27.4.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/25


SKLEP SVETA 2012/225/SZVP

z dne 26. aprila 2012

o spremembi Sklepa 2010/232/SZVP o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Burmi/Mjanmaru

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 26. aprila 2010 sprejel Sklep 2010/232/SZVP (1).

(2)

Unija s spoštovanjem in občudovanjem spremlja zgodovinske spremembe v Burmi/Mjanmaru v zadnjem letu ter se zavzema, da bi se širokopotezne reforme nadaljevale v vse tesnejšem sodelovanju z akterji politike in civilne družbe. Unija pozdravlja konkretne ukrepe, ki so se sprejeli za doseganje navedenega.

(3)

Ob upoštevanju opisanega ter kot način odobravanja in spodbujanja procesa reform bi bilo treba začasno odložiti omejevalne ukrepe z izjemo embarga na orožje in embarga na opremo, ki bi se lahko uporabljala za notranjo represijo, zato bi ta dva embarga morala ostati še naprej.

(4)

Sklep 2010/232/SZVP bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 15 Sklepa 2010/232/SZVP se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 15

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep se uporablja do 30. aprila 2013.

3.   Ukrepi iz členov 3 do 13a se začasno odložijo do 30. aprila 2013.“.

Člen 2

Osebe, naštete v Prilogi, se umaknejo iz seznama oseb v delu J Priloge II k Sklepu 2010/232/SZVP.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 26. aprila 2012

Za Svet

Predsednik

M. BØDSKOV


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 22.


PRILOGA

Osebe iz člena 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe tudi Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham tudi Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai tudi Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung tudi Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein tudi Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

stotnik Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw