ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2010.247.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 247

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

53e jaargang
21 september 2010


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EU) nr. 825/2010 van de Commissie van 20 september 2010 tot vaststelling van vorm en inhoud van de boekhoudgegevens die aan de Commissie moeten worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses

1

 

*

Verordening (EU) nr. 826/2010 van de Commissie van 20 september 2010 houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 1272/2009, wat betreft de aankoop en de verkoop van boter en mageremelkpoeder

44

 

 

Verordening (EU) nr. 827/2010 van de Commissie van 20 september 2010 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

46

 

 

Verordening (EU) nr. 828/2010 van de Commissie van 20 september 2010 met betrekking tot invoercertificaten waarvoor de aanvragen in de eerste 7 dagen van september 2010 zijn ingediend in het kader van het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit, dat wordt beheerd bij Verordening (EG) nr. 620/2009

48

 

 

Verordening (EU) nr. 829/2010 van de Commissie van 20 september 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van september 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 533/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

49

 

 

Verordening (EU) nr. 830/2010 van de Commissie van 20 september 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van september 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 539/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor bepaalde producten in de sector eieren en ovoalbumine

51

 

 

Verordening (EU) nr. 831/2010 van de Commissie van 20 september 2010 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van september 2010 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1385/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor vlees van pluimvee

53

 

 

BESLUITEN

 

 

2010/561/EU

 

*

Besluit van de Commissie van 25 mei 2010 betreffende door Denemarken aangemelde nationale bepalingen inzake de toevoeging van nitriet aan bepaalde vleesproducten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 3301)

55

 

 

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2010/562/EU

 

*

Besluit nr. 1/2010 van de Gezamenlijke Raad Cariforum-EU opgericht bij de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten anderzijds, van 17 mei 2010 inzake de goedkeuring van het reglement van orde van de Gezamenlijke Raad Cariforum-EU, het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EU en de speciale commissies

66

 

 

2010/563/EU

 

*

Besluit nr. 2/2010 van de Gezamenlijke Raad Cariforum-EU, ingesteld bij de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, van 17 mei 2010 betreffende de vaststelling van het reglement van orde voor geschillenbeslechting en de gedragscode voor scheidsrechters en bemiddelaars

76

 

 

IV   Handelingen die vóór 1 december 2009 zijn aangenomen krachtens het EG-Verdrag, het EU-Verdrag en het Euratom-Verdrag

 

 

2010/564/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 oktober 2009 betreffende de steunregeling C 61/03 (ex NN 42/01) door Italië ten uitvoer gelegd ten gunste van de luchtvaartindustrie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 8097)  (1)

85

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1272/2009 van de Commissie van 11 december 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de aankoop en de verkoop van landbouwproducten in het kader van de openbare interventie (PB L 349 van 29.12.2009)

97

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.