2003R1788 — LT — 01.04.2008 — 005.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1788/2003

2003 m. rugsėjo 29 d.

nustatantis mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje

(OL L 270, 21.10.2003, p.123)

panaikintas:

 

 

Oficialusis leidinys

Nr.

puslapis

data

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 2007 m. spalio 22 d.

L 299

1

16.11.2007