ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 11

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
16. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 011/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4944 – SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2008/C 011/02

Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2008/C 011/03

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (1)

3

2008/C 011/04

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie (1)

7

2008/C 011/05

Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 o licenciách leteckých dopravcov (1)

9


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Komisia

2008/C 011/06

MEDIA 2007 – Vývoj, distribúcia, propagácia a vzdelávanie — Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/03/08 — Vzdelávanie

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2008/C 011/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4896 – CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.5019 – Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní (1)

17

2008/C 011/09

Štátna pomoc – Španielsko — Štátna pomoc C 52/07 (ex NN 64/07) – Textilný program — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1)

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK