Dommens præmisser
Afgørelse om sagsomkostninger
Afgørelse

Dommens præmisser

1 Ved dom af 11 . april 1984 , indgaaet til Domstolen den 13 . april 1984 , har Raad van Beroep , Haag , i medfoer af EOEF-traktatens artikel 177 forelagt fire praejudicielle spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artikel 10 , stk . 1 , i Raadets forordning nr . 574/72 af 21 . marts 1972 om regler til gennemfoerelse af forordning ( EOEF ) nr . 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger paa arbejdstagere og deres familiemedlemmer , der flytter inden for Faellesskabet ( EFT 1972 I , s . 149 ), som aendret ved Raadets forordning nr . 878/73 af 26 . marts 1973 ( EFT L 86 , s . 1 ).

2 Sagsoegeren i hovedsagen , Johanna W . M . Kromhout , der er nederlandsk statsborger , blev den 6 . marts 1981 skilt fra Thomas Beelitz , der er tysk statsborger . AEgtefaellerne havde haft faelles bopael i Forbundsrepublikken Tyskland indtil januar 1980 , da de ophaevede samlivet . Beelitz havde fortsat bopael og arbejde i Tyskland , mens Johanna Kromhout vendte tilbage til Nederlandene med de to i aegteskabet foedte boern , som er foedt henholdsvis 18 . maj 1973 og 3 . december 1979 .

3 Fra andet kvartal 1980 modtog Kromhout fra de nederlandske myndigheder boernetilskud til begge boern i henhold til den nederlandske »Algemene Kinderbijslagwet« ( lov om boernetilskudsordning ).

4 Ifoelge den nederlandske lov tildeles der boernetilskud til enhver , som er forsikret i henhold til loven , der i artikel 6 , stk . 1 , bestemmer , at »enhver , der er fyldt 15 aar , er forsikret i henhold til denne lov , saafremt vedkommende a ) har bopael her i riget , b ) ikke har bopael her i riget , men er indkomstskattepligtig , for saa vidt angaar loen oppebaaret som loenmodtager ved beskaeftigelse her i riget.«

5 I sin egenskab af loenmodtager i Forbundsrepublikken Tyskland modtog Beelitz boernetilskud fra de tyske myndigheder for begge boern og for samme periode i medfoer af den tyske Bundeskindergeldgesetz ( lov om boernetilskudsordning ) sammenholdt med artikel 73 i forordning nr . 1408/71 af 14 . juni 1971 .

6 I medfoer af ovennaevnte tyske lovs § 1 , stk . 1 , har »enhver , som har bopael eller fast opholdssted inden for lovens geografiske anvendelsesomraade« , ret til boernetilskud til sine boern . Lovens § 2 , stk . 5 , bestemmer , at »boern , som hverken har bopael eller fast opholdssted indenfor lovens geografiske anvendelsesomraade ikke er omfattet af loven.« Sidstnaevnte bestemmelse finder imidlertid anvendelse i henhold til artikel 73 i forordning nr . 1408/71 , der bestemmer :

»En arbejdstager , der er omfattet af lovgivningen i en ... medlemsstat ... har for de af sine familiemedlemmer , der er bosat paa en anden medlemsstats omraade , ret til familieydelser efter lovgivningen i den foerstnaevnte stat , som om de paagaeldende var bosat paa dennes omraade.«

7 I forbindelse med skilsmissen fik Johanna Kromhout tilkendt underholdsbidrag fra Beelitz dels til sig selv , dels til sine to boern , i alt ca . 200 HFL pr . barn pr . maaned . Det fremgaar af sagen , at Beelitz betalte underholdsbidragene til Johanna Kromhout , hvorimod han ikke betalte hende de boernetilskud , som han oppebar for de to boern .

8 Ved afgoerelse af 7 . oktober 1982 stillede Raad van Arbeid , Leiden , med virkning fra andet kvartal 1982 de boernetilskud , der udbetaltes i henhold til nederlandsk lov , i bero , for saa vidt de ikke var hoejere end de boernetilskud , Beelitz modtog i Forbundsrepublikken Tyskland . Raad van Arbeid henviste herved til artikel 10 i Raadets forordning nr . 574/72 af 21 . marts 1972 . Forordningens artikel 10 , stk . 1 , som aendret ved Raadets forordning nr . 878/73 af 26 . marts 1973 ( EFT L 86 , s . 1 ), bestemmer :

»Retten til familieydelser eller boernetilskud , der alene er hjemlet i en medlemsstats lovgivning , efter hvilken erhvervelse af ret til disse ydelser eller tilskud ikke er betinget af forsikring eller beskaeftigelse , suspenderes , naar der i loebet af samme periode og for det samme familiemedlem :

a ) kan kraeves udbetalt ydelser i medfoer af forordningens artikler 73 og 74 ... «

9 Den 15 . november 1982 indbragte Johanna Kromhout afgoerelsen for Raad van Beroep , Haag , med paastand om annullation af Raad van Arbeid ' s afgoerelse og

tilkendelse af fuldt nederlandsk boernetilskud for sine to boern , subsidiaert , at Raad van Arbeid tilpligtes at traeffe en ny afgoerelse i overensstemmelse med Raad van Beroep ' s dom .

10 Raad van Beroep , Haag , som fandt , at tvisten rejste spoergsmaal vedroerende fortolkningen af artikel 10 , stk . 1 , i forordning nr . 574/72 udsatte sagen paa Domstolens besvarelse af foelgende praejudicielle spoergsmaal :

»1 ) Finder artikel 10 , stk . 1 , litra a ) foerste led , i forordning ( EOEF ) nr . 574/72 anvendelse , saafremt alene barnet , for hvilket der ( som familiemedlem ) udbetales boernetilskud , er omfattet af forordningernes personkreds , eller skal alle de personer , som ifoelge national ret har ret til persontilskud , eller som tilskuddet udbetales til , vaere omfattet af den naevnte personkreds?

2 ) Hvis foerste spoergsmaal besvares saaledes , at ikke alle , som har ret til boernetilskud , eller som tilskuddet udbetales til , skal vaere omfattet af forordningernes personkreds , foelger det da heraf , at ved anvendelse af artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i forordning ( EOEF ) nr . 574/72 kan det boernetilskud , som udelukkende ifoelge national ret ydes til en forsikret , som ikke er omfattet af forordningernes personkreds , suspenderes?

3 ) Kan boernetilskud , som ydes udelukkende i medfoer af national ret for et familiemedlem , som i medfoer af en anden retsorden omfattes af forordningernes personkreds , suspenderes i medfoer af artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i forordning ( EOEF ) nr . 574/72?

4 ) Kan artikel 10 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 574/72 anvendes paa en lov som den nederlandske Algemene Kinderbijslagwet _ hvorefter boernetilskud er betinget af forsikring _ naar status som forsikret udelukkende er erhvervet paa grundlag af bopael her i riget?«

Foerste spoergsmaal

11 Med det foerste spoergsmaal har den nationale ret hovedsagelig oensket afgjort , om artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i Raadets forordning nr . 574/72 af 21 . marts 1972 , som aendret ved Raadets forordning nr . 878/73 af 26 . marts 1973 ( EFT L 86 , s . 1 ), finder anvendelse , naar det barn , for hvilket der udbetales familieydelser eller boernetilskud , i sin egenskab af familiemedlem til en ydelsesberettiget er omfattet af personkredsen for faellesskabsreglerne om social sikring for arbejdstagere , selv om den anden person , som ligeledes faar udbetalt familieydelser eller boernetilskud for samme barn , ikke er omfattet af disse regler .

12 Raad van Arbeid og Kommissionen , der som de eneste har afgivet indlaeg for Domstolen , har anfoert , at formaalet med bestemmelsen er at undgaa kumulation af boernetilskud for samme barn og samme periode , idet det er uden betydning , til hvem og til hvor mange tilskuddene skal udbetales . For at bestemmelsen finder anvendelse , er det tilstraekkeligt , at en af aegtefaellerne er arbejdstager i forordning nr . 1408/71 ' s forstand , hvoraf foelger , at denne og dennes boern er omfattet af den gaeldende ordnings personkreds . Den omstaendighed , at arbejdstagerens aegteskab er oploest , er uden betydning .

13 For at besvare det forelagte spoergsmaal er det noedvendigt foerst at klarlaegge formaalet med faellesskabsreglerne om familieydelser og boernetilskud . Der kan herved udledes nyttige oplysninger af bestemmelserne i Raadets grundforordning nr . 1408/71 af 14 . juni 1971 ( EFT 1971 II , s . 366 ). Ifoelge forordningens artikel 1 , litra u ) i ), »betyder udtrykket ' familieydelser ' alle natural- eller kontantydelser , der tager sigte paa udligning af forsoergerbyrder« . Artikel 1 , litra u ) ii ), definerer »boernetilskud« som »periodiske kontantydelser , saafremt ydelsen af disse udelukkende afhaenger af antallet af familiemedlemmer og eventuelt af disses alder.«

