26.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 725/2011

2011 m. liepos 25 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir patvirtinimo sistema

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009, nustatantį naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant, kad būtų kuriamos ir kuo anksčiau taikomos naujos pažangios transporto priemonių technologijos, kuriomis mažinamas išmetamo CO2 kiekis, Reglamente (EB) Nr. 443/2009 gamintojams ir tiekėjams numatyta galimybė prašyti pripažinti tam tikras naujoviškas technologijas, kuriomis mažinamas keleivinių automobilių išmetamas CO2 kiekis. Todėl būtina aiškiai išdėstyti kriterijus, kuriais remiantis nustatoma, kurios technologijos pagal tą reglamentą turėtų būti laikomos ekologinėmis naujovėmis;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnio 2 dalies c punktą technologijos, kurioms taikomas 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate „Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai“ (2) ir 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate „Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistema 21-ajame amžiuje“ (3) nurodytas integruotas požiūris ir kurios reglamentuojamos Sąjungos teisės aktais, nėra laikomos ekologinėmis naujovėmis pagal tą reglamentą. Tokios technologijos yra, pavyzdžiui, padangų slėgio stebėjimo sistemos, padangų pasipriešinimo riedėjimui technologijos ir pavarų perjungimo indikatoriai, kuriems taikomas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (4) ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (5) (taikomas padangų pasipriešinimo riedėjimui technologijoms);

(3)

technologija, kuri jau tam tikrą laiką yra paplitusi rinkoje, negali būti laikoma naujoviška pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnį, todėl negali būti laikoma ir ekologine naujove. Siekiant sukurti tinkamas paskatas, reikėtų apriboti technologijos skverbtį rinkoje iki tam tikros nedidelės rinkos dalies, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 443/200911 straipsnio 4 dalyje, o atskaitos metais laikyti 2009 m. Tos ribinės vertės turėtų būti persvarstytos ne vėliau kaip 2015 m.;

(4)

siekiant, kad būtų kuriamos technologijos, kuriomis galima labiausiai sumažinti keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį, visų pirma naujoviškos varomosios jėgos technologijos, ekologinėmis turėtų būti laikomos tik tos technologijos, kurios susijusios tik su transporto priemonės važiavimo funkcija ir kurias naudojant labai sumažinamas bendras transporto priemonės sunaudojamos energijos kiekis. Ekologinėmis naujovėmis nelaikomos technologijos, kurios tik padeda siekti šio tikslo ar kuriomis padidinamas vairuotojo arba keleivių patogumas;

(5)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 paraiškas gali teikti gamintojai ir tiekėjai. Su paraiška turi būti pateikiami ir būtini įrodymai, kad technologija atitinka visus kriterijus, ir nurodoma metodika, pagal kurią išmatuojama, kiek sumažinamas išmetamo CO2 kiekis naudojant naujovišką technologiją;

(6)

turėtų būti įmanoma pakankamai tiksliai išmatuoti, kiek sumažinamas išmetamo CO2 kiekis naudojant ekologinę naujovę. Pakankamai tiksliai išmatuoti galima tik tuo atveju, jei išmetamas CO2 kiekis sumažėja ne mažiau nei 1 g CO2/km;

(7)

jei CO2 kiekio sumažėjimą lemia vairuotojo elgsena arba kiti nuo paraiškos teikėjo nepriklausantys veiksniai, tokia technologija iš esmės negali būti laikoma ekologine naujove, išskyrus tuo atveju, jei, remiantis patikimais nepriklausomais statistiniais duomenimis, galima daryti patikrinamas prielaidas apie įprastą vairuotojo elgseną;

(8)

atliekant standartinį tipo patvirtinimo bandymų ciklą, per kurį išmatuojamas transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis, negalima nustatyti, kiek iš viso sumažėja išmetamo CO2 kiekis naudojant tam tikras technologijas. Kadangi būtų tinkamai skatinama kurti naujoves, apskaičiuojant, kiek iš viso sumažėja išmetamo CO2 kiekis, reikėtų atsižvelgti tik į tą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, kurio negalima nustatyti atliekant standartinį bandymų ciklą;

(9)

norint įrodyti, kiek sumažėja išmetamo CO2 kiekis, reikėtų lyginti, kiek CO2 išmeta ta pati transporto priemonė naudojant ekologinę naujovę ir jos nenaudojant. Reikėtų taikyti tokią bandymo metodiką, kurios matavimai patikimi, pakartojami ir palyginami. Kadangi nėra sutarta dėl tikroviškesnio važiavimo ciklo, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, turėtų būti remiamasi Naujojo Europos važiavimo ciklo, kaip nurodyta 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinančiame ir iš dalies keičiančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (6), važiavimo modeliais kaip bendru pagrindu. Bandymo metodika turėtų būti grindžiama važiuoklės dinamometro matavimais arba modeliavimu ar imitavimu, kai šios metodikos leistų pasiekti geresnių ir tikslesnių rezultatų;

(10)

Komisija turėtų parengti paraiškos ir bandymo metodikų rengimo gaires, kurios turėtų būti reguliariai atnaujinamos atsižvelgiant į vertinant įvairias paraiškas įgytą patirtį;

(11)

pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 su paraiška pateikiama nepriklausomos sertifikuotos įstaigos parengta patikros ataskaita. Tokia įstaiga turėtų būti 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (7), nurodyta A arba B kategorijos techninė tarnyba. Tačiau siekiant užtikrinti, kad tokia įstaiga būtų nepriklausoma, pagal tos direktyvos 41 straipsnio 6 dalį paskirtos techninės tarnybos neturėtų būti laikomos šiame reglamente apibrėžtomis nepriklausomomis sertifikuotomis įstaigomis. Tokia įstaiga turėtų su patikros ataskaita pateikti atitinkamą įrodymą, kad ji nėra priklausoma nuo paraiškos teikėjo;

(12)

kad būtų veiksmingai registruojama ir stebima, kiek sumažėja savitasis atskirų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis, tas sumažėjimas turėtų būti tvirtinamas suteikiant transporto priemonės tipo patvirtinimą, o visas sumažėjimas turėtų būti nurodytas atitikties liudijime pagal Direktyvą 2007/46/EB;

(13)

Komisijai turėtų būti suteikta galimybė vykdyti patvirtinto atskirų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo ad hoc patikras. Jei akivaizdu, kad patvirtintas sumažėjimas neatitinka sprendime, kuriuo technologija pripažįstama ekologine naujove, numatyto sumažėjimo, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė apskaičiuojant vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį nepaisyti tokio patvirtinto išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo. Tačiau reikėtų nustatyti tam tikrą laikotarpį, per kurį gamintojas galėtų įrodyti, kad patvirtintos vertės yra tikslios;

(14)

kad paraiškų teikimo procedūra būtų skaidri, reikėtų visuomenei skelbti apibendrintą informaciją apie naujoviškų technologijų ir bandymo metodikų pripažinimo paraiškas. Visuomenei turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su pripažintomis bandymo metodikomis. Prireikus turėtų būti taikomos 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (8) nustatytos teisės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtys;

(15)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 443/2009 13 straipsnio 3 dalimi, naujoviškos technologijos nebegali būti pripažįstamos tame reglamente nustatyta tvarka nuo persvarstytos išmetamo CO2 kiekio matavimo tvarkos taikymo pradžios. Kad būtų tinkamai palaipsniui panaikinamas pagal šį reglamentą suteiktas ekologinių naujovių pripažinimas, šis reglamentas turėtų būti persvarstytas ne vėliau kaip 2015 m.;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo paraiškų teikimo ir vertinimo, pripažinimo bei patvirtinimo tvarka pagal Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnį.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Naujoviška technologija nelaikoma technologija, kuriai taikomas Reglamento (EB) Nr. 443/2009 1 straipsnyje nurodytas integruotas požiūris ir kuri priskiriama šioms priemonėms:

a)

oro kondicionavimo sistemų veiksmingumo gerinimas;

b)

padangų slėgio stebėjimo sistemos, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009;

c)

padangų pasipriešinimo riedėjimui technologijos, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009;

d)

pavarų perjungimo indikatoriai, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 661/2009;

e)

biodegalų naudojimas.

