2003R1788 — PL — 01.04.2008 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1788/2003

z dnia 29 września 2003 r.

ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

(Dz.U. L 270, 21.10.2003, p.123)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r.

L 299

1

16.11.2007