ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.247.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 247

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
21. septembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 825/2010 z 20. septembra 2010, ktorým sa ustanovuje forma a obsah účtovných údajov predkladaných Komisii na účely zúčtovania EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania a prognóz

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 826/2010 z 20. septembra 2010, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o nákup a predaj masla a odstredeného sušeného mlieka

44

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 827/2010 z 20. septembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

46

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2010 z 20. septembra 2010 o vydávaní dovozných licencií v prípade žiadostí predložených v prvých siedmich dňoch mesiaca septembra 2010 v rámci colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso otvorenej nariadením (ES) č. 620/2009

48

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 829/2010 z 20. septembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

49

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 830/2010 z 20. septembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

51

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 831/2010 z 20. septembra 2010 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca septembra 2010 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

53

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/561/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. mája 2010 o vnútroštátnych predpisoch o pridávaní dusitanov do určitých mäsových výrobkov, ktoré oznámilo Dánsko [oznámené pod číslom K(2010) 3301]

55

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/562/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločnej rady Cariforum – EÚ č. 1/2010 zriadenej Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi Cariforumu na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej zo 17. mája 2010 o prijatí rokovacích poriadkov Spoločnej rady Cariforum – EÚ a Výboru Cariforum – EÚ pre obchod a rozvoj a osobitných výborov

66

 

 

2010/563/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločnej rady Cariforum – EÚ č. 2/2010 zriadenej Dohodou, ktorou sa ustanovuje Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi štátmi Cariforumu na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej zo 17. mája 2010 týkajúce sa prijatia rokovacieho poriadku na urovnávanie sporov a kódexu správania pre rozhodcov a mediátorov

76

 

 

IV   Akty prijaté pred 1. decembrom 2009 podľa Zmluvy o ES, Zmluvy o EÚ a Zmluvy o Euratome

 

 

2010/564/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. októbra 2009 o schéme štátnej pomoci C 61/03 (ex NN 42/01), ktorú Taliansko uplatnilo na letecký priemysel [oznámené pod číslom K(2009) 8097]  (1)

85

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.