2.   Pagal šį reglamentą teikti technologijos pripažinimo paraišką galima tuo atveju, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

technologija įdiegta ne daugiau kaip 3 % visų naujų 2009 m. įregistruotų keleivinių automobilių;

b)

technologija susijusi su elementais, kurie būtini, kad transporto priemonė veiktų efektyviai, ir atitinka Direktyvos 2007/46/EB reikalavimus.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be nustatytųjų Reglamento (EB) Nr. 443/2009 2 ir 3 straipsniuose, šiame reglamente pateikiamos šių terminų apibrėžtys:

a)   naujoviška technologija– technologija arba technologijų su panašiais technologiniais ypatumais ir charakteristikomis derinys, su kuriomis susijusį išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą galima įrodyti taikant vieną bandymo metodiką ir kurių kiekviena patenka į 2 straipsnyje nurodytą taikymo sritį;

b)   tiekėjas– naujoviškos technologijos gamintojas, atsakingas už tai, kad būtų užtikrinta produkto atitiktis reikalavimams, arba jo įgaliotasis atstovas Sąjungoje, arba importuotojas;

c)   paraiškos teikėjas– gamintojas arba tiekėjas, teikiantis naujoviškos technologijos pripažinimo ekologine naujove paraišką;

d)   ekologinė naujovė– naujoviška technologija ir su ja susijusi bandymo metodika, kurias pagal šį reglamentą pripažino Komisija;

e)   nepriklausoma sertifikuota įstaiga– Direktyvos 2007/46/EB 41 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodyta A arba B kategorijos techninė tarnyba, atitinkanti tos direktyvos 42 straipsnyje nustatytus reikalavimus, išskyrus pagal tos direktyvos 41 straipsnio 6 dalį paskirtas technines tarnybas.

4 straipsnis

Paraiška

1.   Naujoviškos technologijos pripažinimo ekologine naujove paraiška Komisijai teikiama raštu. Paraiška ir visi patvirtinamieji dokumentai taip pat teikiami elektroniniu paštu ar per elektroninį duomenų nešlį arba įkeliami į Komisijos valdomą serverį. Raštiškoje paraiškoje pateikiamas patvirtinamųjų dokumentų sąrašas.

2.   Paraiškoje pateikiama ši informacija:

a)

paraiškos teikėjo kontaktiniai duomenys;

b)

naujoviškos technologijos apibūdinimas ir jos įdiegimo transporto priemonėje būdas, įskaitant įrodymus, kad technologija patenka į 2 straipsnyje nurodytą taikymo sritį;

c)

glaustas naujoviškos technologijos ir šios dalies e punkte nurodytos bandymo metodikos apibūdinimas, įskaitant išsamią informaciją, kuria patvirtinama, kad įvykdytos 2 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, kuris viešai paskelbiamas pateikus Komisijai paraišką;

d)

apytikrį transporto priemonių, kuriose galima arba ketinama įdiegti naujovišką technologiją, skaičių, ir apytikrį tų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą naudojant tą technologiją;

e)

metodika, kuria įrodomas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant naujovišką technologiją, arba, jei tokią metodiką jau pripažino Komisija, nuoroda į tą pripažintą metodiką;

f)

įrodymai, kad:

i)

išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant naujovišką technologiją atitinka 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribinę vertę, atsižvelgiant į technologijos dėvėjimąsi bėgant laikui;

ii)

naujoviškai technologijai netaikomas Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas standartinis bandymų ciklas, per kurį matuojamas CO2 kiekis, kaip nurodyta šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje;

iii)

paraiškos teikėjas yra atsakingas už išmetamo CO2 kiekio sumažinimą naudojant naujovišką technologiją, kaip nurodyta 9 straipsnio 3 dalyje;

g)

7 straipsnyje nurodyta nepriklausomos sertifikuotos įstaigos parengta patikros ataskaita.

