10.6.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/11


DECIZIA NR. 21/2010 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 12 martie 2010

de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Anexa I la acord a fost modificată prin Decizia nr. 18/2010 a Comitetului mixt al SEE din 1 martie 2010 (1).

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1290/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) și Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ca aditiv alimentar (2) trebuie încorporat în acord.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1292/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol și Ecobiol plus) ca aditiv furajer (3) trebuie încorporat în acord.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1293/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 și Levucell SC10 ME) ca aditiv furajer (4) trebuie încorporat în acord.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 102/2009 al Comisiei din 3 februarie 2009 privind autorizarea permanentă a unui aditiv din hrana animalelor (5) trebuie încorporat în acord.

(6)

Prezenta decizie nu se aplică Principatului Liechtenstein,

DECIDE:

Articolul 1

În capitolul II din anexa I la acord, după punctul 1zzzzc [Regulamentul (CE) nr. 1253/2008 al Comisiei] se inserează următoarele puncte:

„1zzzzzd.

32008 R 1290: Regulamentul (CE) nr. 1290/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea unui preparat de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) și Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ca aditiv alimentar (JO L 340, 19.12.2008, p. 20).

1zzzzze.

32008 R 1292: Regulamentul (CE) nr. 1292/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol și Ecobiol plus) ca aditiv furajer (JO L 340, 19.12.2008, p. 36).

1zzzzzf.

32008 R 1293: Regulamentul (CE) nr. 1293/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind autorizarea Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 și Levucell SC10 ME) ca aditiv furajer (JO L 340, 19.12.2008, p. 38).

1zzzzzg.

32009 R 0102: Regulamentul (CE) nr. 102/2009 al Comisiei din 3 februarie 2009 privind autorizarea permanentă a unui aditiv din hrana animalelor (JO L 34, 4.2.2009, p. 8).”

Articolul 2

Textele Regulamentelor (CE) nr. 1290/2008, (CE) nr. 1292/2008, (CE) nr. 1293/2008 și (CE) nr. 102/2009 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 13 martie 2010, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord către Comitetul mixt al SEE (6).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 martie 2010.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Alan SEATTER


(1)  A se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  JO L 340, 19.12.2008, p. 20.

(3)  JO L 340, 19.12.2008, p. 36.

(4)  JO L 340, 19.12.2008, p. 38.

(5)  JO L 34, 4.2.2009, p. 8.

(6)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.