3.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 355/28


Tožba, vložena 14. oktobra 2011 – Stichting Greenpeace Nederland in PAN Europe proti Komisiji

(Zadeva T-545/11)

2011/C 355/50

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeči stranki: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Nizozemska) in Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruselj, Belgija) (zastopnik: B. Kloostra, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Ugotovi naj se, da sklep Komisije z dne 10. avgusta 2011 krši Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, Uredbo (ES) št. 1049/2001 (1) in Uredbo (ES) št. 1367/2006 (2);

sklep Komisije z dne 10. avgusta 2011 naj se razglasi za ničen, in

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki tožbo opirata na tri tožbene razloge.

1.

V prvem tožbenem razlogu tožeči stranki navajata, da člen 4(5) Uredbe (ES) št. 1049/2001 državam članicam ne daje pravice do veta in da zato toženi stranki ni treba podati odgovora na stališče države članice o tem, ali se izjema iz člena 4(2) te uredbe uporablja za zahtevo za dostop do informacij, ki sta jo vložili tožeči stranki.

2.

V drugem tožbenem razlogu tožeči stranki navajata, da se izjeme od obveznosti razkritja iz člena 4(2), prva alinea, Uredbe (ES) št. 1049/2001 ne sme uporabiti, ker prevlada javni interes za razkritje zahtevane informacije, saj so pogoji iz člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 v tem primeru izpolnjeni.

3.

V tretjem tožbenem razlogu tožeči stranki navajata, da izpodbijani sklep ni v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 in členom 4 Aarhuške konvencije, ker:

tožena stranka ni ocenila dejanske nevarnosti nastanka škode za poslovne interese, na katere se sklicuje, z razkritjem zahtevane informacije, in

tožena stranka ni uravnotežila zadevnih poslovnih interesov s splošnim interesom za razkritje okoljske informacije, kot je to navedeno v členu 4(4), drugi pododstavek, Aarhuške konvencije.

Tožeči stranki navajata tudi, da je treba v primeru, da Aarhuške konvencije ni mogoče neposredno uporabiti, člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 uporabiti skladno s konvencijo, če je to mogoče.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

(2)  Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, str. 13).