17.5.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 146/1


DG KLIMAAT (CLIMA)

Kennisgeving van een vacature voor de functie van bijzonder raadadviseur (rang AD 14)

(artikel 29, lid 2, van het Statuut)

COM/2011/10308

(2011/C 146 A/01)

Introductie

Het directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie heeft de volgende doelstellingen:

de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging beperken tot minder dan 2 graden Celsius in vergelijking met de periode vóór het industriële tijdperk;

de EU-klimaatstrategie voor een koolstofarme en klimaatbestendige economie en maatschappij ontwikkelen, zowel voor binnenlandse beleidsvorming als voor internationale onderhandelingen over klimaatverandering;

de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met minstens 20 % verminderen door de tenuitvoerlegging van een doeltreffende mix van verschillende beleidsinstrumenten;

de integratie bevorderen van alle aspecten van het klimaatbeleid, dat wil zeggen de uitstoot terugdringen en anticiperen op de onvermijdelijke klimaatverandering, op alle betrokken beleidsterreinen;

innovatie, economische groei en werkgelegenheid stimuleren door het demonstreren en verspreiden van koolstofarme technologieën en aanpassingstechnologieën te bevorderen.

Meer informatie over deze doelstellingen vindt u op onze website: http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar kandidaten voor de functie van bijzonder raadadviseur. De belangrijkste taak van de bijzondere raadadviseur ligt op het vlak van internationale onderhandelingen over klimaatverandering en van partnerschappen tussen de EU en derde landen die in het teken van klimaatverandering staan.

Hij/zij werkt binnen de verschillende beleidsterreinen die door het directoraat-generaal worden bestreken en verzamelt analyses van en bevindingen over een scala aan kwesties en vragen die met elkaar in verband staan. Voorts draagt de bijzondere raadadviseur bij tot de interne coördinatie van het directoraat-generaal en tot een sterkere integratie van de klimaatveranderingsprioriteiten in andere beleidsterreinen van de Unie. Hij/zij werkt daartoe nauw samen met de verantwoordelijke Europese commissaris en de lidstaten. Daarvoor is onder meer kennis nodig van:

de uitvoering van de betrokken EU-wetgeving, met name de regeling voor de handel in emissierechten van de Europese Unie;

duurzame energiesystemen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie enz.;

duurzame mobiliteit en duurzaam transport enz.;

doeltreffende aanpassing aan de klimaatverandering enz.;

klimaatverandering en concurrentievermogen, bijvoorbeeld met het oog op eco-efficiëntie, de kosten van milieuschade, de afweging van milieubelang en economische baten, het verband met de Europa 2020-strategie voor economische groei en werkgelegenheid enz.

Profiel

De voorkeur gaat uit naar kandidaten met:

grondige kennis van en inzicht in de internationale onderhandelingen over klimaatverandering, inclusief uitgebreide contacten met en kennis over de voornaamste belanghebbenden;

aantoonbare internationale ervaring met het coördineren van complexe multilaterale onderhandelingen;

grondige en uitgebreide kennis van beleidsvraagstukken in verband met klimaatverandering;

gedegen kennis van en ervaring met de regeling voor de handel in emissierechten van de Europese Unie;

ervaring op hoog niveau in het integreren van klimaatveranderingsbeleid in andere beleidsterreinen;

die bovendien beschikken over:

aantoonbare onderhandelingsvaardigheden;

uitstekende communicatievaardigheden;

het vermogen doeltreffend samen te werken bij de coördinatie van het beleid en de onderhandelingen inzake klimaatverandering;

goed inzicht in de economie en de zakenwereld;

het vermogen om met nieuwe ideeën en originele oplossingen te komen;

uitstekende kennis van de EU-instellingen en het klimaatbeleid van de EU;

ervaring in het uitstippelen en uitvoeren van een doelmatig en doeltreffend beleid.

Toelatingsvoorwaarden

1.

U moet onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

2.

Uw opleidingsniveau moet overeenkomen met:

i)

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

ii)

een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante werkervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt.

3.

U moet beschikken over ten minste vijftien jaar werkervaring, opgebouwd na het behalen van het universitair diploma, op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft; ten minste vijf jaar van deze werkervaring dient te zijn opgedaan in een functie op hoger managementniveau (1) en in rechtstreeks verband te staan met deze functie.

4.

U moet beschikken over een grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie en een behoorlijke kennis van een tweede officiële taal van de EU.

5.

U mag de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt; ambtenaren van de Europese Unie worden gepensioneerd aan het einde van de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken (zie artikel 52, onder a), van het Statuut).

Onafhankelijkheid en opgave van belangen

De raadadviseur moet zich ertoe verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen en opgave te doen van belangen die geacht zouden kunnen worden afbreuk te doen aan zijn/haar onafhankelijkheid. Bij uw sollicitatie moet u bevestigen dat u daartoe bereid bent.

