Διάδικοι
Σκεπτικό της απόφασης
Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα
Διατακτικό

Διάδικοι

Στην υπόθεση C-242/94,

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπουμένη από τον Δημήτριο Γκουλούση, νομικό σύμβουλο, και τον F. Enrique Gonzalez Diaz, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον Carlos Gomez de la Cruz, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, Centre Wagner, Kirchberg,

προσφεύγουσα,

κατά

Βασιλείου της Ισπανίας, εκπροσωπουμένου από τον Alberto Jose Navarro Gonzalez, γενικό διευθυντή της Υπηρεσίας Νομικού και Θεσμικού Κοινοτικού Συντονισμού, και την Gloria Calvo Diaz, abogado del Estado, της Υπηρεσίας Κοινοτικών Διαφορών, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο την Πρεσβεία της Ισπανίας, 4-6 boulevard Emmanuel Servais,

καθού,

που έχει ως αντικείμενο να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να θεσπίσει ή να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της δεύτερης οδηγίας 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ (ΕΕ L 330, σ. 50), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΚ,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα),

συγκείμενο από τους G. Hirsch, πρόεδρο τμήματος, προεδρεύοντα, G. F. Mancini (εισηγητή), F. A. Schockweiler, J. L. Murray και H. Ragnemalm, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: C. O. Lenz

γραμματέας: R. Grass

έχοντας υπόψη την έκθεση τoυ εισηγητή δικαστή,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 1995,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Σκεπτικό της απόφασης

1 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 6 Σεπτεμβρίου 1994, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άσκησε, δυνάμει του άρθρου 169 της Συνθήκης ΕΚ, προσφυγή με την οποία ζητεί να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να θεσπίσει ή να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της δεύτερης οδηγίας 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ (ΕΕ L 330, σ. 50), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΚ.

2 Το άρθρο 30, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 90/619 του Συμβουλίου προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν προς την οδηγία αυτή εντός προθεσμίας εικοσιτεσσάρων μηνών από της κοινοποιήσεώς της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1990, και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

3 Δεδομένου ότι το Βασίλειο της Ισπανίας δεν ενημέρωσε την Επιτροπή για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη, η Επιτροπή του απηύθυνε στις 21 Δεκεμβρίου 1992 έγγραφο οχλήσεως. Δεδομένου ότι στο έγγραφο αυτό δεν δόθηκε απάντηση, η Επιτροπή κοινοποίησε στις 15 Φεβρουαρίου 1994 αιτιολογημένη γνώμη καλώντας το Βασίλειο της Ισπανίας να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας εντός προθεσμίας δύο μηνών. Το Βασίλειο της Ισπανίας δεν αντέδρασε ούτε στην αιτιολογημένη αυτή γνώμη. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή άσκησε την παρούσα προσφυγή. Με το δικόγραφό της υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 189 της Συνθήκης, η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

4 Η Ισπανική Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ένα σχέδιο νόμου που αποσκοπεί στην διασφάλιση της μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 90/619 του Συμβουλίου τελεί υπό επεξεργασία. Επιπλέον, η γενική διεύθυνση των ασφαλειών έχει καταρτίσει διοικητικό κείμενο, καλούμενο "πρωτόκολλο", το οποίο αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εν τοις πράγμασι εφαρμογής της οδηγίας 90/619 πριν από την τυπική ενσωμάτωσή της στο ισπανικό δίκαιο.

5 Συναφώς, επιβάλλεται κατ' αρχάς η διαπίστωση ότι το Βασίλειο της Ισπανίας δεν μετέφερε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 90/619 εντός της προθεσμίας που τάσσει η οδηγία αυτή.

6 Υπενθυμίζεται στη συνέχεια ότι, κατά παγία νομολογία, απλή διοικητική πρακτική, η οποία από τη φύση της επιδέχεται τροποποίηση, κατά το δοκούν, εκ μέρους της διοικήσεως και στερείται κατάλληλης δημοσιότητας, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη για τα κράτη μέλη στα οποία απευθύνεται μια οδηγία δυνάμει του άρθρου 189 της Συνθήκης (βλ. απόφαση της 26ης Ιανουαρίου 1994, C-381/92, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλλογή 1994, σ. Ι-215, σκέψη 7).

7 Επομένως, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να θέσει σε ισχύ εντός της ταχθείσας προθεσμίας τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί προς τη δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΚ.

Απόφαση για τα δικαστικά έξοδα

Επί των δικαστικών εξόδων

8 Δυνάμει του άρθρου 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα. Επειδή το Βασίλειο της Ισπανίας ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα.

Διατακτικό

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα)

αποφασίζει:

1) Το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να θέσει σε ισχύ εντός της ταχθείσας προθεσμίας τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί προς τη δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 1990, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη ΕΚ.

2) Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.