка подобна сделка.

2.  Член 5, параграф 2 не се прилага по отношение на добавянето към замразените сметки на:

а) лихви или други доходи от тези сметки;

б) плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, посочен в член 5, е бил включен в приложение I, или

в) плащания, дължими съгласно обезпечение, наложено в рамките на съдебно, административно или арбитражно производство или решение, постановено в рамките на такова производство, съгласно посоченото в член 8; и

при условие че тези лихви, други доходи и плащания се замразяват в съответствие с член 5, параграф 1.

Член 11

1.  Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а) съобщават незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на разпоредбите на настоящия регламент, като информация относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 5, на компетентния орган на държавата членка, в която пребивават или са установени, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез държавата членка; както и

б) сътрудничат на компетентния орган при проверката на тази информация.

2.  Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на съответните държави членки.

3.  Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 12

Забранява се съзнателното и умишленото участие в дейности, които имат ца цел или за резултат заобикалянето на мерките, посочени в членове 2 и 5.

Член 13

1.  Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, предприети добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобно действие е в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги предприема, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.  Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на забраните, предвидени в настоящия регламент.

Член 14

1.  Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или сделки, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като претенции за компенсация или във връзка с гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално на финансова гаранция или финансово обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а) посочени физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I;

б) всякакви физически или юридически лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а).

2.  Във всяко производство за изпълнение по претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който търси изпълнение на съответната претенция.

3.  Настоящият член не засяга правото на физическите или юридическите лица, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорните задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 15

1.  Комисията и държавите членки се информират взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и обменят всяка друга необходима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и по-специално информация относно:

а) замразени финансови средства по член 5 и разрешения, дадени съгласно членове 6, 7 и 8;

б) нарушения, проблеми с изпълнението и съдебни решения, постановени от национални съдилища.

2.  Държавите членки незабавно си съобщават взаимно и съобщават на Комисията всяка друга подходяща информация, с която разполагат, която би могла да повлияе на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 16

На Комисията се предоставя правомощието да изменя приложение II въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

Член 17

1.  Когато Съветът за сигурност на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган и предостави изложение на основанията за това, Съветът включва в приложение I това физическо или юридическо лице, образувание или орган. Съветът уведомява засегнатото физическо или юридическо лице, образувание или орган за решението си и за изложението на основанията пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави на това физическо или юридическо лице, образувание или орган възможност да представи възражения.

2.  Когато има представени възражения или нови съществени доказателства, Съвета прави преглед на решението си и уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа във връзка с това.

3.  Когато Организацията на обединените нации реши да заличи от списъка лице, образувание или орган или да измени идентификационните данни на включено в списъка лице, образувание или орган, Съветът изменя приложение I съответно.

Член 18

В приложение I се съдържа, доколкото е налична, информацията, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите и необходима за идентифициране на засегнатите физически или юридически лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица в информацията може да се включват имената, включително псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерата на паспорта и на личната карта, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационният номер и мястото на дейност. В приложение I се включва също така датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 19

1.  Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за посочената в параграф 1 система незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение във връзка с това.

Член 20

1.  Държавите членки определят компетентните органи за целите на настоящия регламент и ги посочват на уебсайтовете, изброени в приложение II. Държавите членки уведомяват Комисията за всички промени в адресите на уебсайтовете си, посочени в приложение II.

2.  Незабавно след влизането в сила на настоящия регламент държавите членки уведомяват Комисията относно своите компетентни органи, включително относно данните за връзка с тези компетентни органи, както и относно всички последващи изменения.

3.  Когато в настоящия регламент се съдържа изискване за уведомяване, информиране или съобщаване по друг начин на Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които трябва да се използват за тази цел, са посочените в приложение II.

Член 21

Настоящият регламент се прилага:

а) на територията на Съюза, включително неговото въздушно пространство;

б) на борда на всяко въздухоплавателно средство или всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;

в) по отношение на всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава членка;

г) по отношение на всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирано или учредено съгласно правото на държава членка;

д) по отношение на всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 22

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼M2
ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 5

А   Лица

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (други имена: a) Bozize Yangouvonda )

Дата на раждане: 14 октомври 1946 г.

Място на раждане: Mouila, Габон.

Гражданство: Централноафриканска република.

Адрес: Уганда.

Друга информация: Името на майката е Martine Kofio.

Дата на посочване от страна на ООН: 9 май 2014 г.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Bozizé е включен в списъка на 9 май 2014 г. съгласно параграф 36 от Резолюция 2134 (2014) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР.“

Допълнителни сведения

Със съдействието на свои поддръжници Bozizé подстрекава нападенията в Bangui на 5 декември 2013 г. Оттогава той продължава опитите си за провеждане на операции за дестабилизиране, целящи поддържане на напрежението в столицата на ЦАР. Има сведения, че преди да напусне ЦАР на 24 март 2013 г., Bozizé създава военизираната групировка Антибалака. В комюнике Bozizé отправя призиви към групировката си да продължава зверствата срещу настоящия режим и ислямистите. Има сведения, че Bozizé предоставя финансова и материална подкрепа на членове на групировката, които работят за дестабилизиране на протичащия в момента преход и за връщането му на власт. Повечето от членовете на Антибалака са от централноафриканските въоръжени сили, разпръснали се в провинцията след преврата и впоследствие реорганизирани от Bozizé. Bozizé и поддръжниците му контролират повече от половината части Антибалака.

Лоялните към Bozizé сили са въоръжени с автомати, минохвъргачки и ракетомети и все по-често участват в репресиите срещу мюсюлманското население в ЦАР. Обстановката в ЦАР рязко се влошава след нападението на Антибалака в Bangui на 5 декември 2013 г., при което загиват над 700 души.

2.   Nourredine ADAM (други имена: a) Nureldine Adam; б) Nourreldine Adam; в) Nourreddine Adam; г) Mahamat Nouradine Adam)

Длъжности: a) генерал; б) министър на сигурността; в) генерален директор на Извънредния комитет за защита на демократичните постижения.

Дата на раждане: a) 1970 г. б) 1969 г. в) 1971 г. г) 1 януари 1970 г.

Място на раждане: Ndele, Централноафриканска република.

Гражданство: Централноафриканска република.

№ на паспорт: D00001184 Адрес: Birao, Централноафриканска република.

Дата на посочване от страна на ООН: 9 май 2014 г.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Nourredine е включен в списъка на 9 май 2014 г. съгласно параграф 36 от Резолюция 2134 (2014) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР.“

Допълнителни сведения

Noureddine е един от първите лидери на Селека. Той е идентифициран като генерал и президент на една от въоръжените бунтовнически групировки на Селека, централното крило на PJCC — групировка, официално известна като Конвенцията на патриотите за справедливост и мир, чийто акроним се среща и като CPJP. Като бивш водач на „Фундаментал“ — фракция на Конвенцията на патриотите за справедливост и мир (CPJP/F), той е военен координатор на бившите членове на Селека по време на нападенията по време на размириците в Централноафриканската република в периода между началото на декември 2012 г. и март 2013 г. Без съдействието и близките връзки на Noureddine със специалните сили на Чад, Селека вероятно нямаше да успее да вземе властта от бившия президент на ЦАР François Bozizé.

След назначаването на Catherine Samba-Panza за временен президент на 20 януари 2014 г. Noureddine е един от основните архитекти на тактическото изтегляне на бивши членове на Селека в Sibut, с цел изпълнение на плана за създаване на мюсюлманско ядро в северната част на страната. Той оправя ясни призиви към лоялните към него сили за противопоставяне на разпорежданията на преходното правителство и на военните ръководители на Международната мисия за подкрепа под африканско ръководство в Централноафриканската република (MISCA). Noureddine активно ръководи някогашните части на Селека, за които се смята, че са разпуснати от Джотодиа през септември 2013 г., както и операциите срещу кварталите с християнско население, и продължава да предоставя значителна подкрепа и насоки на някогашните части на Селека, които действат в ЦАР.

Nourredine е включен в списъка на 9 май 2014 г. и съгласно параграф 37, буква б) от Резолюция 2134 (2014) за „участие в планирането, ръководството или извършването на действия, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право.“

Допълнителни сведения

След като Селека поема контрол над Bangui на 24 март 2013 г., Nourredine Adam е назначен за министър на сигурността, след което за генерален директор на Извънредния комитет за защита на демократичните постижения (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, разузнавателна служба на ЦАР, която вече не съществува). Nourredine Adam използва CEDAD като лична политическа полиция, която извършва множество произволни арести, изтезания и екзекуции по бърза процедура. Освен това Noureddine е една от основните фигури зад кръвопролитната операция в Boy Rabe. През август 2013 г. силите на Селека щурмуват Boy Rabe, квартал на столицата, считан за бастион на поддръжниците на François Bozizé и неговата етническа група. Има сведения, че под претекст, че търсят скрито оръжие, отрядите на Селека избиват десетки цивилни граждани и се впускат да плячкосват. След като набезите обхващат и други квартали, хиляди граждани нахлуват в международното летище, считано за безопасно поради присъствието на френски войски, и окупират пистите.

Nourredine е включен в списъка на 9 май 2014 г. и съгласно параграф 37, буква г) от Резолюция 2134 (2014) за „предоставяне на подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконна експлоатация на природни ресурси“.

Допълнителни сведения

В началото на 2013 г. Nourredine Adam играе важна роля във финансовите мрежи на бившата Селека. Той пътува до Саудитска Арабия, Катар и Обединените Арабски емирства да набира средства за бившите бунтовници. Той действа и като посредник на чадския канал за трафик на диаманти, опериращ между Централноафриканската република и Чад.

▼M3 —————

▼M5

4.   Alfred YEKATOM (други имена: a) Alfred Yekatom Saragba б) Alfred Ekatom в) Alfred Saragba г) Colonel Rombhot д) Colonel Rambo е) Colonel Rambot ж) Colonel Rombot з) Colonel Romboh)

Длъжност: Главнокомандващ централноафриканските въоръжени сили (FACA)

Дата на раждане: 23 юни 1976 г.

Място на раждане: Централноафриканска република

Гражданство: Централноафриканска република

Адрес: а) Mbaiki, област Lobaye, Централноафриканска република (тел.: + 236 72 15 47 07, + 236 75 09 43 41) б) Bimbo, област Оmbella-mpoko, Централноафриканска република (предишно местонахождение)

Друга информация: Контролирал и ръководил голяма въоръжена бойна група. Име на бащата (осиновител) — Еkatom Saragba (изписва се също Yekatom Saragba). Брат на Yves Saragba, военен ръководител в движението Антибалака /anti-Balaka/ в Batalimo, област Lobaye, и бивш военнослужещ в централноафриканските въоръжени сили. Физическо описание: цвят на очите: черен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: черен; ръст: 170 см; тегло: 100 кг. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Alfred Yekatom беше включен в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015 г.), точка 11, за това, че „участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието.“

Допълнителни сведения:

Alfred Yekatom, известен още като „полковник Rombhot“, е ръководител на бойна фракция от движението Антибалака, известна като „южното Антибалака“. Притежава ранг на военнокомандващ в централноафриканските въоръжени сили (Forces Armées Centrafricaines).

