ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 11

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 51
16 stycznia 2008


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 011/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2008/C 011/02

Kursy walutowe euro

2

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2008/C 011/03

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

3

2008/C 011/04

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

7

2008/C 011/05

Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

9


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2008/C 011/06

MEDIA 2007 — Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/03/08 — Ksztalcenie

14

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2008/C 011/07

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

17

2008/C 011/09

Pomoc państwa — Hiszpania — Pomoc państwa C 52/07 (ex NN 64/07) — Program na rzecz przemysłu tekstylnego — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

18


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL