22.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 287/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 4. jūnijā iesniedza Raad van State (Nīderlande) — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Lieta C-278/12)

2012/C 287/30

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: A. Adil

Atbildētājs: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Šengenas Robežu kodeksa (1) 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj īstenot valsts pilnvaras, kas ir noteiktas Vreemdelingenwet 2000 50. pantā un sīkāk izstrādātas Vreemdelingenbesluit 2000 4.17 a pantā, lai teritorijās pēc iekšējām robežām veiktu personu pārbaudi ar mērķi pārliecināties, vai šīs personas ievēro dalībvalstī noteiktās likumīgas uzturēšanās prasības?

2)

a)

Vai Šengenas Robežu kodeksa 21. pants nepieļauj tādas valsts pārbaudes, kādas ir paredzētas Vreemdelingenwet 2000 50. pantā, veikšanu, pamatojoties uz vispārēju informāciju un pieredzi saistībā ar personu pretlikumīgu uzturēšanos pārbaudes veikšanas vietā, kā paredzēts Vreemdelingenbesluit 2000 4.17 a panta 2. punktā, vai, veicot šādas pārbaudes, ir jābūt konkrētām norādēm, ka kāda no pārbaudāmajām personām attiecīgajā dalībvalstī atrodas nelikumīgi?

b)

Vai Šengenas Robežu kodeksa 21. pants nepieļauj šādas pārbaudes veikšanu ar mērķi iegūt a) punktā norādīto vispārējo informāciju un pieredzi saistībā ar nelikumīgu uzturēšanos, ja tas notiek ierobežotā apjomā?

3)

Vai Šengenas Robežu kodeksa 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pārbaudes pilnvaru ierobežošana tādā veidā, kā ir aprakstīts tādā tiesību normā kā Vreemdelingenbesluit 2000 4.17 a pants, ir pietiekama, lai nodrošinātu, ka pārbaudes praktiskajai īstenošanai nav robežpārbaudei līdzvērtīga iedarbība, kas ir aizliegta ar Šengenas Robežu kodeksa 21. pantu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 105, 1. lpp.)