14 Det fremgaar af disse bestemmelser , at formaalet med familieydelser eller boernetilskud er at hjaelpe den arbejdstager , der er familieforsoerger , socialt ved at lade det offentlige deltage i hans udgifter . Under denne synsvinkel skal den omhandlede antikumulationsregel hindre en dobbelt godtgoerelse af disse udgifter , hvorved arbejdstagerens familie ville modtage for stort et beloeb . Reglen skal derfor fortolkes saaledes , at den skal hindre udbetaling af sideloebende sociale ydelser paa grund af én og samme situation for én og samme periode .

15 Det kan ikke bestrides , at en situation som den foreliggende kan give anledning til udligning med for stort et beloeb af en families udgifter , idet der for samme periode paa grund af boernene opstaar sideloebende rettigheder til boernetilskud , dels for moderen dels for faderen . Den anfaegtede antikumulationsregel skal derfor fortolkes saaledes , at den finder anvendelse paa en saadan situation , saafremt boernene som familiemedlemmer til den af foraeldrene , der er arbejdstager , er omfattet af personkredsen efter forordning nr . 1408/71 , idet det er uden betydning , om den anden af foraeldrene , som ikke har erhvervsarbejde , paa grund af sin aegteskabelige stilling kan anses for familiemedlem i forhold til arbejdstageren og saaledes ogsaa er omfattet af ordningens personkreds .

16 Denne konklusion kan i oevrigt stoettes paa praemisserne i dom af 3 . februar 1983 ( Robards , 149/82 , Sml . s . 171 ). For saa vidt angaar artikel 10 , stk . 1 , litra a ), andet led , i forordning nr . 574/72 , som vedroerer det tilfaelde , hvor begge foraeldre udoever erhvervsmaessig virksomhed , udtalte Domstolen i naevnte dom , at spoergsmaalet , »om de foraeldre , som i paakommende tilfaelde har ret til ydelser for det samme barn , stadig er gift eller ikke , [ikke] kan ... vaere afgoerende for besvarelsen af det spoergsmaal om samtidig ret til ydelser , som den paagaeldende bestemmelse har til formaal at loese . I betragtning af formaalet med bestemmelsen kan der ikke anlaegges en restriktiv fortolkning« . Disse betragtninger kan overfoeres paa samme forordnings artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , idet formaalet med de to bestemmelser er at indfoere en sammenhaengende antikumulationsregel , som baade daekker det tilfaelde , hvor kun en af foraeldrene udoever erhvervsmaessig virksomhed ( foerste led ), og det tilfaelde , hvor begge foraeldre udoever erhvervsmaessig virksomhed ( andet led ).

17 Foelgelig maa det foerste spoergsmaal besvares med , at artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i Raadets forordning nr . 574/72 af 21 . marts 1972 , som aendret ved Raadets forordning nr . 878/73 af 26 . marts 1973 ( EFT L 86 , s . 1 ), finder anvendelse , naar det barn , for hvilket der udbetales familieydelser eller boernetilskud , i sin egenskab af familiemedlem til en af de personer , som ydelserne udbetales til , er omfattet af faellesskabsreglerne om social sikring for arbejdstagere , uanset om den anden person , som ligeledes faar udbetalt familieydelser eller boernetilskud for samme barn , ogsaa er omfattet af disse regler .

Andet og tredje spoergsmaal

18 Med andet og tredje spoergsmaal , som skal besvares under ét , har den nationale ret hovedsagelig oensket at faa afgjort , om og i bekraeftende fald i hvilket omfang ovennaevnte bestemmelse giver mulighed for at stille saadanne familieydelser eller boernetilskud i bero , som alene i henhold til en medlemsstats lovgivning udbetales til en person , der ikke selv er omfattet af faellesskabsreglerne vedroerende social sikring for arbejdstagere , naar naevnte ydelser eller tilskud udbetales for et barn , som i sin egenskab af familiemedlem til en arbejdstager er omfattet af disse regler .

19 Raad van Arbeid har her anfoert , at bestemmelsen vedroerer suspension af retten til familieydelser eller boernetilskud , som udbetales i henhold til en lovgivning , hvorefter retten ikke er betinget af forsikring eller beskaeftigelse . Det indebaerer , at der kun kan vaere tale om familieydelser eller boernetilskud , som udelukkende udbetales i henhold til national lovgivning , idet der ikke i henhold til faellesskabsreglerne kan opstaa en saadan ret , uafhaengig af udoevelsen af erhvervsmaessig virksomhed .

