2003L0030 — BG — 01.01.2012 — 002.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

ДИРЕКТИВА 2003/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 8 май 2003 година

относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт

(ОВ L 123, 17.5.2003, p.42)

отменен със:

 

 

Официален вестник

 

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година

L 140

16

5.6.2009