2003R1788 — SV — 01.04.2008 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1788/2003

av den 29 september 2003

om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

(EGT L 270, 21.10.2003, p.123)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007

L 299

1

16.11.2007