31993D0026Úřední věstník L 016 , 25/01/1993 S. 0024 - 0025
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 48 S. 0041
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 48 S. 0041


Rozhodnutí Komise

ze dne 11. prosince 1992

o seznamu zařízení v Chorvatské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství

(93/26/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [1], naposledy pozměněnou nařízením Rady (EHS) č. 1601/92 [2], a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že zařízením ve třetích zemích nelze povolit vývoz čerstvého masa do Společenství, pokud nesplňují obecné a zvláštní podmínky stanovené ve směrnici 72/462/EHS;

(2) vzhledem k tomu, že Chorvatská republika zaslala podle čl. 4 odst. 3 směrnice 72/462/EHS seznam zařízení s povolením vyvážet do Společenství;

(3) vzhledem k tomu, že kontroly provedené Společenstvím na místě ukázaly, že hygienická úroveň těchto zařízení je dostatečná a že tato zařízení tudíž mohou být zapsána do prvního seznamu zařízení, z nichž lze povolit dovoz čerstvého masa, sestaveného podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice;

(4) vzhledem k tomu, že po přijetí rozhodnutí Komise 92/390/EHS ze dne 2. července 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz čerstvého masa z Chorvatské republiky [3] není již dovoz čerstvého vepřového masa z této země povolen;

(5) vzhledem k tomu, že však podle rozhodnutí Komise 92/447/EHS ze dne 30. července 1992 ve znění rozhodnutí 91/449/EHS, kterým se stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz masných výrobků ze třetích zemí [4], je povolen dovoz výrobků z vepřového masa, které byly ošetřeny způsobem stanoveným v uvedeném rozhodnutí; že tyto výrobky musejí být proto vyrobeny z vepřového masa získaného ve schválených zařízeních;

(6) vzhledem k tomu, že dovoz čerstvého masa ze zařízení na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí podléhá nadále již stanoveným ustanovením, obecným ustanovením Smlouvy a zvláště jiným veterinárním předpisům Společenství, zejména pokud se týká ochrany zdraví;

(7) vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Zařízení v Chorvatské republice uvedená v příloze se schvalují pro dovoz čerstvého masa do Společenství.

2. Dovoz z těchto zařízení podléhá nadále jinde stanoveným veterinárním předpisům Společenství, a to zejména hygienickým předpisům.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. prosince 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[2] Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 13.

[3] Úř. věst. L 207, 23.7.1992, s. 53.

[4] Úř. věst. L 248, 28.8.1992, s. 69.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM ZAŘÍZENÍ

Číslo schvá- lení | Zařízení/Adresa | Kategorie | ZP |

J | B | CS | H | S/K | V | ML |

1 | KK Križevčanka, Križevci | X | | | X | | X | | T, 2 |

8 | Cromax, Bjelovar | X | | | X | | X | | T, 2 |

10 | Pik Vrbovec | X | X | | X | | X | | T, 2 |

Vrbovec | | | X | | | | | 1 |

139 | Podravka | X | X | | X | | | | |

Koprivnica | X | | | | | X | | T, 2 |

214 | Industrija Mesa Ivanec, Ivanec | X | X | | X | | | | |

--------------------------------------------------