10.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5167 – EMC/Iomega)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 175/04)

Kommissionen beslutade den 2 juni 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5167. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).