22.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 287/17


2012 m. birželio 4 d.Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A. Adil, kita šalis: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Byla C-278/12)

2012/C 287/30

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: A. Adil

Kita šalis: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Šengeno sienų kodekso (1) 21 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama vykdyti tokius įgaliojimus, kokie numatyti Vreemdelingenwet 2000 (Užsieniečių įstatymas) 50 straipsnyje ir detaliau sureguliuoti Vreemdelingenbesluit 2000 (Nutarimas dėl užsieniečių) 4.17a straipsnyje, kuriais leidžiama kontroliuoti asmenis prie vidaus sienų siekiant patikrinti, ar laikomasi galiojančių teisėto buvimo valstybėje narėje sąlygų?

2.

a)

Ar Šengeno sienų kodekso 21 straipsniu draudžiama vykdyti nacionalinę kontrolę, kaip antai numatyta Vreedelingenwet 2000 50 straipsnyje, kuri grindžiama bendra informacija ir patirtimi dėl neteisėto asmenų buvimo kontrolės vietoje, kaip numatyta Vreemdelingenbesluit 2000 4.17a straipsnio 2 dalyje, ar vykdant šią kontrolę turi būti konkretūs požymiai, patvirtinantys, kad kontroliuojamo asmens buvimas atitinkamoje valstybėje narėje yra neteisėtas?

b)

Ar Šengeno sienų kodekso 21 straipsniu draudžiama tokia kontrolė, jei ji vykdoma ribotai, siekiant gauti a punkte minėtą bendrą ir su patirtimi susijusią informaciją apie neteisėtą buvimą?

3.

Ar Šengeno sienų kodekso 21 straipsnį reikia aiškinti taip, kad apribojus kontrolės įgaliojimus taip, kaip numatyta įstatymo nuostatoje, t. y. Vreemdelingenbesluit 2000 4.17a straipsnyje, pakankamai užtikrinama, kad ši kontrolė faktiškai negali tapti lygiaverte Šengeno sienų kodekso 21 straipsniu draudžiamiems patikrinimams kertant sieną?


(1)  2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 105, p. 1).