22.9.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 287/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 juni 2012 — Atiqullah Adil mot Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Mål C-278/12)

2012/C 287/30

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Atiqullah Adil

Motpart: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 21 i kodexen om Schengengränserna (1) tolkas så att den hindrar utövandet av en sådan nationell befogenhet som den som ges i artikel 50 i 2000 års utlänningslag och närmare beskrivs i artikel 4.17a i 2000 års utlänningsförordning, för att utföra personkontroller inom områden bakom den inre gränsen i syfte att ta reda på huruvida en viss person uppfyller de krav som gäller i medlemsstaten för att ha rätt att vistas där?

2.

a)

Utgör artikel 21 i kodexen om Schengengränserna hinder för att sådana nationella kontroller av personer på plats som de som avses i artikel 50 i 2000 års utlänningslag utförs på grundval av allmän information och erfarenhetsbaserade uppgifter om illegal vistelse, i enlighet med artikel 4.17a punkt 2 i 2000 års utlänningsförordning, eller krävs det att det vid utförandet av sådana kontroller föreligger konkreta indikationer på att den individ som ska kontrolleras uppehåller sig illegalt i medlemsstaten?

b)

Utgör artikel 21 i kodexen om Schengengränserna hinder för att utföra en sådan kontroll i syfte att erhålla sådan allmän information och sådana erfarenhetsbaserade uppgifter om illegal vistelse som avses i punkt a, om det sker i begränsad omfattning?

3.

Ska artikel 21 i kodexen om Schengengränserna tolkas så, att en inskränkning av kontrollbefogenheten på det sätt som beskrivs i en sådan bindande bestämmelse som artikel 4.17 a i 2000 års utlänningsförordning gör att det föreligger tillräckliga garantier för att en kontroll inte i praktiken ska få samma verkan som en in- och utresekontroll, vilket är förbjudet enligt artikel 21 i kodexen om Schengengränserna?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, s. 1).