Yekatom участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават преходни споразумения, и застрашават процеса на политически преход. Yekatom контролира и ръководи голяма въоръжена бойна група, действаща в района на PK9 в Bangui, както и в градовете Bimbo (област Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa и Mbaïki (столица на област Lobaye), като установява щаба си в отдаден на концесия горски район в Batalimo.

Yekatom контролира пряко дузина контролно-пропускателни пункта, обслужвани средно от по десет въоръжени бойци, носещи униформи и оръжия, включително автоматични оръжия, от главния мост между Bimbo и Bangui до Mbaïki (област Lobaye) и от Pissa до Batalimo (близо до границата с република Конго), които събират неразрешени такси от частни автомобили и мотоциклети, пътнически микробуси и камиони, изнасящи горски ресурси за Камерун и Чад, както и от кораби, плаващи по река Oubangui. Според наблюдения Yekatom лично събира част от тези неразрешени такси. Твърди се, че Yekatom и неговите военизирани отряди убиват цивилни лица.

5.   Habib SOUSSOU (други имена: Soussou Abib)

Длъжности: а) координатор на Антибалака за област Lobaye; б) ефрейтор от централноафриканските въоръжени сили

Дата на раждане: 13 март 1980 г.

Място на раждане: Boda, Централноафриканска република

Гражданство: Централноафриканска република. Адрес: Boda, Централноафриканска република (tel. + 236 72198628)

Друга информация: Назначен за регионален командир (COMZONE) на Boda на 11 април 2014 г., а на 28 юни 2014 г. за цялата област Lobaye. Под негово командване продължава извършването на планирани убийства, сблъсъци и нападения срещу хуманитарни организации и хуманитарни работници. Физическо описание: цвят на очите: кафяв; цвят на косата: черен; ръст: 160 см; тегло: 60 кг. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Habib Soussou беше включен в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015), точки 11 и 12, букви б) и д), за това, че „участва във или оказва подкрепа на действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието“; „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване“ и; „препятства доставките на хуманитарна помощ за ЦАР или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в ЦАР.“

Допълнителни сведения:

Habib Soussou е назначен за регионален командир на Антибалака (COMZONE) за Boda на 11 април 2014 г. и поради това претендира, че носи отговорност за сигурността в подпрефектурата. На 28 юни 2014 г. главният координатор на Антибалака Patrice Edouard Ngaïssona назначава Habib Soussou за областен координатор за град Boda, считано от 11 април 2014 г., а от 28 юни 2014 за цялата област Lobaye. В областите, в които Soussou действа като командир или координатор на Антибалака ежеседмично се извършват планирани убийства, сблъсъци и нападения в Boda срещу хуманитарни организации и хуманитарни работници. Soussous и силите на Антибалака в тези области насочват действията си срещу цивилни лица и отправят заплахи в този смисъл.

▼M6

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (известен още като: a) Oumar Younous; б) Omar Younous; в) Oumar Sodiam; г) Oumar Younous M'Betibangui)

Длъжност: бивш генерал от Селека

Дата на раждане: 2 април 1970 г.

Гражданство: Судан, централноафрикански дипломатически паспорт № D00000898, издаден на 11 април 2013 г. (валиден до 10 април 2018 г.)

Адрес: а) Bria, Централноафриканска република (тел. + 236 75507560); б) Birao, Централноафриканска република; в) Tullus, Южен Дарфур, Судан (предишно местонахождение)

Друга информация: занимава се с контрабанда на диаманти и е генерал-полковник от Селека, както и приближен на бившия изпълняващ длъжността президент на ЦАР Michel Djotodia. Физическо описание: цвят на косата: черен; ръст: 180 см; произхожда от етническата група Fulani. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. ►M9  По получени данни починал на 11 октомври 2015 г. ◄

Дата на посочване от страна на ООН: 20 август 2015 г. (изменено на 20 октомври 2015 г.)

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Oumar Younous е включен в списъка на 20 август 2015 г. съгласно точка 11 и точка 12, буква г) от Резолюция 2196 (2015), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР, включително действия, които застрашават или нарушават преходни споразумения, или застрашават или възпрепятстват процеса на политически преход, включително прехода към свободни и честни демократични избори, или които подхранват насилието;“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконна експлоатация или търговия с природни ресурси в ЦАР, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна“.

Допълнителни сведения:

Oumar Younous в качеството си на генерал от бившата коалиция Селека и контрабандист на диаманти оказва подкрепа за въоръжена групировка посредством незаконната експлоатация и търговия с природни ресурси, включително диаманти, в Централноафриканската република.

През октомври 2008 г. Oumar Younous, бивш шофьор в предприятието за изкупуване на диаманти SODIAM, се присъединява към бунтовническата групировка Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). През декември 2013 г. Oumar Younous е идентифициран като генерал-полковник от коалицията Селека и приближен на изпълняващия длъжността президент Michel Djotodia.

Younous участва в търговията с диаманти от Bria и Sam Ouandja за Судан. Източници твърдят, че Oumar Younous е участвал в получаването на скрити в Bria пратки с диаманти, които пренася в Судан с цел продажба.

▼M6

7.   Haroun GAYE (известен още като: а) Haroun Geye; б) Aroun Gaye; в) Aroun Geye

Длъжности: докладчик за политическата координация на Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)

Дата на раждане: а) 30 януари 1968 г.; б) 30 януари 1969 г.

