26.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 150/13


Offentliggørelse af en ansøgning om ændring i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2012/C 150/08

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen om ændring, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen

ANSØGNING OM ÆNDRING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

ANSØGNING OM ÆNDRING I HENHOLD TIL ARTIKEL 9

»DANABLU«

EF-Nr.: DK-PGI-0217-0328-21.02.2011

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen:

Produktets betegnelse

Varebeskrivelse

Geografisk område

Bevis for oprindelse

Produktionsmetode

Tilknytning

Mærkning

Krav i nationale bestemmelser

Andet (angives nærmere)

2.   Type ændring(er):

Ændring af enhedsdokument eller resuméark

Ændring af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken hverken enhedsdokumentet eller resuméet er offentliggjort

Ændring af en varespecifikation, hvor der ikke kræves ændring af det offentliggjorte enhedsdokument (artikel 9, stk. 3, i forordning (EF) nr. 510/2006)

Midlertidig ændring af varespecifikationen, fordi de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger (artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 510/2006)

3.   Ændring(er):

3.1.   Varebeskrivelsen:

3.1.1.   Vandindhold i Danablu 60 +

For produktionsteknisk bedre at sikre fastholdelsen af Danablu 60+ karakteristik som værende »gennemgående blød, skærbar og smørbar, noget fastere og kortere ud mod ostens ydre« ændres minimum tørstof fra 58 pct. (max. 42 pct. vand) til minimum 56 pct. (max. 44 pct. vand).

Det har vist sig, at nogle mejerier producerer Danablu 60+ med en lavere vandprocent end forudsat i varespecifikationen af frygt for at overskride 42 pct. grænsen. Det kan betyde, at en Danablu 60+ bliver lidt fastere og ikke så cremet i konsistensen som forudsat. På denne baggrund undersøgte Producentforeningen igennem en treårig periode, hvorledes tørstof/vandprocenten påvirkede den generelle bedømmelse af produktet. Et teknisk udvalg har analyseret, hvorledes vandprocenten i Danablu 60+ relaterer sig til point for konsistens og lugt og smag, samt til hovedkarakteren ved bedømmelsen hos Steins Laboratorium A/S af de ordinære prøver for Danablu 60+. En nærmere analyse af resultaterne afslørede, at det er muligt at fremstille Danablu 60+ af en god kvalitet med en vandprocent over 42 pct., og at man, ved at fastsætte den maksimale vandprocent til 44 pct., undgår at en del mejerier, af frygt for at ramme den hidtidige 42 % grænse, fremstiller Danablu 60+ af en fastere og mindre cremet konsistens end forudsat i varespecifikationen.

3.1.2.   Vægtgrænse Danablu

Med henblik på at optimere produktionen og undgå unødvendigt spild ønsker Producentforeningen at ændre de nuværende krav til vægt for en flad, cylindrisk Danablu fra 2,75-3,25 kg til en vægtangivelse på ca. 3 kg. Ændringen er teknisk begrundet og har ingen betydning for kvaliteten af Danablu. Det har imidlertid vist sig, at der bliver et stort spild ved portionsopdeling af en flad, cylindrisk Danablu af den nuværende størrelse. Hvis størrelsen ændres en smule, mindskes spildet ved en ideel, moderne udskæring.

3.1.3.   Mærkning

Ændringen vedrører, at mærkningen kan suppleres med »Danish Blue Cheese« eller andre oversættelser heraf i alle officielle sprogversioner, da »Danish Blue Cheese« og »Danablu« er registrerede varemærker. »Danish Blue Cheese« har altid været gældende i alle officielle sprogvariationer og er anført på de forskellige markeder i det pågældende lands oversættelse.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»DANABLU«

EF-Nr.: DK-PGI-0217-0328-21.02.2011

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Danablu«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Danmark

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.3.

Oste

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet, fremstillet af dansk komælk.

 

Sammensætning:

Danablu 50+

:

Minimum fedt i tørstof (%): 50, minimum tørstof (%): 52

Danablu 60+

:

Minimum fedt i tørstof (%): 60, minimum tørstof (%): 56

 

Form og vægt (uopskåret):

Flad cylindrisk, diameter ca. 20 cm, vægt ca. 3 kg

Rektangulær, længde ca. 30 cm, bredde ca. 12 cm, vægt ca. 4 kg.

 

Overflade:

Hvid til let gullig eller svag brunlig farve, fri for væsentligt kitlag og skimmelvækst. Må kun være svagt sunket i midten. Der må være synlige åbninger af stikkanalerne i fladerne. Ingen beklædning med paraffin eller plastemulsion.

 

Skorpe:

Ingen egentlig skorpedannelse, men tæt og noget fast ydre lag. Der må være åbninger af stikkanalerne i fladerne. Flader og side skal være hele, jævne og regelmæssige.

 

Farve:

Hvid til let gullig, ikke grålig, ikke overskimlet, gennemsat af ret regelmæssigt fordelt ren marmorering af blågrønne skimmelårer i stikkanaler og fysiske huller og spalter. Marmoreringen kan være aftagende ud mod ostens ydre. Stikkanalerne skal være fri for kitdannelse og fremmed skimmelvækst.

 

Bygning:

Regelmæssigt fordelte spredte fysiske åbninger og spalter (koagelåbninger) samt stikkanaler. Massen kan være tættere ud mod ostens ydre. Ingen gæringshuller.

 

Konsistens:

Løs, men ikke smuldrende, gennemgående blød, skærbar og smørbar, noget fastere og kortere konsistens ud mod ostens ydre.