5 straipsnis

Bazinė transporto priemonė ir ekologinių naujovių transporto priemonė

1.   Norėdamas pateikti 8 straipsnyje nurodytus išmetamo CO2 kiekio įrodymus, paraiškos teikėjas nurodo:

a)

ekologinių naujovių transporto priemonę, kurioje turi būti įdiegta naujoviška technologija;

b)

bazinę transporto priemonę, kurioje nebus įdiegta naujoviška technologija, bet kuri visais kitais atžvilgiais yra tokia pati, kaip ir ekologinių naujovių transporto priemonė.

2.   Jei paraiškos teikėjas mano, kad 8 ir 9 straipsniuose nurodytus dalykus galima įrodyti nenaudojant bazinės transporto priemonės ir ekologinių naujovių transporto priemonės, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, paraiškoje pateikiama būtina išsami informacija, kuria patvirtinama tokia išvada, ir nurodoma metodika, kurią taikant gaunami lygiaverčiai rezultatai.

6 straipsnis

Bandymo metodika

1.   4 straipsnio 2 dalies e punkte nurodyta bandymo metodika turi būti tokia, kad ją taikant būtų gaunami patikrinami, pakartojami ir palyginami rezultatai. Ją taikant turi būti galima remiantis statistiškai labai reikšmingais duomenimis praktiškai įrodyti, kaip taikant naujovišką technologiją sumažės išmetamo CO2 kiekis, ir tokia, kad prireikus būtų atsižvelgiama į sąveiką su kitomis ekologinėmis naujovėmis.

2.   Komisija paskelbia įvairių galimų naujoviškų technologijų, atitinkančių 1 dalies kriterijus, bandymo metodikų rengimo gaires.

7 straipsnis

Patikros ataskaita

1.   4 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytą patikros ataskaitą parengia nepriklausoma sertifikuota įstaiga, kuri negali būti paraiškos teikėjo dalis arba kitaip su juo susijusi.

2.   Rengdama patikros ataskaitą, nepriklausoma sertifikuota įstaiga:

a)

patikrina, ar laikomasi 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų;

b)

patikrina, ar pagal 4 straipsnio 2 dalies f punktą pateikta informacija atitinka 9 straipsnyje nustatytus kriterijus;

c)

patikrina, ar 4 straipsnio 2 dalies e punkte nurodyta bandymo metodika yra tinkama 4 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio sumažėjimui patvirtinti ir ar ši metodika atitinka būtiniausius 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

d)

patikrina, ar naujoviška technologija atitinka taikomus transporto priemonės tipo patvirtinimo reikalavimus;

e)

patvirtina atitinkanti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą reikalavimą.

3.   Kad pagal 11 straipsnį būtų galima patvirtinti išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, nepriklausoma sertifikuota įstaiga gamintojo prašymu parengia kelių ekologinių naujovių, įdiegtų vieno tipo, varianto ar versijos transporto priemonėse, sąveikos ataskaitą.

Ataskaitoje nurodomas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl įvairių ekologinių naujovių, atsižvelgiant į jų sąveikos poveikį.

8 straipsnis

Išmetamo CO2 kiekio įrodymas

1.   Turi būti įrodomas šis įvairių tipinių pagal 4 straipsnio 2 dalies d punktą nurodytų atskirų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis:

a)

bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis ir ekologinių naujovių transporto priemonės, kurioje įdiegta veikianti naujoviška technologija, išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas taikant 4 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytą metodiką;

b)

bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis ir ekologinių naujovių transporto priemonės, kurioje įdiegta veikianti naujoviška technologija, išmetamo CO2 kiekis, apskaičiuotas taikant Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą standartinį bandymų ciklą.

Išmetamo CO2 kiekis pagal pirmos pastraipos a ir b punktus įrodomas visus bandymus atliekant vienodomis sąlygomis.

