10.6.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 143/11


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 21/2010

z 12. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 18/2010 z 1. marca 2010 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008 z 18. decembra 2008 o povolení prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ako kŕmnej doplnkovej látky (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1292/2008 z 18. decembra 2008 o povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) ako kŕmnej doplnkovej látky (3) sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1293/2008 z 18. decembra 2008 o povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) nového použitia ako kŕmnej doplnkovej látky (4) sa má začleniť do dohody.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 102/2009 z 3. februára 2009 o trvalom povolení kŕmnej doplnkovej látky (5) sa má začleniť do dohody.

(6)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

V kapitole II prílohy I k dohode sa za bod 1zzzzzc [nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2008] vkladajú tieto body:

„1zzzzzd.

32008 R 1290: nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008 z 18. decembra 2008 o povolení prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 20).

1zzzzze.

32008 R 1292: nariadenie Komisie (ES) č. 1292/2008 z 18. decembra 2008 o povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 36).

1zzzzzf.

32008 R 1293: nariadenie Komisie (ES) č. 1293/2008 z 18. decembra 2008 o povolení nového použitia Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 38).

1zzzzzg.

32009 R 0102: nariadenie Komisie (ES) č. 102/2009 z 3. februára 2009 o trvalom povolení kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 34, 4.2.2009, s. 8).“

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 1290/2008, (ES) č. 1292/2008, (ES) č. 1293/2008 a (ES) č. 102/2009 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 13. marca 2010 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (6).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. marca 2010

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Pozri stranu 4 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 340, 19.12.2008, s. 38.

(5)  Ú. v. EÚ L 34, 4.2.2009, s. 8.

(6)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.