ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 11

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
16 януари 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 011/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4944 — SAP/Business Objects) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 011/02

Обменен курс на еврото

2

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 011/03

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (1)

3

2008/C 011/04

Сведения, предоставени от държавите-членки, относно държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (1)

7

2008/C 011/05

Публикуване на решенията на държавите-членки за издаване или отнемане на лиценз за извършване на дейност, в съответствие с член 13, параграф 4 на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета относно лицензирането на въздушните превозвачи (1)

9


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2008/C 011/06

МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение и промоция — Конкурс за проектни предложения — EACEA/03/08 — Обучение

14

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 011/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4896 — CVC Capital Partners/Katopé International) (1)

16

2008/C 011/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5019 — Holtzbrinck/SevenOne/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

17

2008/C 011/09

Държавнa помощ — Испания — Държавна помощ C 52/07 (ex NN 64/07) — Програма за текстил — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (1)

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG