ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2010.247.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

53. sējums
2010. gada 21. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 825/2010 (2010. gada 20. septembris), ar ko nosaka tās grāmatvedības informācijas formu un saturu, kura jāiesniedz Komisijai ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanai, kā arī kontrolei un prognozēšanai

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 826/2010 (2010. gada 20. septembris), ar ko atkāpjas no Regulas (ES) Nr. 1272/2009 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena iepirkšanu un pārdošanu

44

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 827/2010 (2010. gada 20. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

46

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 828/2010 (2010. gada 20. septembris) par importa licenču izdošanu atbilstīgi pieteikumiem, kas iesniegti 2010. gada septembra pirmajās septiņās dienās, saskaņā ar tarifu kvotu augstākā labuma liellopu gaļai, kuru pārvalda ar Regulu (EK) Nr. 620/2009

48

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 829/2010 (2010. gada 20. septembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 533/2007

49

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 830/2010 (2010. gada 20. septembris) par konkrētu olu un olu albumīna produktu importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

51

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 831/2010 (2010. gada 20. septembris) par mājputnu gaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2010. gada septembra pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1385/2007

53

 

 

LĒMUMI

 

 

2010/561/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2010. gada 25. maijs) par Dānijas paziņotajiem valsts noteikumiem attiecībā uz nitrītu pievienošanu konkrētiem gaļas produktiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 3301)

55

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2010/562/ES

 

*

Lēmums Nr. 1/2010, ko pieņem Cariforum un ES Apvienotā padome, kura izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Cariforum valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, (2010. gada 17. maijs) par Cariforum un ES Apvienotās padomes, Tirdzniecības un attīstības komitejas un īpašo komiteju reglamenta pieņemšanu

66

 

 

2010/563/ES

 

*

Lēmums Nr. 2/2010, ko pieņem Cariforum un ES Apvienotā padome, kura izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Cariforum valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, (2010. gada 17. maijs) par Domstarpību izšķiršanas reglamenta un Šķīrējtiesnešu un vidutāju ētikas kodeksa pieņemšanu

76

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2010/564/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 28. oktobris) par valsts atbalstu C 61/03 (ex NN 42/01), ko Itālija piešķīrusi aeronavigācijas nozarē (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 8097)  (1)

85

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.