№ на паспорт: Централноафриканска република, номер O00065772 (буква O, последвана от три пъти цифра 0), валиден до 30 декември 2019 г.)

Адрес: Банги, Централноафриканска република.

Дата на включване в списъка: 17 декември 2015 г.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Haroun Gaye беше включен в списъка на 17 декември 2015 г. съгласно точка 11 и точка 12, букви б) и е) от Резолюция 2196 (2015), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване“ и „участва в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Европейския съюз и френските операции, които им оказват подкрепа.“

Допълнителни сведения:

От началото на 2014 г. HAROUN GAYE е един от ръководителите на въоръжена група, действаща в квартал PK5 в Банги. Представители на гражданското общество в квартал РК5 твърдят, че Gaye и неговата въоръжена група подхранват конфликта в Банги, като се противопоставят на помирението и възпрепятстват придвижването на хора от и към трети район в Банги. На 11 май 2015 г. Gaye и 300 демонстранти блокират достъпа до Националния преходен съвет с цел да осуетят заключителния ден на форума в Банги. Според сведенията Gaye е съдействал на представители на Антибалака за координиране на действията по осуетяването.

На 26 юни 2015 г. Gaye, придружен от малка група сподвижници, осуетява откриването на кампанията по регистрация на гласоподаватели в квартала РК5 в Банги, като предизвиква прекратяването на кампанията.

На 2 август 2015 г. MINUSCA направи опит да арестува Gaye в съответствие с разпоредбите на точка 32, буква е), подточка i) от Резолюция 2217 (2015) на Съвета за сигурност на ООН. Според сведенията Gaye е бил предварително информиран за опита за арест и е чакал в готовност с тежковъоръжени свои привърженици. Силите на Gaye откриват огън по съвместната оперативна група на MINUSCA. При продължилата седем часа въоръжена схватка привържениците на Gaye използват огнестрелни оръжия, ръчни противотанкови гранатомети и ръчни гранати срещу силите на MINUSCA, убиват един член на мироопазващите сили и раняват осем. Gaye участва в подстрекаването на съпътствани от насилие протести и сблъсъци в края на септември 2015 г., които по всичко личи представляват опит за преврат с цел да бъде свалено преходното правителство. Опитът за преврат вероятно е предвождан от привърженици на бившия президент Bozize, които встъпват в съюз по сметка с Gaye и други ръководители на FPRC. По всичко личи, че Gaye има за цел да осъществи поредица от ответни нападения, които да застрашат провеждането на предстоящите избори. Gaye отговаря за координацията с маргинализираните елементи от Антибалака.

На 1 октомври 2015 г. в квартала РК5 се провежда среща между Eugène Barret Ngaïkosset, член на маргинализирана група в рамките на Антибалака, и Gaye с цел планирането на съвместно нападение в Банги, което да бъде извършено на 3 октомври, събота. Групата на Gaye възпрепятства намиращите се в PK5 лица да напуснат квартала, с цел да се засили общностната идентичност на мюсюлманското население и така да се изостри междуетническото напрежение и да се осуети помирението. На 26 октомври 2015 г. Gaye и неговата група прекъсват среща между архиепископа на Банги и имама на централната джамия в Банги и заплашват делегацията, която е принудена да се оттегли от централната джамия и да напусне квартала PK5.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (известен още като: а) Eugene Ngaikosset; б) Eugene Ngaikoisset; в) Eugene Ngakosset; г) Eugene Barret Ngaikosse; д) Eugene Ngaikouesset; недостоверни псевдоними: е) „Касапина от Paoua“; ж) Ngakosset

Длъжност: а) бивш капитан от Централноафриканската президентска гвардия; б) бивш капитан от централноафриканските военноморски сили

Национален идентификационен номер: военен идентификационен номер от Централноафриканските въоръжени сили (FACA): 911-10-77

Адрес: а) Банги, Централноафриканска република

Дата на включване в списъка: 17 декември 2015 г.

Други сведения: капитан Eugène Barret Ngaïkosset е бивш член на президентската гвардия на бившия президент François Bozizé (вж. № 001) и е свързан с движението Антибалака. Избягал от затвора на 17 май 2015 г. след екстрадирането му от Бразавил, създава собствена фракция в Антибалака, в която участват бивши бойци на FACA.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET е включен в списъка на 17 декември 2015 г. съгласно точка 11 и точка 12, букви б) и е) от Резолюция 2196 (2015), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване“ и „участва в планирането, ръководенето, подпомагането или извършването на нападения срещу мисии на ООН или международни части в областта на сигурността, включително MINUSCA, мисиите на Европейския съюз и френските операции, които им оказват подкрепа.“

Допълнителни сведения:

Ngaïkosset е един от основните извършители на насилието, избухнало в Банги в края на септември 2015 г. Ngaïkosset и други представители на Антибалака работят заедно с маргинализирани членове на бившата Селека в стремежа си да дестабилизират преходното правителство на ЦАР. В нощта на 27 срещу 28 септември 2015 г. Ngaïkosset и други лица правят неуспешен опит да щурмуват жандармерийския лагер „Изамо“, за да откраднат оръжие и боеприпаси. На 28 септември групата обкръжава сградата на националното радио на ЦАР.

На 1 октомври 2015 г. в квартала РК5 се провежда среща между Ngaïkosset и Haroun Gaye, лидер на Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), с цел планирането на съвместно нападение в Банги, което да бъде извършено на 3 октомври, събота.

