22.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 287/17


Преюдициално запитване, отправено от Raad van State (Нидерландия) на 4 юни 2012 г. — A. Adil/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Дело C-278/12)

2012/C 287/30

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Raad van State

Страни в главното производство

Жалбоподател: A. Adil

Ответник: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Преюдициални въпроси

1.

Трябва ли член 21 от Кодекса на шенгенските граници (1) да се тълкува в смисъл, че не допуска упражняването на национално правомощие като предоставеното с член 50 от Vreemdelingenwet 2000 и развито в член 4.17a от Vreemdelingenbesluit 2000, които позволяват да се извършват контролни действия спрямо лица по вътрешните граници, за да се провери дали отговарят на условията за законен престой, които се прилагат в държавата членка?

2.

а)

Допуска ли член 21 от Кодекса на шенгенските граници национални контролни действия, като посочените в член 50 от Vreemdelingenwet 2000, да се основават на обща информация и опит относно незаконния престой на лица на мястото на извършване на контролните действия, както е установено в член 4.17a, параграф 2 от Vreemdelingenbesluit 2000, или при извършването на такива действия е необходимо наличието на конкретни обстоятелства, които посочват, че даден индивид пребивава незаконно в съответната държава членка?

б)

Допуска ли член 21 от Кодекса на шенгенските граници извършването на този вид контролни действия с цел да се получи обща информация и данни, свързани с опита в областта на незаконния престой по смисъла на буква а), ако тези действия се извършват в ограничена степен?

3.

Трябва ли член 21 от Кодекса на шенгенските граници да се тълкува в смисъл, че ограничаването на контролно правомощие, като описаното в законова разпоредба подобна на член 4.17a от Vreemdelingenbesluit 2000, е достатъчно, за да се гарантира, че практическото упражняване на контрол няма ефект, равностоен на този на граничните проверки, забранени с член 21 от Кодекса на шенгенските граници?


(1)  Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, стр. 1; Специално издание на български език 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5)