20.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 222/50


Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 3. mája 2016 – Grzebielec/Komisia

(Vec F-96/15) (1)

(2016/C 222/80)

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015, s. 84.