На 8 октомври 2015 г. министърът на правосъдието на ЦАР обявява, че се планира Ngaïkosset и други лица да бъдат разследвани за участието им в насилието в Банги през септември 2015 г. Ngaikosset и другите лица са обявени за участници в „ексцесии, представляващи нарушение на вътрешната сигурност на страната, съзаклятничество, подбуждане към гражданска война, гражданско неподчинение, омраза и съучастничество“. На правните органи на ЦАР се възлага да започнат разследване, за да открият и арестуват извършителите и съучастниците.

Счита се, че на 11 октомври 2015 г. Ngaïkosset е възложил на милицията Антибалака под негово командване да извърши отвличания, визиращи главно французи, но и централноафрикански политици и служители на ООН, с цел да предизвика насилственото оттегляне на временния президент Catherine Samba-Panza.

▼M7

9.   Joseph KONY (други имена: a) Kony; б) Joseph Rao Kony; в) Josef Kony; г) Le Messie sanglant („Кървавият месия“)

Длъжност: командващ на Божията армия за съпротива

Дата на раждане: a) 1959 г.; б) 1960 г.; в) 1961 г.; г) 1963 г.; д) 18 септември 1964 г.; е) 1965 г.; ж) (август 1961 г.); з) (юли 1961 г.); и) 1 януари 1961 г.; й) (април 1963 г.)

Място на раждане: a) Palaro Village, Palaro Parish, Omoro County, Gulu District, Uganda; б) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; в) Atyak, Uganda.

Гражданство: угандийски паспорт

Адрес: a) Vakaga, Централноафриканска република; б) Haute-Kotto, Централноафриканска република; в) Basse-Kotto, Централноафриканска република; г) Haut-Mbomou, Централноафриканска република; д) Mbomou, Централноафриканска република; е) Haut-Uolo, Демократична република Конго; ж) Bas-Uolo, Демократична република Конго; з) (предполагаем адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен). Според съобщенията, от януари 2015 г. 500 части на Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан).

Дата на включване в списъка: 7 март 2016 г.

Друга информация:

Кони е основател и ръководител на Божията армия за съпротива (вж. № 002). Под негово ръководство Божията армия за съпротива участва в отвличането, убийството и осакатяването на хиляди цивилни в цяла Централна Африка. Божията армия за съпротива е отговорна за отвличането, разселването, извършването на сексуално насилие и убийството на стотици хора в ЦАР; плячкосва и унищожава гражданска собственост. Името на бащата е Luizi Obol. Името на майката е Nora Obol.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Joseph Kony беше включен в списъка на 7 март 2016 г. съгласно точка 12 и точка 13, букви б), в) и г) от Резолюция 2262 (2016), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване“, „набира или използва деца във въоръжения конфликт в ЦАР в нарушение на приложимото международно право“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато и продукти от видове от дивата флора и фауна“.

Допълнителни сведения:

Кони основава Божията армия за съпротива и бива описван като основател на групировката, религиозен водач, председател и главнокомандващ. Възникнала в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век, Божията армия за съпротива се занимава с отвличане, убийства и осакатяване на хиляди цивилни в цяла Централна Африка. Поради нарастващ военен натиск през 2005 и 2006 г. Кони нарежда на Божията армия за съпротива да се оттегли от Уганда. Оттогава Божията армия за съпротива действа в Демократична република Конго (ДРК), Централноафриканската република, Южен Судан и, според сведенията, Судан.

Като лидер на Божията армия за съпротива Kony разработва и прилага стратегията на армията, в това число периодични нареждания за извършване на нападения и жестоко третиране на цивилното население. От декември 2013 г. под ръководството на Joseph Kony Божията армия за съпротива отвлича, разселва, извършва сексуално насилие и убива стотици хора в ЦАР и плячкосва и унищожава гражданска собственост. Съсредоточена в източната част на ЦАР и според твърденията в Kafia Kingi, територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен, но военен контрол върху която упражнява Судан, Божията армия за съпротива напада села и плячкосва храна и провизии. Бойците устройват засади, за да нападат силите за сигурност, и крадат снаряжението им; освен това бойците от Божията армия за съпротива нападат и плячкосват села, в които няма военно присъствие. Зачестили са нападенията на Божията армия за съпротива над диамантени и златни мини.

Kony има заповед за арест, издадена от Международния наказателен съд. МНС е повдигнал срещу него дванадесет обвинения в престъпления срещу човечеството, сред които убийство, заробване, сексуално заробване, изнасилване, антихуманни действия, причиняващи тежки телесни повреди и страдание, и двадесет и едно обвинения във военни престъпления, включващи убийство, жестоко отношение към цивилни лица, умишлено нападение на цивилно население, ограбване, изнасилване и включване чрез отвличане на деца на възраст под 15 години.

Кони издава периодични нареждания към бунтовниците за плячкосване на диаманти и злато от миньори занаятчии в източната част на Централноафриканска република. Според твърденията някои от минералите впоследствие биват пренасяни от групировката на Kony в Судан или се търгуват с местни цивилни и членове на бившата Селека.

Освен това Kony е наредил на своите бойци да извършват незаконен лов на слонове в националния парк Garamba в Демократична република Конго, откъдето според сведенията слонските бивни се пренасят през източната част на Централноафриканската република в Судан, където според сведенията висши служители на Божията армия за съпротива ги продават и търгуват с тях с търговци и местни служители от Судан. Търговията със слонова кост съставлява значителен източник на доходи за групировката на Kony. Според съобщения от януари 2015 г. 500 части на Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан.

