11.4.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/678

ze dne 10. dubna 2017,

kterým se zavádí celní evidence dovozu jízdních kol zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, v rozsahu, v němž se týká šrílanské společnosti City Cycle Industries

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na čl. 10 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   DOTČENÝ VÝROBEK

(1)

Výrobek, který je předmětem této celní evidence, jsou jízdní kola a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek), bez motoru, kódů ex KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70, zasílaná ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, v rozsahu, v němž se týká šrílanské společnosti City Cycle Industries.

B.   ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA

(2)

V rozsudku ze dne 19. března 2015 ve věci T-413/13 City Cycle Industries v. Rada Evropské unie  (2) Tribunál Evropské unie (dále jen „Tribunál“) zrušil prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska (3) (dále jen „napadené nařízení“), v rozsahu, v němž se týká šrílanské společnosti City Cycle Industries.

(3)

Rozsudkem ze dne 26. ledna 2017 Evropský soudní dvůr (dále jen „ESD“) zamítl odvolání podaná proti tomuto rozsudku výrobním odvětvím Unie (C-248/15 P), Evropskou komisí (C-254/15 P) a Radou Evropské unie (C-260/15 P).

(4)

Konkrétně Soudní dvůr konstatoval v bodě 73 svého rozsudku, že 78. bod odůvodnění napadeného nařízení neobsahuje individuální analýzu případných praktik obcházení, které prováděla společnost City Cycle Industries. V bodech 75 a 76 Soudní dvůr dále konstatoval, že závěr o provádění překládek na Šrí Lance nemůže být z právního hlediska založen pouze na dvou zjištěních výslovně uvedených Radou, totiž zjištění o změně obchodních toků a zjištění o nedostatečné spolupráci části výrobců-vývozců.

(5)

V důsledku uvedeného rozsudku již dovoz jízdních kol do Evropské unie nepodléhá v rozsahu, v němž se týká společnosti City Cycles Industries, antidumpingovým opatřením uloženým napadeným nařízením.

(6)

V návaznosti na rozsudek ESD se Komise rozhodla opět částečně zahájit šetření obcházení antidumpingových opatření týkající se dovozu jízdních kol zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, které vedlo k přijetí napadeného nařízení, a obnovit ho k okamžiku vzniku nesrovnalosti. Toto opětovné zahájení je ve svém rozsahu omezeno na provedení rozsudku ESD s ohledem na společnost City Cycle Industries.

C.   ŽÁDOST

(7)

V návaznosti na rozsudek ESD požádalo Evropské sdružení výrobců jízdních kol a společnost Maxcom Ltd (dále jen „žadatelé“) o zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení v rozsahu, v němž se týká společnosti City Cycle Industries, aby následně mohla být vůči uvedeným dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence.

D.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI

(8)

Žadatelé uvedli, že hrozí skutečné a bezprostřední nebezpečí, že společnost City Cycle Industries obnoví ve značném množství vývoz do Unie, jelikož v minulosti dokázala tato společnost na Šrí Lance urychleně provádět ve velkém rozsahu praktiky montáže jízdních kol obcházející antidumpingová opatření, a že měla v Unii pro tato jízdní kola významného odběratele. Vedle toho žadatelé uvedli, že vzhledem k nízkým investicím potřebným pro montážní operace a ke skutečnosti, že šrílanská společnost City Cycle Industries již má potřebné know-how a zkušenosti s tímto druhem činnosti, je pravděpodobné, že velmi rychle obnoví podobně vysokou úroveň vývozu ze Šrí Lanky obcházejícího antidumpingová opatření.

(9)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení může Komise vyzvat celní orgány, aby přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní evidence. Celní evidenci dovozu lze zavést na řádně odůvodněnou žádost výrobního odvětví Unie.

(10)

Žádost obsahuje dostatečné důkazy pro zavedení celní evidence.

(11)

Rozsudek ESD je omezen na individuální analýzu případných praktik obcházení, které mohla provádět společnost City Cycle Industries. Je třeba připomenout, že všechna zjištění uvedená v napadeném nařízení, která nebyla napadena ve lhůtách k tomu určených nebo která sice byla napadena, ale byla zamítnuta rozsudkem Tribunálu nebo Tribunálem nebyla prověřena, a nevedla proto ke zrušení napadeného nařízení, zůstávají v platnosti.

(12)

S ohledem na výše uvedené se má za to, že nebylo-li by opatření proti obcházení uloženo se zpětnou platností, byl by jeho nápravný účinek pravděpodobně vážně ohrožen. Podmínky pro celní evidenci jsou proto v tomto případě splněny.

E.   POSTUP

(13)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že v žádosti žadatelů jsou uvedeny dostatečné důkazy pro zavedení celní evidence dovozu dotčeného výrobku podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

(14)

Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně oznámily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(15)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení by měla být pro dovoz dotčeného výrobku zavedena celní evidence, aby v případě, že výsledkem opětovně zahájeného šetření bude zjištění vedoucí k opětovnému uložení antidumpingových cel, mohla být tato cla, pokud budou splněny nezbytné podmínky, uložena se zpětnou platností v souladu s platnými právními předpisy. Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel ze zjištění opětovně zahájeného antidumpingového šetření.

G.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(16)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Celní orgány se vyzývají, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu jízdních kol a jiných kol (včetně dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek), bez motoru, kódů ex KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712003010, 8712007091), zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, v rozsahu, v němž se týká šrílanské společnosti City Cycle Industries (doplňkový kód TARIC B131). Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby písemně sdělily svá stanoviska a poskytly příslušné důkazy nebo požádaly o slyšení do 20 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. dubna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. C 274, 21.9.2013.

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska (Úř. věst. L 153, 5.6.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).