4.7.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/45


Valitus, jonka José Luis Ruiz Molina on tehnyt 12.5.2016 virkamiestuomioistuimen asiassa F-60/15, Ruiz Molina v. SMHV, 2.3.2016 antamasta tuomiosta

(Asia T-233/16 P)

(2016/C 243/50)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Espanja) (edustajat: asianajajat N. Lhoëst ja S. Michiels)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen 2.3.2016 antaman tuomion asiassa F-60/15 ja

velvoittamaan vastapuolen korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksensa tueksi valittaja vetoaa neljään valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäinen valitusperuste, joka perustuu Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan ensimmäisen kohdan rikkomiseen.

2)

Toinen valitusperuste, joka perustuu siihen, ettei 15.9.2011 annetun tuomion Bennet ym. v. SMHV, F-102/09, EU:F:2011:138, oikeusvoimavaikutusta ole otettu huomioon.

3)

Kolmas valitusperuste, joka perustuu Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43), jolla on pantu täytäntöön toimialaltaan yleisten työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä 18.3.1999 tehty määräaikaista työtä koskeva puitesopimus, rikkomiseen ja kansainvälisessä sosiaalioikeudessa työpaikan pysyvyyden osalta vakiintuneiden periaatteiden ja vaatimusten loukkaamiseen.

4)

Neljäs valitusperuste, joka perustuu valituksenalaisen tuomion puutteelliseen perustelemiseen.