7.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 165/191


Joi, 10 martie 2011
PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 10 MARTIE 2011

2011/C 165 E/04

Cuprins

1.

Deschiderea ședinței

2.

Legislația privind mass-media din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)

3.

Respectarea mecanismelor naționale de stabilire a salariilor și a pensiilor (dezbatere)

4.

Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om (dezbatere)

5.

Criza provocată de cenușa vulcanică (dezbatere)

6.

Declarația Președintelui

7.

Crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații (declarație scrisă)

8.

Accidentele în care sunt implicate camioane de tonaj greu (declarație scrisă)

9.

Votare

9.1.

Legislația privind mass-media din Ungaria (vot)

9.2.

Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (vot)

9.3.

Abordarea UE privind Iranul (vot)

9.4.

A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) (vot)

10.

Explicații privind votul

11.

Corectarea voturilor și intențiile de vot

12.

Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

13.

Componența comisiilor

14.

Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

14.1.

Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorități

14.2.

Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic și al Nataliei Radin

14.3.

Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China)

15.

Votare

15.1.

Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorități (vot)

15.2.

Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic și al Nataliei Radin (vot)

15.3.

Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China) (vot)

16.

Corectarea voturilor și intențiile de vot

17.

Poziția Consiliului în prima lectură

18.

Depunere de documente

19.

Decizii privind anumite documente

20.

Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

21.

Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

22.

Calendarul următoarelor ședințe

23.

Întreruperea sesiunii

LISTĂ DE PREZENȚĂ

Anexa 1 —

Crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații (declarație scrisă)

Anexa 2 —

Accidentele în care sunt implicate camioane de tonaj greu (declarație scrisă)

ANEXA I

REZULTATELE VOTURILOR

1.

Legislația privind mass-media din Ungaria

2.

Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare

3.

Abordarea UE privind Iranul

4.

A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011)

5.

Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorități

6.

Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic și al Nataliei Radin

7.

Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China)

ANEXA II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL

1.

RC-B7-0169/2011 - § 10

2.

RC-B7-0169/2011 - Rezoluție

3.

RC-B7-0158/2011 - § 8

4.

RC-B7-0168/2011 - Rezoluție

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN 10 MARTIE 2011

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Vicepreședinte

1.   Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.

2.   Legislația privind mass-media din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Legislația privind mass-media din Ungaria

Dezbaterea a avut loc la 16 februarie 2011 (punctul 13 al PV din 16.2.2011).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

József Szájer, Manfred Weber, Simon Busuttil, Marco Scurria, Kinga Gál și Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria (B7-0190/2011);

Martin Schulz, Hannes Swoboda, Maria Badia i Cutchet, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar și Csaba Sándor Tabajdi, în numele Grupului S&D, Renate Weber, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Louis Michel, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Charles Goerens, Marietje Schaake, Frédérique Ries și Gianni Vattimo, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Christian Engström, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda și Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Lothar Bisky, Rui Tavares, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat și Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la legislația privind mass-media din Ungaria (B7-0191/2011).

Vot: punctul 9.1 al PV din 10.3.2011.

3.   Respectarea mecanismelor naționale de stabilire a salariilor și a pensiilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Respectarea mecanismelor naționale de stabilire a salariilor și a pensiilor

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Gay Mitchell, în numele Grupului PPE, Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Marije Cornelissen, în numele Grupului Verts/ALE, Thomas Händel, în numele Grupului GUE/NGL, Derek Roland Clark, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Philippe Boulland, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate, în conformitate cu procedura „cartonașului albastru”, de Hans-Peter Martin, Marita Ulvskog, Cornelis de Jong, Sylvana Rapti, Jutta Steinruck, Vilija Blinkevičiūtė și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, George Sabin Cutaș, Marisa Matias, Liisa Jaakonsaari, Alfreds Rubiks și Frédéric Daerden.

A intervenit Johannes Hahn.

A intervenit Proinsias De Rossa.

Dezbaterea s-a încheiat.

4.   Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om (dezbatere)

Întrebare orală (O-000044/2011) adresată de João Ferreira, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Prevenirea dezastrelor naturale și a celor provocate de om (B7-0201/2011)

João Ferreira a dezvoltat întrebarea orală.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Richard Seeber, în numele Grupului PPE, Edite Estrela, în numele Grupului S&D, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Ville Itälä, Mario Pirillo și Daciana Octavia Sârbu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareș-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Franz Obermayr, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Andreas Mölzer, Seán Kelly și Georgios Koumoutsakos.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK

Vicepreședinte

5.   Criza provocată de cenușa vulcanică (dezbatere)

Întrebare orală (O-0198/2010) adresată de Marian-Jean Marinescu și Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, Comisiei: Criza provocată de cenușa vulcanică (B7-0015/2011);

Întrebare orală (O-000052/2011) adresată de Saïd El Khadraoui, în numele Grupului S&D, Comisiei: Criza provocată de cenușa vulcanică (B7-0204/2011);

Întrebare orală (O-000049/2011) adresată de Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Criza provocată de cenușa vulcanului (B7-0202/2011);

Întrebare orală (O-000051/2011) adresată de Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Comisiei: Criza provocată de cenușa vulcanică (B7-0203/2011).

Marian-Jean Marinescu, Brian Simpson, Gesine Meissner și Roberts Zīle au dezvoltat întrebările orale.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebările orale.

Au intervenit: Mathieu Grosch, în numele Grupului PPE, Edit Herczog, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Eva Lichtenberger, în numele Grupului Verts/ALE, Jacqueline Foster, în numele Grupului ECR, Juozas Imbrasas, în numele Grupului EFD, Diane Dodds, neafiliată, Ville Itälä, Silvia-Adriana Țicău, Liam Aylward, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Béla Kovács, Christine De Veyrac, James Nicholson, Artur Zasada, Ismail Ertug, Carlo Fidanza și Dominique Riquet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher și Ádám Kósa.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 11.35 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.00)

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK

Președinte

6.   Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia celei de-a șaptea Zi europeană a victimelor terorismului, care va fi comemorată vineri, 11 martie 2011.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.

7.   Crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații (declarație scrisă)

Declarația scrisă 0084/2010, depusă de deputații Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber, privind crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații a întrunit, în data de 9 martie 2011, semnăturile majorității membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi și publicată în Textele adoptate ale prezentei ședințe (P7_TA(2011)0101), cu menționarea numelor semnatarilor în procesul-verbal (a se vedea anexa 1).

8.   Accidentele în care sunt implicate camioane de tonaj greu (declarație scrisă)

Declarația scrisă 0081/2010, depusă de deputații Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils, privind accidentele în care sunt implicate camioane de tonaj greu a întrunit, în data de 9 martie 2011, semnăturile majorității membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 123 alineatele (3) și (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi și publicată în Textele adoptate ale prezentei ședințe (P7_TA(2011)0102), cu menționarea numelor semnatarilor în procesul-verbal (a se vedea anexa 2).

*

* *

A intervenit Mike Nattrass privind siguranța în clădirile Parlamentului din Bruxelles și Strasbourg. Președintele a răspuns că o anchetă este în curs.

*

* *

A intervenit Marc Tarabella pentru a mulțumi semnatarilor declarației scrise 0084/2010.

9.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

9.1.   Legislația privind mass-media din Ungaria (vot)

Dezbaterea a avut loc la 16 februarie 2011(punctul 13 al PV din 16.2.2011).

Votul a fost amânat la 17 februarie 2011(punctul 6 al PV din 17.2.2011).

Propunerile de rezoluții prezentate la 16 februarie 2011(punctul 13 al PV din 16.2.2011) au fost înlocuite de propunerile de rezoluții prezentate la 10 martie 2011(punctul 2 al PV din 10.3.2011).

Propuneri de rezoluții B7-0190/2011 și B7-0191/2011

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Au intervenit: înaintea votului, Joseph Daul, în numele Grupului PPE, pentru a retrage propunerea de rezoluție B7-0190/2011, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D și Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE.

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B7-0190/2011

Retras

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B7-0191/2011

Adoptat (P7_TA(2011)0094)

9.2.   Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011 și B7-0174/2011

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0169/2011

(care înlocuiește B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011 și B7-0173/2011):

depusă de următorii deputați:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky și Dominique Baudis, în numele Grupului PPE,

 

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon și Harlem Désir, în numele Grupului S&D,

 

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel și Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE,

 

Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms și Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE,

 

Charles Tannock și Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR,

 

Lothar Bisky, Miguel Portas și Marie-Christine Vergiat.

Adoptat (P7_TA(2011)0095)

(Propunerea de rezoluție B7-0174/2011 a devenit caducă.)

Intervenții

 

Înainte de vot: Ana Gomes, care și-a exprimat dorința ca textul adoptat să reflecte ultimele evenimente din Libia, Michał Tomasz Kamiński și József Szájer.

