Αντικείμενο της υπόθεσης
Διατακτικό

Αντικείμενο της υπόθεσης

Αντικείμενο

Κυρίως, αίτηση μερικής αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (ΕΕ L 336, σ. 24), και, επικουρικώς, αίτηση ολικής αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής.

Διατακτικό

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1) Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2) Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.