2.   Atskiros transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas yra pagal 1 dalies pirmos pastraipos a punktą įrodytų išmetamo CO2 kiekių skirtumas.

Tuo atveju, kai skiriasi pagal 1 dalies pirmos pastraipos b punktą įrodyti išmetamo CO2 kiekiai, tas skirtumas atimamas iš bendro išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo, įrodyto pagal 1 dalies pirmos pastraipos a punktą.

9 straipsnis

Atitikties reikalavimams kriterijai

1.   Minimalus išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant naujovišką technologiją turi būti 1 g CO2/km. Jei pagal 8 straipsnio 2 dalį įrodytas bendras išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant naujovišką technologiją yra ne mažesnis nei 1 g CO2/km, laikoma, kad ši ribinė vertė yra pasiekta.

2.   Jei į bendrą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą naudojant naujovišką technologiją neįskaičiuotas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas, įrodytas atliekant standartinį bandymų ciklą pagal 8 straipsnio 2 dalį, laikoma, kad naujoviškai technologijai standartinis bandymų ciklas netaikomas.

3.   4 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytame techniniame naujoviškos technologijos apibūdinime pateikiama išsami informacija, reikalinga norint įrodyti, kad išmetamo CO2 kiekis naudojant tą technologiją sumažės nepaisant nuo paraiškos teikėjo nepriklausančių nuostatų ir parinkčių.

Jei apibūdinimas grindžiamas prielaidomis, tos prielaidos turi būti patikrinamos ir grindžiamos patikimais nepriklausomais statistiniais duomenimis ir jų taikymu visoje Sąjungoje.

10 straipsnis

Ekologinės naujovės pripažinimo paraiškos vertinimas

1.   Gavusi paraišką, Komisija viešai paskelbia glaustą naujoviškos technologijos ir bandymo metodikos apibūdinimą, nurodytą 4 straipsnio 2 dalies c punkte.

2.   Komisija įvertina paraišką ir per 9 mėnesius nuo visos paraiškos gavimo dienos naujovišką technologiją ir jos bandymo metodiką pripažįsta ekologine naujove, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškiama prieštaravimų dėl technologijos atitikties reikalavimams arba bandymo metodikos tinkamumo.

Sprendime pripažinti naujovišką technologiją ekologine naujove nurodoma informacija, kurios reikia, kad būtų galima pagal šio reglamento 11 straipsnį patvirtinti išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, atsižvelgiant į taikomas Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 nurodytas teisės visuomenei susipažinti su dokumentais išimtis.

3.   Komisija gali reikalauti pakoreguoti siūlomą bandymo metodiką arba reikalauti taikyti kitą nei paraiškos teikėjo siūloma pripažinta bandymo metodika. Dėl siūlomo koregavimo arba bandymo metodikos pasirinkimo konsultuojamasi su paraiškos teikėju.

4.   Jei Komisija nustato, kad dėl naujoviškos technologijos ir su ja susijusios bandymo metodikos sudėtingumo arba dėl paraiškos apimties ir turinio per 9 mėnesių vertinimo laikotarpį paraiškos tinkamai įvertinti neįmanoma, vertinimo laikotarpis gali būti pratęsiamas penkiais mėnesiais.

Per 40 dienų nuo paraiškos gavimo dienos Komisija praneša paraiškos teikėjui, ar paraiškos vertinimo laikotarpis bus pratęstas.

11 straipsnis

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo naudojant ekologinę naujovę patvirtinimas

1.   Gamintojas, norintis sumažinti savo gaminamų transporto priemonių vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, kad, naudodamas ekologinę naujovę, dėl kurios išmetama mažiau CO2, pasiektų savitąją teršalų išmetimo normą, Direktyvoje 2007/46/EB apibrėžtai įgaliotajai institucijai teikia transporto priemonės, kurioje įdiegta ekologinė naujovė, EB tipo patvirtinimo sertifikato paraišką. Su sertifikato paraiška pateikiami dokumentai, kuriuose pateikiama Direktyvos 2007/46/EB 6 straipsnyje nurodyta būtina informacija, ir joje nurodomas Komisijos sprendimas pripažinti ekologinę naujovę pagal šio reglamento 10 straipsnio 2 dalį.

