28.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 234/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. maijā iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) — Haltergemeinschaft LBL GbR/Hauptzollamt Düsseldorf

(Lieta C-250/10)

()

2010/C 234/34

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Haltergemeinschaft LBL GbR

Atbildētāja: Hauptzollamt Düsseldorf

Prejudiciālais jautājums

Vai, ja uz Bundesfinanzhof2009. gada 1. decembra lēmumā uzdoto pirmo jautājumu Eiropas Savienības Tiesā ierosinātajā prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā lietā C-79/10 tiek atbildēts apstiprinoši, personai, kas izīrē vai iznomā uz čarterlīguma pamata savu lidmašīnu kopā ar tās nodrošinātu lidmašīnu dzinēja degvielu, ir tiesības uz Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto nodokļa atbrīvojumu?


(1)  OV L 283, 51. lpp.