 

Guy Verhofstadt a prezentat un amendament oral la punctul 11, care a fost reținut.

9.3.   Abordarea UE privind Iranul (vot)

Raport referitor la abordarea UE privind Iranul [2010/2050(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2011)0096)

Intervenții

 

Bastiaan Belder a prezentat un amendament oral pentru a introduce un nou punct după punctul 6. Amendamentul oral a fost reținut.

 

Anna Ibrisagic a prezentat un amendament oral la considerentul N, care a fost reținut.

9.4.   A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011, B7-0163/2011 și B7-0164/2011

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0158/2011

(care înlocuiește B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011 și B7-0163/2011):

depusă de următorii deputați:

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Kinga Gál, Artur Zasada, Joanna Katarzyna Skrzydlewska și Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE,

 

Richard Howitt, Véronique De Keyser, Jörg Leichtfried, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes și Raimon Obiols, în numele Grupului S&D,

 

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells și Alexandra Thein, în numele Grupului ALDE,

 

Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou și François Alfonsi, în numele Grupului Verts/ALE,

 

Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0097)

(Propunerea de rezoluție B7-0164/2011 a devenit caducă.)

Intervenții

 

Heidi Hautala, președinta Subcomisiei pentru drepturile omului, înainte de vot.

 

Jean-Pierre Audy privind interpretarea în timpul votului asupra punctului 8.

A PREZIDAT: Diana WALLIS

Vicepreședintă

A intervenit Fiona Hall pentru a mulțumi semnatarilor declarației scrise 81/2011.

10.   Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

 

Legislația privind mass-media din Ungaria - B7-0191/2011

Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula și Daniel Hannan

 

Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare - RC-B7-0169/2011

Lara Comi, Tunne Kelam, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Adam Bielan, Anneli Jäätteenmäki, Daniel Hannan și Anna Záborská

 

Raport Bastiaan Belder - A7-0037/2011

Pino Arlacchi, Tunne Kelam, Adam Bielan, Daniel Hannan și Gianni Vattimo

 

A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011) - RC-B7-0158/2011

Hannu Takkula și Seán Kelly

11.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința, suspendată la 12.55, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Rainer WIELAND

Vicepreședinte

12.   Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.

13.   Componența comisiilor

La cererea Grupului PPE, Președintele a informat Parlamentul că Philippe Juvin nu mai este membru titular al Comisiei FEMM.

14.   Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 5 al PV din 8.3.2011)

14.1.   Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorități

Propuneri de rezoluții B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 și B7-0179/2011

Jean Lambert, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eija-Riitta Korhola, Peter van Dalen și Rui Tavares au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Mario Mauro, în numele Grupului PPE, Catherine Stihler, în numele Grupului S&D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, și Ryszard Czarnecki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michael Gahler, George Sabin Cutaș, Constance Le Grip și Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.1 al PV din 10.3.2011.

14.2.   Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic și al Nataliei Radin

Propuneri de rezoluții B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 și B7-0189/2011

Raül Romeva i Rueda, Marietje Schaake, Kristian Vigenin, Jacek Protasiewicz, Ryszard Czarnecki și Rui Tavares au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Eduard Kukan, în numele Grupului PPE, Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Dan Preda și Elena Băsescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Lisek, Corina Crețu, Charles Tannock și Eija-Riitta Korhola.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.2 al PV din 10.3.2011.

14.3.   Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China)

Propuneri de rezoluții B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 și B7-0187/2011

Tunne Kelam, Marietje Schaake, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Frieda Brepoels, Charles Tannock și Rui Tavares au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE, Corina Crețu, în numele Grupului S&D, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Seán Kelly și Mitro Repo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monica Luisa Macovei, Raül Romeva i Rueda, Paul Rübig, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola și Ryszard Czarnecki.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 15.3 al PV din 10.3.2011.

15.   Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, …) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

15.1.   Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorități (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 și B7-0179/2011

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0166/2011

(care înlocuiește B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011 și B7-0179/2011):

depusă de următorii deputați:

 

Elmar Brok, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka și Constance Le Grip, în numele Grupului PPE,

 

Véronique De Keyser și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D,

 

Sarah Ludford, Norica Nicolai, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Vincenzo Iovine, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland și Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE,

 

Charles Tannock, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Emma McClarkin, Michał Tomasz Kamiński, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,

 

Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE,

 

Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P7_TA(2011)0098)

15.2.   Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic și al Nataliei Radin (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011 și B7-0189/2011

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0167/2011

(care înlocuiește B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011 și B7-0188/2011):

depusă de următorii deputați:

 

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek și Eduard Kukan, în numele Grupului PPE,

 

Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis și Marek Siwiec, în numele Grupului S&D,

 

Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano și Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE,

 

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański și Mirosław Piotrowski, în numele Grupului ECR,

 

Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms și Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P7_TA(2011)0099)

(Propunerea de rezoluție B7-0189/2011 a devenit caducă.)

