ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.247.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 247

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
21 септември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 825/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и за целите на мониторинга и прогнозирането

1

 

*

Регламент (ЕС) № 826/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година за дерогация от Регламент (ЕС) № 1272/2009 по отношение на продажбата чрез тръжна процедура на масло и на обезмаслено мляко на прах

44

 

 

Регламент (ЕС) № 827/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

46

 

 

Регламент (ЕC) № 828/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

48

 

 

Регламент (ЕС) № 829/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

49

 

 

Регламент (ЕС) № 830/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на септември 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

51

 

 

Регламент (ЕС) № 831/2010 на Комисията от 20 септември 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на септември 2010 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

53

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/561/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 май 2010 година относно нотифицираните от Дания национални разпоредби относно добавянето на нитрити в някои месни продукти (нотифицирано под номер C(2010) 3301)

55

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/562/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвместния съвет Карифорум—ЕС, създаден със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, от 17 май 2010 година по отношение на приемането на процедурните правилници на Съвместния съвет Карифорум—ЕС, на Комитета по търговия и развитие Карифорум—ЕС и на специалните комитети

66

 

 

2010/563/ЕС

 

*

Решение № 2/2010 на Съвместния съвет Карифорум—ЕС, създаден със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от Карифорум, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, от 17 май 2010 година относно приемането на процедурния правилник за уреждане на спорове и кодекса за поведение на арбитрите и медиаторите

76

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2010/564/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 октомври 2009 година относно схема за държавна помощ C 61/03 (ex NN 42/01), приведена в действие от Италия в полза на въздухоплавателната промишленост (нотифицирано под номер C(2009) 8097)  (1)

85

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.