2003L0030 — SV — 01.01.2012 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/30/EG

av den 8 maj 2003

om främjande av användningen av biodrivmedel eller andra förnybara drivmedel

(EGT L 123, 17.5.2003, p.42)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009

L 140

16

5.6.2009