15.3.   Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China) (vot)

Propuneri de rezoluții B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011 și B7-0187/2011

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B7-0168/2011

(care înlocuiește B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011 și B7-0186/2011):

depusă de următorii deputați:

 

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei și Kinga Gál, în numele Grupului PPE,

 

Véronique De Keyser și Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D,

 

Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott și Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE,

 

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko și Tomasz Piotr Poręba, în numele Grupului ECR,

 

Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini și Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE,

 

Fiorello Provera.

Adoptat (P7_TA(2011)0100)

(Propunerea de rezoluție B7-0187/2011 a devenit caducă.)

16.   Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

17.   Poziția Consiliului în prima lectură

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarei poziții a Consiliului, motivele adoptării acesteia, precum și poziția Comisiei privind:

Poziția în primă lectură a Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 și de abrogare a Directivelor 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 (17602/1/2010 - C7-0060/2011 - 2008/0028(COD))

retrimis

fond: ENVI

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe mâine, 11 martie 2011.

18.   Depunere de documente

Documentele următoare au fost depuse de către Consiliu și Comisie:

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Uniunea Europeană și Statele Unite Mexicane privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (05735/2011 - C7-0067/2011 - 2008/0161(NLE))

retrimis

fond: TRAN

Propunere de decizie a Consiliului privind aprobarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind măsurile de competența statului portului pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (05571/2011 - C7-0068/2011 - 2010/0389(NLE))

retrimis

fond: PECH

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri (COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD))

retrimis

fond: INTA

aviz: JURI

19.   Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 42 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI

A 14-a Directivă privind dreptul societăților comerciale referitoare la transferul transfrontalier al sediilor înregistrate (2011/2046(INI))

(aviz: EMPL)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

Comisia DEVE

Sporirea impactului politicii de dezvoltare a UE (2011/2047(INI))

(aviz: AFET, AGRI, ENVI, ITRE, INTA)

Comisia FEMM

Situația mamelor singure (2011/2049(INI))

Comisia IMCO

Modernizarea achizițiilor publice (2011/2048(INI))

(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, INTA, REGI)

Comisia ITRE

Revizuirea la mijlocul perioadei a celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare (2011/2043(INI))

(aviz: BUDG, LIBE, REGI)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 90 din Regulamentul de procedură)

Comisia AFET

Recomandare adresată Consiliului și Comisiei privind noul acord UE-Rusia (2011/2050(INI))

(aviz: INTA)

Comisii asociate

Comisia TRAN

Program de susținere a continuării dezvoltării unei politici maritime integrate (COM(2010)0494 - C7-0292/2010 - 2010/0257(COD))

(aviz: ENVI, BUDG, ITRE, REGI)

Comisii asociate TRAN, PECH

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 3 martie 2011)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 51 din Regulamentul de procedură)

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniuni Europene

COM(2010) 0815 final - 2010/0395 (COD)

(Comisii: BUDG, CONT).

(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 3 martie 2011)

20.   Declarații scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declarațiile scrise înscrise în registru [articolul 123 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

90/2010

Mario Mauro, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Hannu Takkula

199

91/2010

Franz Obermayr

49

92/2010

Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Ivars Godmanis, Bogusław Liberadzki, Justas Vincas Paleckis

46

93/2010

Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

59

94/2010

Cornelis de Jong, Georges Bach, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Marian Harkin

151

95/2010

Inese Vaidere, Ana Gomes, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis

73

96/2010

Cornelia Ernst, Sonia Alfano, Sylvie Guillaume, Franziska Keller

104

97/2010

Mariya Nedelcheva, José Bové, Rareș-Lucian Niculescu, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

136

98/2010

Patrizia Toia, Paolo De Castro

49

99/2010

Andreas Mölzer

42

100/2010

Daciana Octavia Sârbu, János Áder, José Bové, Chris Davies, Csaba Sándor Tabajdi

95

101/2010

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard

70

1/2011

Jean Lambert, Marian Harkin, Olle Ludvigsson, Peter Skinner, Gabriele Zimmer

139

2/2011

Mara Bizzotto

20

3/2011

Romana Jordan Cizelj, Corinne Lepage, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Indrek Tarand, Zoran Thaler

