ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.247.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 247

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
21. syyskuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 825/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 826/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, asetuksesta (EU) N:o 1272/2009 poikkeamisesta voin ja rasvattoman maitojauheen oston ja myynnin osalta

44

 

 

Komission asetus (EU) N:o 827/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

46

 

 

Komission asetus (EU) N:o 828/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 620/2009 hallinnoitavassa korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiössä syyskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten myöntämisestä

48

 

 

Komission asetus (EU) N:o 829/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä syyskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

49

 

 

Komission asetus (EU) N:o 830/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä syyskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

51

 

 

Komission asetus (EU) N:o 831/2010, annettu 20 päivänä syyskuuta 2010, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä syyskuun 2010 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

53

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/561/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä toukokuuta 2010, Tanskan tiedoksi antamista nitriitin lisäämistä tiettyihin lihavalmisteisiin koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 3301)

55

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2010/562/EU

 

*

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetun CARIFORUM–EU-yhteisneuvoston päätös N:o 1/2010, annettu 17 päivänä toukokuuta 2010, CARIFORUM–EU-yhteisneuvoston, CARIFORUM–EU-kauppa- ja kehityskomitean sekä erityiskomiteoiden työjärjestysten hyväksymisestä

66

 

 

2010/563/EU

 

*

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisellä talouskumppanuussopimuksella perustetun CARIFORUM–EU-yhteisneuvoston päätös N:o 2/2010, annettu 17 päivänä toukokuuta 2010, riitojenratkaisumenettelyn työjärjestyksen sekä välimiesten ja sovittelijoiden käytännesääntöjen hyväksymisestä

76

 

 

IV   EY-sopimuksen, EU-sopimuksen ja Euratom-sopimuksen nojalla ennen 1. joulukuuta 2009 annetut säädökset

 

 

2010/564/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä lokakuuta 2009, valtiontukiohjelmasta C 61/03 (ex NN 42/01), jonka Italia on toteuttanut ilmailuteollisuuden hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 8097)  (1)

85

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.