 

Lugt og smag:

Ren, pikant smag, stærkt præget af ren vækst af blåskimmel. Smagen kan være skarp og noget salt og syrlig med let bitter tendens.

 

Lagringstid:

Minimum 5 uger:

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

Danablu produceres udelukkende af mælk fra det geografiske område.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Der er ingen specifikke krav til foderets kvalitet eller oprindelse.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Hele produktionen skal finde sted i det geografiske område.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

Der er ingen specifikke krav til udskæring, rivning eller emballering.

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Danablu (50+ eller 60+).

Kan suppleres med »Danish Blue Cheese« eller andre oversættelser heraf i alle officielle sprogversioner.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Danmark

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

I overensstemmelse med den oprindelige opskrift produceres Danablu udelukkende af dansk komælk.

Kort beskrivelse af det geografiske område

Den essentielle del af Danablu produktionen, der begrænser den til det danske geografiske område er den historiske produktions ekspertise og ”know-how” som de danske osteproducenter besidder. Dette er en unik kompetence som sikre at den producerede Danablu-ost lever op til ostens historiske kvaliteter.

5.2.   Produktets egenart:

Danablu er en blåskimmelost fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, fremstillet af dansk komælk. Mælken homogeniseres og termiseres/pasteuriseres, hvilket giver osten en skarp pikant smag og en skærbar let smuldrende konsistens. Sammenlignet med andre blåskimmeloste, er Danablu kraftig i smagen. Skorpen er hvid og fri for synlig vækst af skimmel og andre mikroorganismer.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

Danablu har i EU som i ikke-EU lande omdømme som værende en specialitet af danske råvarer og dansk oprindelse. Dette omdømme er opnået gennem lovgivningsmæssige initiativer og producenternes kvalitetsarbejde gennem 60 år, der har sikret bevarelsen af produktets traditionelle og særegne kendetegn.

Historik

Et amerikansk universitet tog under 2. verdenskrig patent på homogenisering af ostemælk og forsøgte at indføre afgift på dansk ost fremstillet af homogeniseret mælk. Det blev afslået, da det kunne bevises, at metoden var indført 20 år tidligere i Danmark af Marius Boel. Han havde formentlig allerede som dreng, mere eller mindre bevidst, osten i tankerne, idet han hjemme på gården i Salling, hvor man havde en produktion af smør og ost, meget tidligt udførte nogle spændende forsøg med blåskimmelkulturer. Han havde lagt mærke til, at ostene engang imellem mugnede, og prøvede af ren og skær nysgerrighed at smage på dem. Det viste sig, at de, med Marius Boels egne ord, »havde en både ejendommelig og pikant smag«. Han tog derfor noget skimmel fra ostene og dyrkede det på brød. Tørrede og malede derefter brødet og tilsatte pulveret til den friske ostemasse. Dermed var forstadiet til Danablu-osten skabt.

I 1927 forsøgte Marius Boel at fremstille osten af homogeniseret mælk, som han fik fra et mejeri i Odense. Ideen havde han fået fra 9 % kaffefløde, som på grund af homogenisering havde en cremet konsistens trods det relativt lave fedtindhold. Forsøgene medførte en vældig kvalitetsforbedring af osten, den blev mere fedladen, fik en mere pikant smag, blev mere hvid og fik en bedre vandbindings evne. Det blev derefter hurtigt almindeligt at homogenisere ostemælken på mejerier, der fremstillede ost af denne type. Ligeledes blev det i 1930’erne almindeligt at lavpasteurisere ostemælken på de danske ostemejerier.

Forskellige forhold gjorde, at efterspørgslen efter den danske blåskimmelost steg kraftigt omkring 1930, og antallet af producenter steg. For at fastholde kvaliteten blev der taget initiativ til at indlede forhandlinger med lederen af Statskontrollen, overinspektør Lohse, med henblik på at etablere regelmæssig kontrol af oste beregnet til eksport. Forhandlingerne endte med, at man fandt det nødvendigt først at danne en producentforening, som kunne diskutere enkelthederne i kontrolsystemet. Der blev derfor indkaldt til møde den 23. juni 1934. Man vedtog på mødet at stifte en producentforening.

Samme dag, som foreningen blev stiftet, blev det i samarbejde med inspektør Lohse besluttet at indkalde oste til den første prøvebedømmelse i Odense den 16. juli 1934. Efter 3 prøvebedømmelser blev der vedtaget bedømmelseskriterier for skorpe, bygning, farve, lugt og smag samt hovedkarakter for ostens egnethed som eksportvare. I september 1934 indledte foreningen forhandlinger med Landbrugsministeriet og Statskontrollen om fastlæggelse af regler for ostens karakteregenskaber og regler for mejeriernes godkendelse til produktion af eksport-oste. Forhandlingerne resulterede i udsendelse af Landbrugsministeriets »regulativ for bedømmelser af ost af Roqueforttypen ved Statens Ostebedømmelser«. Regulativet fik virkning fra 1. januar 1936.

I 1952 blev ostens benævnelse Danablu officielt fastsat i forbindelse med udsendelse af Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 80 af 13. marts 1952 om benævnelser for dansk ost. I 1958 udsendtes Lov nr. 214 af 16. juni 1958 om tilvirkning og forhandling m.m. af ost. I loven er udstedt retningslinier for produktion og kontrol. Lovgivningen er senere reguleret i bekendtgørelser i 1963 og 1969, hvor der er angivet karakteristikker for ostene.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Varespecifikation_DANABLU_September%20201_2.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.