▼M9

10.   Ali KONY (други имена: а) Ali Lalobo б) Ali Mohammad Labolo в) Ali Mohammed г) Ali Mohammed Lalobo д) Ali Mohammed Kony е) Ali Mohammed Labola ж) Ali Mohammed Salongo з) Ali Bashir Lalobo и) Ali Lalobo Bashir й) Otim Kapere к) Bashir л) Caesar м) One-P н) 1-P

Длъжност: Заместник, Божия армия за съпротива

Дата на раждане: а) 1994 г. б) 1993 г. в) 1995 г. г) 1992 г.

Адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен).

Дата на включване в списъка:23 август 2016 г.

Друга информация:

Ali Kony е заместник в Божията армия за съпротива (CFe.002), посочено в списъка образувание, и син на лидера на Божията армия за съпротива Joseph Kony (CFi.009), посочено в списъка физическо лице. Ali е включен в йерархията на управлението на Божията армия за съпротива през 2010 г. Той е част от група от висши офицери на Божията армия за съпротива, които са в базата заедно с Joseph Kony.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Ali Kony е включен в списъка на 23 август 2016 г. съгласно параграфи 12 и 13, букви г) и ж) от Резолюция 2262 (2016) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР.“„оказват подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси в ЦАР или от ЦАР, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна;“„са лидери на образувание, което Комисията е посочила съгласно параграфи 36 или 37 от Резолюция 2134 (2014) или настоящата резолюция или са оказвали подкрепа или са действали в полза, от името или под ръководството на лице или образувание, което Комисията е посочила съгласно параграфи 36 или 37 от Резолюция 2134 (2014) или настоящата резолюция, или образувание, притежавано или контролирано от включено в списъка лице или образувание.“

Ali Kony се разглежда като потенциален наследник на Joseph Kony като лидер на Божията армия за съпротива. Ali участва все повече в оперативното планиране на Божията армия за съпротива и се разглежда като лице за достъп до Joseph Kony. Ali също е офицер от разузнаването на Божията армия за съпротива и командва до 10 подчинени.

И Ali, и неговият брат Salim Kony отговарят за налагането на дисциплина в рамките на Божията армия за съпротива. И двамата братя са познати като част от вътрешния ръководителски кръг на Joseph Kony, който отговаря за изпълнението на заповедите на Kony. Двамата са вземали дисциплинарни решения за наказание или убийства на членове на Божията армия за съпротива, които не са се подчинили на правилата на Божията армия за съпротива. Въз основа на заповеди от Joseph Kony, Salim и Ali участват в трафик на слонова кост от националния парк Garamba в северната част на Демократична република Конго през Централноафриканската република (ЦАР) до оспорвания регион Kafia Kingi с цел продажба или търговия с местни търговци.

Ali Kony отговаря за договарянето на цената на слоновата кост и натуралната размяна на слоновата кост с търговците. Ali се среща веднъж или два пъти месечно с търговците, за да договаря цената на слоновата кост на Божията армия за съпротива в щатски долари или судански лири, или за размяна срещу оръжия, амуниции и храна. Joseph Kony е наредил на Ali да използва най-големите бивни за закупуването на противопехотни мини, с които да се минира периметърът около лагера Kony. През юли 2014 г. Ali Kony е ръководил операция за преместването на 52 единици слонова кост за доставка на Joseph Kony и с крайна цел продажба.

През април 2015 г. Salim напуска Kafia Kingi, за да получи пратка от бивни. През май Salim участва в транспорта на двадесет единици слонова кост от Демократична република Конго към Kafia Kingi. По същото време Ali се е срещнал с търговците, за да закупи провизии и да планира бъдеща среща за сключване на допълнителни сделки, и за да договори условията за закупуване от името на Божията армия за съпротива на предполагаемата слонова кост, ескортирана от Salim.

Свързани лица и образувания, включени в списъка:

Joseph Kony, включен в списъка на 7 март 2016 г.

Salim Kony, включен в списъка на 23 август 2016 г.

Божия армия за съпротива, включена в списъка на 7 март 2016 г.

11.   Salim KONY (други имена: а) Salim Saleh Kony б) Salim Saleh в) Salim Ogaro г) Okolu Salim д) Salim Saleh Obol Ogaro е) Simon Salim Obol)

Длъжност: Заместник, Божия армия за съпротива

Дата на раждане: а) 1992 г. б) 1991 г. в) 1993 г.

Адрес: а) Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен) б) Централноафриканска република

Дата на включване в списъка:23 август 2016 г.

Друга информация:

Salim Kony е заместник в Божията армия за съпротива (CFe.002), посочено в списъка образувание, и син на лидера на Божията армия за съпротива Joseph Kony (CFi.009), посочено в списъка физическо лице. Salim е включен в йерархията на управлението на Божията армия за съпротива през 2010 г. Той е част от група от висши офицери на Божията армия за съпротива, които са в базата заедно с Joseph Kony.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Salim Kony е включен в списъка на 23 август 2016 г. съгласно параграфи 12 и 13, букви г) и ж) от Резолюция 2262 (2016) за „участие или подпомагане на действия, които подкопават мира, стабилността или сигурността на ЦАР.“„оказват подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси в ЦАР или от ЦАР, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна;“„са лидери на образувание, което Комисията е посочила съгласно параграфи 36 или 37 от Резолюция 2134 (2014) или настоящата резолюция или са оказвали подкрепа или са действали в полза, от името или под ръководството на лице или образувание, което Комисията е посочила съгласно параграфи 36 или 37 от Резолюция 2134 (2014) или настоящата резолюция, или образувание, притежавано или контролирано от включено в списъка лице или образувание.“

Salim Kony е главнокомандващ на „полевия щаб“ на Божията армия за съпротива, като от най-ранна възраст планира съвместно с Joseph Kony атаките и мерките за защита на Божията армия за съпротива. Преди Salim е водил група, която осигурява охрана на Joseph Kony. Напоследък Joseph Kony е поверил на Salim управлението на финансовите и логистичните мрежи на Божията армия за съпротива.

