ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.247.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 247

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
21 september 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 825/2010 av den 20 september 2010 om fastställande av form och innehåll för den räkenskapsinformation som ska översändas till kommissionen inom ramen för avslutande av räkenskaperna för EGFJ och EJFLU samt för övervakning och prognostisering

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 826/2010 av den 20 september 2010 om undantag från förordning (EU) nr 1272/2009 för uppköp och försäljning av smör och skummjölkspulver

44

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 827/2010 av den 20 september 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

46

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 828/2010 av den 20 september 2010 om utfärdande av importlicenser avseende ansökningar som lämnas in under de sju första dagarna av september 2010 inom ramen för den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som förvaltas på grundval av förordning (EG) nr 620/2009

48

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 829/2010 av den 20 september 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 533/2007

49

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 830/2010 av den 20 september 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2010 inom ramen för de tullkvoter för ägg och äggalbumin som öppnades genom förordning (EG) nr 539/2007

51

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 831/2010 av den 20 september 2010 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av september 2010 inom ramen för de tullkvoter för fjäderfäkött som öppnades genom förordning (EG) nr 1385/2007

53

 

 

BESLUT

 

 

2010/561/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 maj 2010 om de nationella bestämmelser som anmälts av Danmark om tillsats av nitriter i vissa köttprodukter [delgivet med nr K(2010) 3301]

55

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2010/562/EU

 

*

Beslut nr 1/2010 av gemensamma Cariforum–EU-rådet som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan av den 17 maj 2010 om antagande av arbetsordningarna för gemensamma Cariforum–EU-rådet, Cariforum–EU:s handels- och utvecklingskommitté och de särskilda kommittéerna

66

 

 

2010/563/EU

 

*

Beslut nr 2/2010 av gemensamma Cariforum–EU-rådet som inrättats genom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, av den 17 maj 2010 rörande antagande av arbetsordningen för tvistlösning och uppförandekoden för skiljemän och medlare

76

 

 

IV   Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget

 

 

2010/564/EG

 

*

Kommissions beslut av den 28 oktober 2009 om statlig stödordning C 61/03 (f.d. NN 42/01) som Italien har infört till förmån för luftfartsindustrin [delgivet med nr K(2009) 8097]  (1)

85

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.