Selectie en benoeming

De Commissie zal de bijzonder raadadviseur volgens haar wervings- en selectieprocedures selecteren en benoemen (zie ook het beknopte document over het beleid betreffende leidinggevende ambtenaren). In het kader van de selectieprocedure moeten kandidaten die door het Raadgevend Comité Benoemingen van de Commissie voor een sollicitatiegesprek zijn uitgenodigd, vooraf deelnemen aan een assessment door externe deskundigen op het gebied van personeelsselectie.

De selectieprocedures vinden uitsluitend plaats in het Engels en/of het Frans (2).

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn zoals vastgesteld in het Statuut voor ambtenaren van de Europese Unie voor rang AD 14. Voor nieuwe personeelsleden geldt overeenkomstig het Statuut een proeftijd van negen maanden.

Gelijke kansen

De Europese Unie voert een beleid van gelijke kansen.

Sollicitatieprocedure

Alvorens te solliciteren, dient u zorgvuldig na te gaan of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, met name wat betreft de vereiste diploma's en beroepservaring. Kandidaten die aan één van de toelatingsvoorwaarden niet voldoen, worden automatisch van de selectieprocedure uitgesloten.

Sollicitanten dienen zich via internet in te schrijven op de website: https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext en de instructies betreffende de verschillende procedurefasen te volgen.

De online-inschrijving dient tijdig te gebeuren (3). Wij raden u met klem aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met uw inschrijving, aangezien een online-inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding soms voortijdig wordt afgebroken, zodat een nieuwe poging nodig is. Wanneer de uiterste termijn voor registratie is verstreken, kunt u geen gegevens meer invoeren. Laattijdige inschrijvingen per gewone e-mail worden in het algemeen niet aanvaard.

U dient een geldig e-mailadres te hebben. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om uw inschrijving te identificeren en om u te informeren over het resultaat van de procedure. U dient de Europese Commissie daarom op de hoogte te brengen van elke wijziging van uw e-mailadres.

Om uw inschrijving te voltooien dient u een curriculum vitae in Word- of pdf-formaat up te loaden en online een schriftelijke motivering (maximaal 8 000 tekens) op te stellen. Het curriculum vitae en de motivering moeten in het Engels, het Frans of het Duits zijn opgesteld.

Na beëindiging van uw online-inschrijving ontvangt u een inschrijvingsnummer dat u dient te noteren en te onthouden. Dit is het referentienummer van uw sollicitatie waarnaar u in alle correspondentie over uw sollicitatie dient te verwijzen. Als dit nummer verschijnt, is de inschrijving voltooid en hebben de diensten van de Commissie de door u ingevoerde gegevens geregistreerd. Als u geen nummer hebt ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. Het aanwervende directoraat-generaal zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Als u vanwege een handicap niet in staat bent uw sollicitatie (curriculum vitae en schriftelijke motivering) langs elektronische weg in te dienen, mag u uw sollicitatie op de uiterste inschrijfdatum per aangetekende brief toezenden  (4) (het poststempel geldt als bewijs). Alle verdere correspondentie tussen de Commissie en de betrokken kandidaat geschiedt per post. In dit geval dient bij de sollicitatie een door een bevoegde instantie afgegeven certificaat te worden gevoegd waarin de handicap wordt erkend. Verder dient u op een apart blad aan te geven welke voorzieningen nodig zijn om uw deelname aan de selectieprocedure te vergemakkelijken.

Hebt u meer informatie nodig, of ondervindt u technische problemen, dan kunt u een e-mail sturen aan: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Uiterste datum

De uiterste datum voor inschrijving is 17 juni 2011. De online-inschrijving wordt afgesloten om 12.00 uur 's middags, Belgische tijd.


(1)  Vermeld in uw curriculum vitae voor deze periode van vijf jaar de volgende gegevens: 1) titel en taken van de vervulde managementfuncties, 2) omvang van het personeelsbestand waarop in die functies toezicht werd uitgeoefend, 3) omvang van de beheerde budgetten, en 4) aantal hiërarchische lagen boven en onder de vervulde functies en aantal collega's in managementfuncties op hetzelfde niveau. Voor deze vacature voor raadadviseur is „ervaring met adviesverlening op hoog niveau” vereist.

(2)  De jury zorgt ervoor dat moedertaalsprekers van deze talen niet worden bevoordeeld.

(3)  Uiterlijk op 17 juni 2011 om 12.00 uur 's middags (Belgische tijd).

(4)  Europese Commissie, directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid, eenheid Leidinggevend personeel en secretariaat Raadgevend Comité Benoemingen, COM/2011/10308, SC11 08/030, 1049 Brussel, BELGIË.