Subject of the case
Sentencja

Subject of the case

Przedmiot

Tytułem żądania głównego wniosek o częściowe zawieszenie wykonania decyzji Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz.U. L 336, s. 24) i tytułem żądania ewentualnego wniosek o całkowite zawieszenie wykonania tej decyzji.

Sentencja

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje w części odrzucony i w pozostałym zakresie oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.