И Salim, и неговият брат Ali Kony отговарят за налагането на дисциплина в рамките на Божията армия за съпротива. И двамата братя са познати като членове на вътрешния ръководителски кръг на Joseph Kony, които отговарят за изпълнението на заповедите на Joseph Kony. Двамата са вземали дисциплинарни решения за наказание или убийства на членове на Божията армия за съпротива, които не са се подчинили на правилата на Божията армия за съпротива. По получени данни Salim е убивал членове на Божията армия за съпротива, които са възнамерявали да дезертират, като е докладвал на Joseph Kony дейности на групата на Божията армия за съпротива и отделни нейни членове.

Въз основа на заповеди от Joseph Kony, Salim и Ali участват в трафик на слонова кост от националния парк Garamba в северната част на Демократична република Конго през Централноафриканската република (ЦАР) до оспорвания регион Kafia Kingi с цел продажба или търговия с местни търговци.

Salim често се разгръща на границата на ЦАР с приблизително дванадесет бойци, за да пресрещнат и ескортират други групи от Божията армия за съпротива, които пренасят слонова кост на север от Garamba. През април 2015 г. Salim напуска Kafia Kingi, за да получи пратка от бивни. През май Salim участва в транспорта на двадесет единици слонова кост от Демократична република Конго към Kafia Kingi.

Пред това, през юни 2014 г., Salim преминава в Демократична република Конго с група бойци на Божията армия за съпротива, за да бракониерстват слонове в Garamba. Joseph Kony също е възлагал задача на Salim да ескортира двама командири от Божията армия за съпротива до Garamba, за да разкрият скривалища за слонова кост, която е била скрита там години преди това. През юли 2014 г. Salim се среща с втора група от Божията армия за съпротива, за да транспортира слоновата кост — общо 52 единици — до Kafia Kingi. Salim е отговарял за поддържане на отчетността на слоновата кост пред Joseph Kony и за предаване на информация относно сделки със слонова кост до групи на Божията армия за съпротива.

Свързани лица и образувания, включени в списъка:

Joseph Kony, включен в списъка на 7 март 2016 г.

Ali Kony, включен в списъка на 23 август 2016 г.

Божия армия за съпротива, включена в списъка на 7 март 2016 г.

▼M2

Б.   Образувания

▼M5

1.   ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКО БЮРО ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ДИАМАНТИ/KARDIAM (BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM)

(Други имена: a) BADICA/KRDIAM б) KARDIAM)

Адрес: a) BP 333, Bangui, Централноафриканска република (тел. +32 3 2310521, факс. +32 3 2331839, имейл: kardiam.bvba@skvnet·be: уебсайт: www.groupeabdoulkarim.com) б) Антверпен, Белгия

Други сведения: Ръководи се от Abdoul-Karim Dan-Azoumi от 12 декември 1986 г. и от Aboubaliasr Mahamat от 1 януари 2005 г. Сред клоновете му са MINAiR и SOFIA TP (Douala, Камерун).

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Централноафриканското бюро за изкупуване на диаманти/KARDIAM беше включено в списъка на 20 август 2015 г. съгласно Резолюция 2196 (2015), точка 12, буква г) за това, че „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато, видове от дивата флора и фауна, както и продукти от видове от дивата флора и фауна“

Допълнителни сведения:

BADICA/KARDIAM оказва подкрепа за въоръжени групировки в Централноафриканската република, по-специално бившата коалиция Селека и движението Антибалака, посредством незаконната експлоатация и търговия с природни ресурси, включително диаманти и злато.

През 2014 г. Централноафриканското бюро за изкупуване на диаманти (BADICA) продължи да купува диаманти от Bria и Sam-Ouandja (област Haute Kotto) в източната част на Централноафриканската република, където силите на бившата коалиция Селека налагат такси на самолетите, превозващи диаманти, и получават от събирачите на диаманти плащания срещу сигурност. Някои от събирачите — доставчици на BADICA, в Bria и Sam-Ouandja са тясно свързани с командири от бившата Селека.

През май 2014 г. белгийските власти залавят две пратки с диаманти, изпратени на представителството на BADICA в Антверпен, което официално е регистрирано в Белгия с названието KARDIAM.. Според експерти по диамантите заловените скъпоценни камъни твърде вероятно са с централноафрикански произход и притежават характеристики, типични за Sam-Ouandja и Bria, както и Nola (област Sangha Mbaéré), в югозападната част на страната.

Търговците, купували диаманти, незаконно изнасяни от Централноафриканската република за чуждестранни пазари, включително от западната част на страната, са извършвали дейност в Камерун от името на BADICA.

През май 2014 г. BADICA изнасяше и злато, добито в Yaloké (Ombella-Mpoko), където импровизираните златни мини бяха под контрола на Селека до началото на февруари 2014 г., когато контролът бе поет от групи на Антибалака.

▼M7

2.   АРМИЯ ЗА БОЖИЯ СЪПРОТИВА (други имена: a) LRA; б) Божие движение за съпротива (LRM); в) Божия армия/движение за съпротива (LRM/A)

Адрес: а) Vakaga, Централноафриканска република; б) Haute-Kotto, Централноафриканска република; в) Basse-Kotto, Централноафриканска република; г) Haut-Mbomou, Централноафриканска република; д) Mbomou, Централноафриканска република; е) HautUolo, Демократична република Конго; ж) Bas-Uolo, Демократична република Конго; з) (предполагаем адрес: Kafia Kingi (територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен). Според съобщения от януари 2015 г. 500 части на Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан.