2.   Pagal šio reglamento 8 straipsnį įrodytas patvirtintas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant ekologinę naujovę atskirai nurodomas tipo patvirtinimo dokumentuose ir pagal Direktyvą 2007/46/EB išduodamame atitikties liudijime, remiantis techninių tarnybų pagal tos direktyvos 11 straipsnį atliktais bandymais ir taikant pripažintą bandymo metodiką.

Jei tam tikro tipo, varianto ar versijos transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant ekologinę naujovę yra mažesnis nei 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta ribinė vertė, toks sumažėjimas nėra patvirtinamas.

3.   Jei transporto priemonėje įdiegta daugiau kaip viena ekologinė naujovė, 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka atskirai įrodomas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas naudojant kiekvieną ekologinę naujovę. Bendras išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas, į kurį atsižvelgiama tvirtinant tą transporto priemonę, yra pagal 8 straipsnio 2 dalį nustatyta visų tokių sumažėjimų suminė vertė.

4.   Jei negalima atmesti kelių vienoje transporto priemonėje įdiegtų ekologinių naujovių sąveikos tikimybės dėl to, kad jos yra akivaizdžiai skirtingo pobūdžio, gamintojas tai nurodo įgaliotajai institucijai teikiamoje paraiškoje ir pateikia 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą nepriklausomos sertifikuotos įstaigos parengtą tokios sąveikos poveikio išmetamo CO2 kiekio sumažėjimui naudojant transporto priemonėje įdiegtas ekologines naujoves ataskaitą.

Jei dėl tokios sąveikos bendras išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas yra mažesnis nei 1 g CO2/km padauginus iš ekologinių naujovių skaičiaus, apskaičiuojant bendrą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą pagal šio straipsnio 3 dalį atsižvelgiama tik į tą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą naudojant ekologinę naujovę, kuris atitinka 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribinę vertę.

12 straipsnis

Patvirtinimo persvarstymas

1.   Komisija užtikrina, kad būtų vykdomos su atskiromis transporto priemonėmis susijusių patvirtinimų ir išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo ad hoc patikros.

Jei Komisija nustato, kad skiriasi patvirtintas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas ir per patikras taikant atitinkamą bandymo metodiką ar metodikas nustatytas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas, ji apie tai praneša gamintojui.

Gamintojas per 60 dienų nuo pranešimo gavimo dienos gali pateikti Komisijai įrodymus, kad patvirtintas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas yra teisingas. Komisijos prašymu pateikiama 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta įvairių ekologinių naujovių sąveikos ataskaita.

2.   Jei 1 dalyje nurodyti įrodymai nepateikiami per nurodytą laikotarpį arba jei Komisija nustato, kad pateiktų įrodymų nepakanka, apskaičiuodama to gamintojo kitų kalendorinių metų vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, ji gali nuspręsti neatsižvelgti į patvirtintą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą.

3.   Gamintojas, į kurio patvirtintą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą nebeatsižvelgiama, gali prašyti iš naujo patvirtinti atitinkamų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

13 straipsnis

Informacijos atskleidimas

Paraiškos teikėjas, prašantis pagal šį reglamentą pateiktą informaciją laikyti konfidencialia, pagrindžia, kodėl taikoma viena iš Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje nurodytų išimčių.

14 straipsnis

Persvarstymas

Šis reglamentas ir pagal jį pripažintos ekologinės naujovės persvarstomos ne vėliau kaip 2015 m. gruodžio 31 d.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. liepos 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(2)  COM(2007) 19 galutinis.

(3)  COM(2007) 22 galutinis.

(4)  OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

(5)  OL L 342, 2009 12 22, p. 46.

(6)  OL L 199, 2008 7 28, p. 1.

(7)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(8)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.