174

4/2011

Angelika Werthmann, Evelyn Regner, Ulrike Lunacek

41

5/2011

Dieter-Lebrecht Koch

38

6/2011

Françoise Castex, Jan Philipp Albrecht, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Diana Wallis

86

7/2011

Georgios Papastamkos, Jean-Luc Bennahmias, Gay Mitchell, Gianluca Susta, Tadeusz Zwiefka

127

8/2011

Ioan Enciu, Lena Kolarska-Bobińska, Antonyia Parvanova, Zuzana Roithová, Kyriacos Triantaphyllides

21

9/2011

Ramon Tremosa i Balcells, Marta Andreasen, Santiago Fisas Ayxela, Oriol Junqueras Vies

50

10/2011

Marina Yannakoudakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Grossetête, Charles Tannock, Cecilia Wikström

133

21.   Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 179 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.

22.   Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc la 23 și 24 martie 2011.

23.   Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.30.

Klaus Welle

Secretar General

Jerzy Buzek

Președinte


Joi, 10 martie 2011
LISTĂ DE PREZENȚĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Christensen, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Comi, Cornelissen, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dati, David, Davies, De Angelis, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Willmott, Wils, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Joi, 10 martie 2011
ANEXA 1

Crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații (declarație scrisă)

Declarația scrisă 0084/2010 depusă de deputații Marc Tarabella, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie-Christine Vergiat, Renate Weber privind crearea unor statute europene pentru societăți mutuale, asociații și fundații (punctul 7 al PV din 10.3.2011) și (P7_TA(2011)0101) semnată de 386 deputați:

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Bușoi, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Wim van de Camp, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Crețu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaș, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Cornelia Ernst, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Gaston Franco, Michael Gahler, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Pascale Gruny, Andrzej Grzyb, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Arturs Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Jürgen Klute, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, María Muñiz De Urquiza, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Pașcu, Maria do Céu Patrão Neves, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Giancarlo Scottà, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Dirk Sterckx, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Țicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Joi, 10 martie 2011
ANEXA 2

Accidentele în care sunt implicate camioane de tonaj greu (declarație scrisă)

Declarația scrisă 0081/2010 depusă de deputații Fiona Hall, Inés Ayala Sender, Isabelle Durant, Dieter-Lebrecht Koch, Sabine Wils privind accidentele în care sunt implicate camioane de tonaj greu (punctul 8 al PV din 10.3.2011) și (P7_TA(2011)0102) semnată de 415 deputați:

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Piotr Borys, Victor Boștinaru, Sharon Bowles, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Bușoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Giovanni Collino, Lara Comi, Marije Cornelissen, Ricardo Cortés Lastra, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Brian Crowley, George Sabin Cutaș, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Spyros Danellis, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Christine De Veyrac, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Bas Eickhout, Saïd El Khadraoui, James Elles, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Hélène Flautre, Vicky Ford, Ashley Fox, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Julie Girling, Ana Gomes, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Matthias Groote, Pascale Gruny, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Lucas Hartong, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Roger Helmer, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Ryszard Antoni Legutko, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Vladimír Maňka, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, James Nicholson, Norica Nicolai, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Catherine Soullie, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Eva-Britt Svensson, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Zoran Thaler, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Țicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Iva Zanicchi, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Joi, 10 martie 2011
ANEXĂ I

REZULTATELE VOTURILOR

Semnificația abrevierilor și simbolurilor

+

adoptat

-

respins

caduc

R

retras

AN (…, …, …)

vot prin apel nominal (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

VE (…, …, …)

vot electronic (voturi pentru, voturi împotrivă, abțineri)

div

vot pe părți

vs

vot separat

am

amendament

AC

amendament de compromis

PC

partea corespunzătoare

S

amendament supresiv

=

amendamente identice

§

alineat / punct

art

articol

cons

considerent

PR

propunere de rezoluție

PRC

propunere comună de rezoluție

SEC

vot secret

1.   Legislația privind mass-media din Ungaria

Propuneri de rezoluție: B7-0190/2011, B7-0191/2011

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0190/2011

 

PPE

 

R

 

B7-0191/2011

 

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

VE

+

316, 264, 33

2.   Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare

Propuneri de rezoluție: B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-0173/2011, B7-0174/2011

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere comună de rezoluție RC-B7-0169/2011

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, alții)

