Föremål för talan
Domslut

Föremål för talan

Saken

Begäran om, i första hand, delvist uppskov med verkställigheten av rådets beslut 2010/787/EU av den 10 december 2010 om statligt stöd för att underlätta nedläggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor (EUT L 336, s. 24) och, i andra hand, fullt uppskov med verkställigheten av detta beslut.

Domslut

Avgörande

1) Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2) Beslutet om rättegångskostnader meddelas senare.