20 Kommissionen har praeciseret , at anvendelsen af den omtvistede bestemmelse kan indebaere , at familieydelser eller boernetilskud , som udbetales alene i henhold til national lovgivning , kan stilles i bero , idet udbetaling af det hoejeste nationale beloeb dog vil blive opretholdt . Heraf foelger , at den ydelsesberettigede , naar summen af de ydelser , som faktisk oppebaeres i den foerste medlemsstat , er mindre end summen af de ydelser , som udbetales alene i henhold til den anden medlemsstats lovgivning , har krav paa , at sidstnaevnte stat yder et beloeb svarende til forskellen mellem ydelserne .

21 Det bemaerkes , at ifoelge Domstolens faste praksis , der hviler paa det grundlaeggende princip om arbejdskraftens frie bevaegelighed og paa formaalet med traktatens artikel 51 , finder en regel , som skal afskaere samtidig ret til boernetilskud , imidlertid kun anvendelse i det omfang , de berettigede ikke derved uden grund fratages en ret til ydelser i medfoer af en medlemsstats lovgivning . Naar det tilskudsbeloeb , hvis udbetaling suspenderes , er stoerre end de tilskud , der modtages paa grundlag af udoevelse af erhvervsmaessig virksomhed , boer bestemmelsen om forbud mod dobbeltydelser i artikel 10 , stk . 1 , litra a ), i forordning nr . 574/72 derfor kun delvis bringes i anvendelse , og forskelsbeloebet boer ydes som et supplement ( jfr . dom af 19.2.1981 , Beeck , 104/80 , Sml . s . 503 ).

22 Heraf foelger , at faellesskabsretten ikke er til hinder for , at familieydelser eller boernetilskud , som udbetales alene i henhold til en medlemsstats lovgivning , stilles i bero i tilfaelde af dobbeltydelser , idet de paagaeldende ydelser dog kun kan stilles i bero op til det beloeb , for hvilket der foreligger dobbeltydelse .

23 Det andet og tredje spoergsmaal maa derfor besvares med , at artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i forordning nr . 574/72 , som senere aendret , giver mulighed for at stille saadanne familieydelser eller boernetilskud i bero , som alene i henhold til en medlemsstats lovgivning udbetales til en person , der ikke er omfattet af faellesskabsreglerne vedroerende social sikring for arbejdstagere , naar naevnte ydelser eller tilskud udbetales for et barn , som i sin egenskab af familiemedlem til en arbejdstager er omfattet af disse bestemmelser , idet de paagaeldende ydelser dog kun kan stilles i bero op til det beloeb , for hvilket der foreligger dobbeltydelse .

Fjerde spoergsmaal

24 Med det fjerde spoergsmaal har den nationale ret hovedsagelig oensket at faa afgjort , om ovennaevnte bestemmelse ligeledes finder anvendelse paa familieydelser og boernetilskud , som udbetales alene i henhold til en medlemsstats lovgivning , hvorefter ret til disse ydelser eller tilskud erhverves alene paa grundlag af bopael i medlemsstaten .

25 Det fremgaar af forelaeggelsesdommens praemisser , at formaalet er at give den nationale ret mulighed for at afgoere , om en ordning som indfoert ved den nederlandske Algemene Kinderbijslagwet er omfattet af det materielle anvendelsesomraade for den omtvistede bestemmelse , for saa vidt den kun vedroerer retten til familieydelser og boernetilskud , som ikke er betinget af forsikring eller beskaeftigelse . Ifoelge den foreliggende nationale ordning er retten til boernetilskud betinget af forsikring , men som forsikret betragtes enhver , der er over en vis alder , og som enten har bopael i landet , eller som er indkomstskattepligtig , for saa vidt angaar loen oppebaaret som loenmodtager ved beskaeftigelse i landet . I virkeligheden er ordningen udformet paa en saadan maade , at retten til ydelser er uafhaengig af indkomst og beskaeftigelse som loenmodtager .

26 Raad van Arbeid og Kommissionen har anfoert , at det forhold , at den omtvistede bestemmelse ikke stiller krav om forsikring eller beskaeftigelse , kun kan betyde , at retten til familieydelser eller boernetilskud alene er betinget af bopael . Det maa gaelde en ordning af den her omhandlede art , som ikke indeholder betingelser vedroerende forsikring , saasom forsikringens varighed , og hvor praemiebetalingen kun spiller en underordnet rolle , idet praemiens stoerrelse er uden betydning for stoerrelsen af ydelserne , og retten til ydelser er uafhaengig af , om der betales praemie .

