12.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 138/37


Жалба, подадена на 14 март 2012 г. — ZZ/ОЕРЕС

(Дело F-35/12)

2012/C 138/87

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. É. Marchal)

Ответник: Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което за жалбоподателя е приложена медицинска резерва въз основа на резултатите от медицинския преглед при постъпване на работа, и на решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението за отхвърляне на подадената по административен ред жалба срещу решението за прилагане на медицинска резерва към жалбоподателя, считано от постъпването му на служба,

при необходимост да се отмени решението за прилагане на медицинска резерва към жалбоподателя, считано от постъпването му на служба,

ОЕРЕС да бъде осъден да заплати съдебните разноски.