§ 10

§

text original

AN

+

573, 24, 25

§ 11

§

text original

 

+

modificat oral

§ 23

§

text original

vs

+

 

vot: rezoluție (textul în ansamblu)

AN

+

584, 18, 18

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0169/2011

 

ECR

 

 

B7-0170/2011

 

S&D

 

 

B7-0171/2011

 

ALDE

 

 

B7-0172/2011

 

Verts/ALE

 

 

B7-0173/2011

 

PPE

 

 

B7-0174/2011

 

GUE/NGL

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

GUE/NGL: § 10, vot final (RC-B7-0169/2011)

Solicitări de vot separat

ALDE: § 23

Diverse

Louis Grech este, de asemenea, semnatar al propunerii comune de rezoluție RC-B7-0169/2011.

Guy Verhofstadt, în numele președinților de grupuri, a prezentat următorul amendament oral:

„11.

invită Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentantal Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să stabilească legături cu Consiliul național de tranziție și să înceapă procesul de oficializare a acestora astfel încât să încurajeze o tranziție către democrație, asigurând implicarea unui spectru larg de reprezentanți ai societății libiene și să acorde mai multe drepturi femeilor și minorităților în procesul de tranziție, precum și să sprijine acțiunile CNIT în zonele eliberate, pentru a ușura situația grea a populației și a asigura acesteia minimul necesar, inclusiv asistența medicală;”

3.   Abordarea UE privind Iranul

Raport: Bastiaan Belder (A7-0037/2011)

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere de rezoluție de înlocuire

4

GUE/NGL

 

-

 

§ 2

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

După § 6

 

raportor

 

+

amendament oral

După § 9

2

raportor

vs

-

 

§ 37

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 39

§

text original

vs

+

 

§ 40

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

După § 52

3

raportor

vs/VE

-

281, 315, 8

§ 53

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

După cons C

1

raportor

vs/VE

+

353, 220, 23

Considerentul K

§

text original

div

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

Considerentul L

§

text original

vs

+

 

Considerentul N

§

text original

-

+

modificat oral

Considerentul O

§

text original

vs

+

 

vot: Comisia AFET, rezoluție (textul în ansamblu)

 

+

 

Solicitări de vot separat

EFD: § 39, considerentele L, O

PPE: amendamentele 1, 2, 3

Solicitări de vot pe părți

EFD:

§ 2

Prima parte

:

„subliniază că schimbările … printr-un proces pașnic și democratic;”

A doua parte

:

„își exprimă admirația … Republica Islamică Iran;”

§ 37

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor „în pofida dreptului … regimului de neproliferare,”

A doua parte

:

aceste cuvinte

§ 40

Prima parte

:

„sprijină abordarea bazată pe două căi de acțiune … ca urmare a acestui refuz;”

A doua parte

:

„este, în continuare, convins … rolul jucat de această țară pe plan regional;”

§ 53

Prima parte

:

Întregul text, cu excepția cuvintelor „salută rolul constructiv … droguri din Afganistan;”

A doua parte

:

aceste cuvinte

considerentul K

Prima parte

:

„întrucât unele dintre politicile guvernului iranian … Hezbollah și Hamas;”, cu excepția cuvintelor „unele dintre”

A doua parte

:

„unele dintre”

A treia parte

:

„luând în considerare, pe de altă parte, influența … teritoriul său;”

Diverse

Bastiaan Belder, raportor, a prezentat următorul amendament oral care urmează a fi introdus după punctul 6:

„(6a)

Condamnă cu fermitate reținerea ilegală de către forțele de securitate iraniene a liderilor opoziției Mir Housavi și Mehdi Karroubi și a soțiilor acestora și solicită eliberarea lor imediată și necondiționată; subliniază faptul că reținerea a avut loc cu încălcarea legislației iraniene; condamnă atitudinea autorităților iraniene față de opoziția care își folosește dreptul legitim de a protesta și își declară solidaritatea cu poporul iranian în aspirațiile democratice ale acestuia; deplânge ipocrizia guvernului iranian care a făcut uz excesiv de forță, a folosit intimidarea și a efectuat arestări arbitrare împotriva unor demonstranți pașnici solidari cu poporul egiptean la 14 februarie 2011, în timp ce pretindea că sprijină libertatea în Egipt;”

Anna Ibrisagic a prezentat următorul amendament oral la considerentul N:

„N.

