2003R1788 — BG — 01.04.2008 — 005.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1788/2003 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2003 година

за въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти

(ОВ L 270, 21.10.2003, p.123)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година

L 299

1

16.11.2007