Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Predmet

V prvom rade návrh na čiastočný odklad výkonu rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, s. 24) a subsidiárne návrh na úplný odklad výkonu tohto rozhodnutia

Výrok

Výrok

1. Návrh na nariadenie predbežného gopatrenia sa zamieta.

2. O trovách konania sa rozhodne neskôr.