11.9.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 246/34


Žaloba podaná dne 14. července 2010 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-355/10)

()

2010/C 246/58

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: M. Dean, A. Auersperger Matić, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Rady 2010/252/EU (1) ze dne 26. dubna 2010, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie;

zachovat účinky rozhodnutí Rady až do jeho nahrazení;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Parlament se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí na základě toho, že překračuje rámec vykonávací pravomoci stanovené v čl. 12 odst. 5 Schengenského hraničního kodexu (2) tím, že zavádí pravidla týkající se „zajištění“, „pátrání a záchrany“ a „vylodění“, které nelze považovat za součást „ostrahy“ vymezené článkem 12 Schengenského hraničního kodexu, ani za nepodstatné prvky a že mění podstatné prvky 5 Schengenského hraničního kodexu, což přísluší zákonodárci. Napadené rozhodnutí krom toho mění povinnosti členských států EU týkající se operací Frontex, které jsou stanoveny v nařízení Frontex (3).

Zruší-li Soudní dvůr napadené rozhodnutí, má Parlament také za to, že by bylo vhodné, aby Soudní dvůr vykonal svou diskreční pravomoc k zachování účinků napadeného rozhodnutí podle čl. 264 odst. 2 SFEU do doby, než bude nahrazeno.


(1)  Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 111, s. 20).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Úř. věst. L 349, s. 1).