Дата на включване в списъка: 7 март 2016 г.

Други сведения: Възниква в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век. Участва в отвличането, убийството и осакатяването на хиляди цивилни в Централна Африка, включително стотици в Централноафриканската република. Ръководена е от Joseph Kony.

Сведения от описателното обобщение на основанията за включване в списъка, предоставено от Комитета по санкциите:

Божията армия на съпротивата беше включена в списъка на 7 март 2016 г. съгласно точка 12 и точка 13, букви б), в) и г) от Резолюция 2262 (2016), поради това че „участва във или оказва подкрепа за действия, насочени срещу мира, стабилността или сигурността на ЦАР“, „участва в планирането, ръководенето или извършването на действия в ЦАР, които са в нарушение на приложимото международно право в областта на правата на човека или на приложимото международно хуманитарно право, или представляват потъпкване или нарушение на правата на човека, включително действия, включващи сексуално насилие, действия срещу цивилното население, нападения на етническа или религиозна основа, нападения на училища и болници, както и отвличания и принудително разселване“, „набира или използва деца във въоръжения конфликт в ЦАР в нарушение на приложимото международно право“ и „оказва подкрепа на въоръжени групи или престъпни мрежи чрез незаконната експлоатация или търговия с природни ресурси във или от ЦАР, включително диаманти, злато и продукти от видове от дивата флора и фауна“.

Допълнителни сведения:

Възникнала в северната част на Уганда през 80-те години на ХХ век, Божията армия за съпротива извършва отвличания, убийства и осакатяване на хиляди цивилни в цяла Централна Африка. Поради нарастващ военен натиск през 2005 и 2006 г. Joseph Kony нарежда на Божията армия за съпротива да се оттегли от Уганда. Оттогава Божията армия за съпротива действа в Демократична република Конго (ДРК), Централноафриканската република, Южен Судан и, според сведенията, Судан.

От декември 2013 г. Божията армия за съпротива отвлича, разселва, извършва сексуално насилие и убива стотици хора в ЦАР и плячкосва и унищожава гражданска собственост. Съсредоточена в източната част на ЦАР и според твърденията в Kafia Kingi, територия на границата между Судан и Южен Судан, чийто окончателен статут все още предстои да бъде определен, но военен контрол върху която упражнява Судан, Божията армия за съпротива напада села и плячкосва храна и провизии. Бойците устройват засади, за да нападат силите за сигурност, и крадат снаряжението им; освен това бойците от Божията армия за съпротива нападат и плячкосват села, в които няма военно присъствие. Зачестили са нападенията на Божията армия за съпротива над диамантени и златни мини.

Клетките на Божията армия за съпротива често се придружават от пленници, които са принуждавани да работят като носачи, готвачи и сексуални роби. Божията армия за съпротива извършва основано на пола насилие, включително изнасилвания на жени и млади момичета.

През декември 2013 г. Божията армия за съпротива отвлича десетки хора в Haute-Kotto. Според сведенията от началото на 2014 г. Божията армия за съпротива участва в отвличането на стотици цивилни лица в ЦАР.

В началото на 2014 г. бойци от Божията армия за съпротива нападат неколкократно Obo, префектура Haut-Mbomou в източната част на ЦАР.

Между май и юли 2014 г. Божията армия на спасението продължава да извършва нападения в Obo и на други места в югоизточната част на ЦАР, в т.ч. видимо координирани нападения и отвличания в префектура Mbomou в началото на юни.

Поне от 2014 г. насам Божията армия на спасението участва в бракониерство и трафик на слонове с цел генериране на приходи. Съобщава се, че Божията армия на спасението извършва трафик на слонова кост от националния парк Garamba в северната част на ЦАР в Дарфур, която разменя за оръжия и провизии. Според сведенията Божията армия на спасението превозва слонски бивни, придобити чрез бракониерство, през ЦАР в Дарфур, Судан, с цел продажба. Освен това се съобщава, че от началото на 2014 г. Kony дава нареждания на бойци от Божията армия за съпротива за плячкосване на диаманти и злато от миньори в източната част на ЦАР, които да бъдат превозвани в Судан. Според сведенията от януари 2015 г. 500 части на Божията армия за съпротива са били експулсирани от Судан.

В началото на февруари 2015 г. тежковъоръжени бойци от Божията армия за съпротива отвличат цивилни в Kpangbayanga, Haut-Mbomou, и крадат хранителни продукти.

На 20 април 2015 г. нападение на Божията армия за съпротива и отвличане на деца от Ndambissoua, в югоизточната част на ЦАР, карат по-голямата част от жителите на селото да избягат. Освен това в началото на юли 2015 г. Божията армия за съпротива напада няколко села в южната част на префектура Haute-Kotto; нападенията включват плячкосване, насилие срещу цивилни лица, изгаряне на къщи и отвличане.

От януари 2016 г. приписваните на Божията армия за съпротива нападения се увеличават в Mbomou, Haut-Mbomou и Haute-Kotto, като засягат по-специално миннодобивни райони в Haute-Kotto. Тези нападения включват плячкосване, насилие срещу цивилни лица, унищожаване на имущество и отвличания. Те водят до разселване на населението, като това включва около 700 души, потърсили убежище в Bria.

▼B
ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:

Еuropean Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) ОВ С 69, 18.3.2010 г., стр. 19.