întrucât relațiile dintre Iran și Turcia au cunoscut o intensificare remarcabilă; întrucât Iranul profită de aliații săi cu sau fără caracter statal, respectiv Siria și grupările Hezbollah și Hamas, precum și Frăția musulmană, pentru a destabiliza regiunea,”

4.   A 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 28 februarie - 25 martie 2011)

Propuneri de rezoluție: B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011, B7-0163/2011, B7-0164/2011

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere comună de rezoluție RC-B7-0158/2011

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)

§ 6

§

text original

vs

+

 

§ 8

2

PPE

VE

-

284, 318, 3

§

text original

AN

+

342, 239, 14

§ 19

§

text original

vs

+

 

§ 20

1

S&D, Verts/ALE

 

-

 

3

PPE

 

+

 

§ 39

§

text original

vs/VE

+

336, 226, 3

vot: rezoluție (textul în ansamblu)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0158/2011

 

ALDE

 

 

B7-0160/2011

 

S&D

 

 

B7-0161/2011

 

ECR

 

 

B7-0162/2011

 

Verts/ALE

 

 

B7-0163/2011

 

PPE

 

 

B7-0164/2011

 

GUE/NGL

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

S&D: § 8

Solicitări de vot separat

ECR: § 6, 19, 39

Diverse

Inese Vaidere (Grupul PPE) este, de asemenea, semnatară a propunerii comune de rezoluție RC-B7-0158/2011.

5.   Pakistan - asasinarea lui Shahbaz Bhatti, ministrul pentru minorități

Propuneri de rezoluție: B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-0178/2011, B7-0179/2011

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere comună de rezoluție RC-B7-0166/2011

(PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE, GUE/NGL)

vot: rezoluție (textul în ansamblu)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0166/2011

 

Verts/ALE

 

 

B7-0175/2011

 

ALDE

 

 

B7-0176/2011

 

S&D

 

 

B7-0177/2011

 

PPE

 

 

B7-0178/2011

 

ECR

 

 

B7-0179/2011

 

GUE/NGL

 

 

6.   Belarus, în special cazul lui Ales Michalevic și al Nataliei Radin

Propuneri de rezoluție: B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-0188/2011, B7-0189/2011

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere comună de rezoluție RC-B7-0167/2011

(PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE)

vot: rezoluție (textul în ansamblu)

 

+

 

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0167/2011

 

Verts/ALE

 

 

B7-0180/2011

 

ALDE

 

 

B7-0184/2011

 

S&D

 

 

B7-0185/2011

 

PPE

 

 

B7-0188/2011

 

ECR

 

 

B7-0189/2011

 

GUE/NGL

 

 

7.   Situația și patrimoniul cultural al regiunii Kashgar (Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang, China)

Propuneri de rezoluție: B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-0186/2011, B7-0187/2011

Obiect

Am nr.

Autor

AN etc.

Vot

Voturi prin AN/VE - observații

Propunere comună de rezoluție RC-B7-0168/2011

(PPE, S&D, ALDE, ECR, Verts/ALE)

Considerentul G

1

ECR

 

-

 

vot: rezoluție (textul în ansamblu)

AN

+

46, 1, 5

Propuneri de rezoluție ale grupurilor politice

B7-0168/2011

 

Verts/ALE

 

 

B7-0181/2011

 

ALDE

 

 

B7-0182/2011

 

S&D

 

 

B7-0183/2011

 

PPE

 

 

B7-0186/2011

 

ECR

 

 

B7-0187/2011

 

GUE/NGL

 

 

Solicitări de vot prin apel nominal

PPE: vot final


Joi, 10 martie 2011
ANEXĂ II

REZULTATUL VOTULUI PRIN APEL NOMINAL

1.   RC-B7-0169/2011 - § 10

Pentru: 573

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Mélenchon, Ransdorf, Remek, Tavares

NI: Kovács, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cortés Lastra, Cozzolino, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Alfonsi, Auken, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 24

ALDE: Jäätteenmäki, Thein

ECR: Czarnecki

EFD: de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Bisky, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Lösing, Matias, Meyer, Portas, Rubiks, Scholz, Toussas, Wils, de Jong

S&D: Cofferati, Crocetta

Verts/ALE: Benarab-Attou

Abțineri: 25

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Campbell Bannerman, Clark

GUE/NGL: Liotard, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Brons, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Madlener, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, van der Stoep

S&D: Costa, Martin David, Susta

Verts/ALE: Albrecht, Keller, Lochbihler, Tremopoulos

2.   RC-B7-0169/2011 - Rezoluție

Pentru: 584

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Takkula, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Cymański, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Kurski, McClarkin, Migalski, Nicholson, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Ziobro, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Soini, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Bisky, Kohlíček, Liotard, Matias, Maštálka, Mélenchon, Portas, Remek, Søndergaard, Tavares, Vergiat

