22.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 287/17


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 4. juni 2012 — A. Adil, den anden part; Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Sag C-278/12)

2012/C 287/30

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A. Adil

Den anden part: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal Schengengrænsekodeksens (1) artikel 21 fortolkes således, at den er til hinder for udøvelsen af en national kompetence som den, der er tillagt ved artikel 50 i Vreemdelingenwet 2000 og gennemført ved artikel 4.17a i Vreemdelingenbesluit 2000, hvorefter det er tilladt at udføre personkontrol ved de indre grænser med henblik på at efterprøve, om de opfylder de betingelser for lovligt ophold, der finder anvendelse i medlemsstaten?

2)

a)

Er Schengengrænsekodeksens artikel 21 til hinder for, at nationale kontroller som dem, der er omhandlet i artikel 50 i Vreemdelingenwet 2000, i henhold til artikel 4.17a, stk. 2, i Vreemdelingenbesluit 2000 udføres på grundlag af generelle oplysninger og erfaringer vedrørende personers ulovlige ophold på kontrolstedet, eller er det ved udførelsen af sådanne kontroller påkrævet, at der foreligger konkrete holdepunkter for at antage, at en person opholder sig ulovligt i den omhandlede medlemsstat?

b)

Er Schengengrænsekodeksens artikel 21 til hinder for udførelsen af denne type kontrol, når den har til formål at indsamle de i spørgsmål 2a nævnte generelle oplysninger og erfaringer vedrørende ulovligt ophold, hvis kontrollen kun udføres i begrænset omfang?

3)

Skal Schengengrænsekodeksens artikel 21 fortolkes således, at en begrænsning af en kontrolkompetence som den, der er fastsat i en lovbestemmelse som artikel 4.17a i Vreemdelingenbesluit 2000, er tilstrækkelig med henblik på at sikre, at den praktiske udførelse af kontrollen ikke har tilsvarende virkning som den i henhold til Schengengrænsekodeksens artikel 21 forbudte grænsekontrol?


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15.3.2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) (EUT L 105, s. 1).