27 Dette synspunkt maa laegges til grund . Ifoelge det princip , som ligger til grund for faellesskabsrettens antikumulationsregler , gaar en ret erhvervet som foelge af erhvervsmaessig virksomhed forud for en ret , hvis erhvervelse ikke er betinget af erhvervsudoevelse . Dette fremgaar af den almindelige opbygning af antikumulationsreglerne vedroerende familieydelser og boernetilskud , navnlig af det forhold , at artikel 10 , stk . 1 , i forordning nr . 574/72 supplerer artikel 76 i forordning nr . 1408/71 , hvorefter »retten til familieydelser eller boernetilskud i medfoer af bestemmelserne i artikel 73 eller 74 stilles i bero , saafremt der i kraft af erhvervsudoevelse ogsaa kan kraeves udbetalt familieydelser eller boernetilskud efter lovgivningen i den medlemsstat , paa hvis omraade familiemedlemmerne er bosat.« Foelgelig maa den omtvistede bestemmelse fortolkes saaledes , at den ligeledes vedroerer en national ordning , hvorefter retten til familieydelser og boernetilskud ganske vist er forbeholdt personer , som er forsikret i henhold til ordningen , men erhvervelse af retten dog alene er betinget af bopael .

28 Tilblivelseshistorien for artikel 10 , stk . 1 , i forordning nr . 574/72 stoetter denne konklusion . Den nugaeldende aendrede affattelse af denne bestemmelse , som foelger af forordning nr . 878/73 , er netop blevet gennemfoert under hensyntagen til de saerlige regler i Faellesskabets tre nye medlemsstaters lovgivning , hvorefter retten til boernetilskud udelukkende var betinget af , at den ydelsesberettigede var bosat paa nationalt omraade , hvorimod der ikke var fastsat interne eller eksterne antikumulationsregler .

29 Det fjerde spoergsmaal maa derfor besvares med , at artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i forordning nr . 574/72 , som senere aendret , ligeledes finder anvendelse paa familieydelser eller boernetilskud , som udbetales alene i henhold til en medlemsstats lovgivning , hvorefter ret til disse ydelser eller tilskud erhverves alene paa grundlag af bopael i medlemsstaten .

Afgørelse om sagsomkostninger

Sagens omkostninger

30 De udgifter , der er afholdt af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber , der har afgivet indlaeg for Domstolen , kan ikke godtgoeres . Da sagens behandling for Domstolen i forhold til hovedsagens parter udgoer et led i den sag , som verserer for den nationale ret , tilkommer det denne at traeffe afgoerelse om sagens omkostninger .

Afgørelse

Paa grundlag af disse praemisser

kender

DOMSTOLEN ( tredje afdeling )

vedroerende de spoergsmaal , der er forelagt den af Raad van Beroep , Haag , ved dom af 11 . april 1984 , for ret :

1 ) Artikel 10 , stk . 1 , litra a ), foerste led , i Raadets forordning nr . 574/72 af 21 . marts 1972 , som aendret ved Raadets forordning nr . 878/73 af 26 . marts 1973 ( EFT L 86 , s . 1 ), finder anvendelse , naar det barn , for hvilket der udbetales familieydelser eller boernetilskud , i sin egenskab af familiemedlem til en af de personer , som ydelserne udbetales til , er omfattet af faellesskabsreglerne om social sikring for arbejdstagere , uanset om den anden person , som ligeledes faar udbetalt familieydelser eller boernetilskud for samme barn , ogsaa er omfattet af disse regler .

2 ) Ovennaevnte bestemmelse giver mulighed for at stille saadanne familieydelser eller boernetilskud i bero , som alene i henhold til en medlemsstats lovgivning udbetales til en person , der ikke er omfattet af faellesskabsreglerne vedroerende social sikring for arbejdstagere , naar naevnte ydelser eller tilskud udbetales for et barn , som i sin egenskab af familiemedlem til en arbejdstager er omfattet af disse bestemmelser , idet de paagaeldende ydelser dog kun kan stilles i bero op til det beloeb , for hvilket der foreligger dobbeltydelse .

3 ) Ovennaevnte bestemmelse finder ligeledes anvendelse paa familieydelser eller boernetilskud , som udbetales alene i henhold til en medlemsstats lovgivning , hvorefter ret til disse ydelser eller tilskud erhverves alene paa grundlag af bopael i medlemsstaten .