NI: Kovács, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Baudis, Bauer, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collino, Comi, Danjean, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Langen, Le Brun, Le Grip, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Pieper, Pietikäinen, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Őry, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 18

ECR: Czarnecki

EFD: de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Ernst, Ferreira João, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Lösing, Meyer, Ransdorf, Scholz, Toussas, Wils, de Jong

S&D: Cofferati, Crocetta

Abțineri: 18

EFD: Agnew, Andreasen, Batten, Campbell Bannerman, Clark

GUE/NGL: Rubiks, Triantaphyllides

NI: Brons, Dodds, Ehrenhauser, Griffin, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, van der Stoep

S&D: Martin

3.   RC-B7-0158/2011 - § 8

Pentru: 342

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Crowley, Davies, De Sarnez, Donskis, Duff, Ek, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lynne, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, in 't Veld, van Baalen

ECR: Cymański

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Scottà, Soini, Speroni

GUE/NGL: Bisky, Ernst, Figueiredo, Hadjigeorgiou, Händel, Klute, Kohlíček, Liotard, Lösing, Maštálka, Meyer, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Tavares, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, de Jong

NI: Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Vadim Tudor, Werthmann

PPE: Abad, Audy, Boulland, Cadec, Cavada, Coelho, Dati, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Franco, Gallo, Grossetête, Higgins, Juvin, Kelly, Koumoutsakos, Köstinger, Le Brun, Liese, McGuinness, Mitchell, Pietikäinen, Rübig, Sanchez-Schmid, Seeber

S&D: Alves, Andrés Barea, Arif, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Crocetta, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Dušek, Désir, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Grelier, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Iotova, Irigoyen Pérez, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lambrinidis, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Obiols, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Peillon, Perello Rodriguez, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Canfin, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hautala, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Staes, Tarand, Taylor, Tremopoulos, Turmes, Turunen, Ždanoka

Împotrivă: 239

ALDE: Lepage, Takkula

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Chichester, Czarnecki, Deva, Elles, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, McClarkin, Migalski, Nicholson, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: Agnew, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

NI: Brons, Griffin, Madlener, van der Stoep

PPE: Albertini, Allam, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Belet, Bendtsen, Borys, Busuttil, Băsescu, Březina, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Comi, Danjean, David, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gahler, García-Margallo y Marfil, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hohlmeier, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan Cizelj, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lechner, Lehne, Lisek, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Motti, Muscardini, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Nitras, Oomen-Ruijten, Pack, Papanikolaou, Papastamkos, Pieper, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Rangel, Ranner, Reul, Riquet, Roithová, Ronzulli, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Skylakakis, Sommer, Sonik, Soullie, Stolojan, Stoyanov Emil, Strasser, Striffler, Surján, Svensson Alf, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Voss, Wałęsa, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D: Enciu

Abțineri: 14

ECR: Kurski, Ziobro, van Dalen

EFD: Andreasen, Batten, Campbell Bannerman, Clark

GUE/NGL: Mélenchon

NI: Dodds, Le Pen Marine, Obermayr

PPE: Baudis, Korhola

S&D: Țicău

Corectări și intenții de vot

Pentru : Charalampos Angourakis, João Ferreira, Hella Ranner

Împotrivă : Giovanni Collino, Françoise Grossetête

4.   RC-B7-0168/2011 - Rezoluție

Pentru: 46

ALDE: Schaake, Schmidt

ECR: Callanan, Chichester, Czarnecki, Tannock

EFD: Paška

GUE/NGL: Tavares

PPE: Băsescu, Březina, Caspary, Essayah, Gahler, Grossetête, Hohlmeier, Kaczmarek, Kastler, Kelly, Korhola, Kukan, Le Grip, Lisek, Macovei, Matula, Posselt, Preda, Protasiewicz, Rübig, Soullie, Thun und Hohenstein, Thyssen, Verheyen, Wieland, Zeller, Zwiefka, Záborská

S&D: Berman, Bullmann, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Repo, Tarabella

Verts/ALE: Brepoels, Cornelissen, Keller, Romeva i Rueda

Împotrivă: 1

GUE/NGL: Kohlíček

Abțineri: 5

GUE/NGL: Scholz

S&D: Crețu, Cutaș, Enciu, Sârbu