22.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 287/17


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 4.6.2012 — A. Adil v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Asia C-278/12)

2012/C 287/30

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A. Adil

Vastapuoli: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Schengenin rajasäännöstön (1) 21 artiklaa tulkittava siten, että sen vastaista on sellaisen kansallisen toimivallan käyttäminen, joka on myönnetty vuoden 2000 ulkomaalaislain (Vreemdelingenwet 2000) 50 §:ssä ja pantu yksityiskohtaisemmin täytäntöön vuoden 2000 ulkomaalaisasetuksen (Vreemdelingenbesluit 2000) 4.17a §:llä ja jonka mukaan alueilla, jotka ovat sisärajojen sisäpuolella, voidaan suorittaa henkilötarkastuksia sen tarkistamiseksi, täyttävätkö he jäsenvaltiossa voimassa olevat laillista oleskelua koskevat edellytykset?

2)

a)

Onko Schengenin rajasäännöstön 21 artikla esteenä sille, että vuoden 2000 ulkomaalaislain 50 §:ssä tarkoitettujen tarkastusten kaltaisia tarkastuksia suoritetaan vuoden 2000 ulkomaalaisasetuksen 4.17a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sellaisten yleisten tietojen tai saatujen kokemusten perusteella, jotka koskevat henkilöiden laitonta oleskelua tarkastuspaikalla, vai onko tällaisia tarkastuksia suoritettaessa oltava olemassa konkreettisia seikkoja, jotka osoittavat, että tarkistettava henkilö oleskelee laittomasti asianomaisessa jäsenvaltiossa?

b)

Onko Schengenin rajasäännöstön 21 artikla esteenä sille, että tällainen tarkastus suoritetaan tarkoituksena saada a kohdassa tarkoitettuja laitonta oleskelua yleisiä tietoja ja kokemusperäisiä tietoja, jos tällaisia tarkastuksia suoritetaan rajoitetussa määrin?

3)

Onko Schengenin rajasäännöstön 21 artiklaa tulkittava siten, että tarkastustoimivallan rajaaminen siten, kuin se on tehty vuoden 2000 ulkomaalaisasetuksen 4.17a §:n kaltaisessa säännöksessä, riittää takaamaan, ettei tarkastuksella tosiasiallisesti ole Schengenin rajasäännöstön 21 artiklassa kiellettyä vastaavaa vaikutusta kuin rajatarkastuksella?


(1)  Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006 (EUVL L 105, s. 1).