7.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CE 377/166


Вторник, 10 май 2011 г.
Искане за защита на парламентарния имунитет на г-н Luigi de Magistris

P7_TA(2011)0188

Решение на Европейския парламент от 10 май 2011 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris (2010/2122(IMM))

2012/C 377 E/25

Европейският парламент,

като взе предвид искането на Luigi de Magistris за защита на неговия имунитет във връзка с производство, заведено в италиански съд, както е представено на 5 юли 2010 г. и обявено на пленарното заседание на 7 юли 2010 г.,

като изслуша Luigi de Magistris, съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

като взе предвид член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз от 8 април 1965 г. и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г. и 19 март 2010 г. (1),

като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0152/2011),

A.

като има предвид, че членът на Европейския парламент Luigi de Magistris е поискал защита на неговия парламентарен имунитет във връзка с производство в италиански съд,

Б.

като има предвид, че искането на Luigi de Magistris е свързано с частна тъжба, внесена срещу него в съда в Беневенто от името на Clemente Mario Mastella, член на Европейския парламент, във връзка с интервю, дадено от г-н de Magistris за италиански вестник на 31 октомври 2009 г.,

В.

като има предвид, че съгласно частната тъжба част от това интервю („Mastella беше замесен в едно от моите разследвания и се опита да ме спре“) представлява клевета, водеща до иск за щети в размер на 1 000 000 EUR плюс разходите,

Г.

като има предвид, че интервюто е дадено във време, когато Luigi de Magistris е бил член на Европейския парламент след избирането му на изборите за Европейски парламент от 2009 г.,

Д.

като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им,

Е.

като има предвид, че в съответствие с установената практика на Парламента фактът, че съдебното производство е от гражданско- или административноправен характер или пък че някои от неговите аспекти попадат в обхвата на гражданското или административното право, не представлява сам по себе си пречка пред прилагането на имунитета, предоставен съгласно посочения по-горе член,

Ж.

като има предвид, че като е давал въпросното интервю, Luigi de Magistris е изпълнявал задълженията си като член на Европейския парламент и е провеждал политически дейности, като е изразявал своето мнение по въпроси от обществен интерес пред своите избиратели,

З.

като има предвид, че опитите чрез завеждане на съдебни производства да не бъде позволено на членовете на Европейския парламент да изразяват своето мнение по въпроси от законен обществен интерес и да критикуват своите политически опоненти са неприемливи в едно демократично общество и са в нарушение на член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, който има за цел да защити свободата на изразяване на членовете на ЕП при изпълнение на техните задължения в интерес на Парламента като институция на Европейския съюз,

1.

Реши да защити привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris;

2.

Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение на компетентния орган на Италианската република и на Luigi de Magistris.


(1)  Дело 101/63 Wagner/Fohrmann и Krier [1964] Recueil, стр. 195, дело 149/85 Wybot/Faure и други [1986] Recueil, стр. 2391, дело T-345/05 Mote/Парламент [2008] Сборник, стр. II-2849, обединени дела C-200/07 и C-201/07 Marrа De Gregorio и Clemente [2008] Сборник, стр. 7929 и дело T-42/06 Gollnisch/Парламент.