2003R1788 — DA — 01.04.2008 — 005.001


Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1788/2003

af 29. september 2003

om en afgift på mælk og mejeriprodukter

(EFT L 270, 21.10.2003, p.123)

ophævet ved:

 

 

Tidende

nr.

side

dato

 

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007

L 299

1

16.11.2007