22.9.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 287/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 4. júna 2012 — A. Adil/odporca: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Vec C-278/12)

2012/C 287/30

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: A. Adil

Odporca: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 21 Kódexu schengenských hraníc (1) vykladať v tom zmysle, že bráni výkonu takej vnútroštátnej právomoci, akú priznáva článok 50 Vreemdelingenwet 2000 (zákon o cudzincoch z roku 2000) a aká je podrobnejšie upravená v článku 4.17a du Vreemdelingenbesluit 2000 (nariadenie o cudzincoch z roku 2000), ktorá umožňuje vykonávať kontroly osôb na vnútorných hraniciach s cieľom overiť, či tieto osoby spĺňajú podmienky legálneho pobytu platné v členskom štáte?

2.

a)

Bráni článok 21 Kódexu schengenských hraníc tomu, aby také vnútroštátne kontroly, aké sú uvedené v článku 50 Vreemdelingenwet 2000, boli založené na všeobecných informáciách a poznatkoch o nelegálnom pobyte osôb na mieste kontroly v zmysle článku 4.17a ods. 2 Vreemdelingenbesluit 2000, alebo sa pri vykonávaní takých kontrol vyžaduje existencia konkrétnych okolností nasvedčujúcich tomu, že jednotlivec sa zdržiava v dotknutom členskom štáte neoprávnene?

b)

Bráni článok 21 Kódexu schengenských hraníc výkonu takejto kontroly s cieľom získať všeobecné informácie a poznatky o nelegálnom pobyte v zmysle písm. a), ak sa táto kontrola vykonáva v obmedzenej miere?

3.

Má sa článok 21 Kódexu schengenských hraníc vykladať v tom zmysle, že také obmedzenie kontrolnej právomoci, aké je uvedené v takom zákonnom ustanovení, akým je článok 4.17a Vreemdelingenbesluit 2000, dostatočne zaručuje, že praktický výkon kontroly nemôže mať účinok rovnocenný hraničným kontrolám zakázaným článkom 21 Kódexu schengenských hraníc?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Ú. v. EÚ L 105, s. 1).